Hotărârea nr. 37/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iași din România și ,Orașul Ashdod din Statul Israel


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfrățirii între Municipiul Iași din România și Orașul Ashdod din Statul Israel

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 10836/31.01.2019;

Având în vedere Avizul conform nr. H 2-2/286 înregistrat la Primăria Municipiului Iași cu nr 10796/31.01.2019;

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă semnarea Acordului de cooperare / înfrățire între Municipiul Iași din România și Orașul Ashdod din Statul Israel, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Mihai Chirica să semneze în numele Municipiului Iași Acordul de cooperare/ înfrățire între Municipiul Iași din România și Orașul Ashdod din Statul Israel.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 37 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa la H.C.L Nr. 37/28 februarie 2019


ACORD DE COOPERARE ȘI ÎNFRĂȚIRE

între

Municipiul Iași, din județul Iași, România și

9

Orașul Ashdod din Statul Israel

Municipiul Iași, din Județul Iași, România și Orașul Ashdod din Statul Israel, denumite în continuare ”Părți”,

Avînd în vedere relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Statul Israel, bazate pe respect și sprijin reciproc în soluționarea

În dorința consolidării relațiilor de prietenie și de cooperare între autoritățile administrației publice locale din cele două țări,

Dorind stabilirea de parteneriate de colaborare în mai multe domenii de interes reciproc, pentru promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică și socială care să vină în beneficiul comunităților locale,

Au convenit următoarele:

Art.1

Municipiul Iași, din Județul Iași, România și Orașul Ashdod din Statul Israel se declară localități înfrățite.

Autoritățile administrației publice locale din cele două orașe vor colabora în domeniile menționate în prezentul Acord, în conformitate cu legislațiile în vigoare din România și Statul Israel.

Părțile vor efectua schimburi de experiență în domeniul administrației publice locale și se vor informa reciproc cu privire la modalitățile de soluționare a problemelor comunității.

Art. 2

Părțile vor dezvolta relații de cooperare, potrivit competențelor specifice conform legislațiilor în vigoare în statele lor și vor sprijini desfășurarea activităților de cooperare și de promovare a unor proiecte în următoarele domenii : administrație publică locală, educație, cultură, sport, sănătate, turism, protecția mediului și reducerea riscurilor de dezastre, agricultură, comerț, infrastructură rutieră, utilități publice (apă, canalizare, salubrizare, transport și iluminat public), asistență socială precum și alte domenii de interes comun identificate de părți.

Totodată, vor fi inițiate propuneri de proiecte comune în domeniile menționate în Acord, poiecte care pot beneficia de susținerea financiară a Uniunii Europene sau a altor organisme internaționale.

Art. 3

Părțile au stabilit următoarele domenii de interes în vederea cooperării:

§ 1. Cooperare municipală

Autoritățile administrației publice locale vor stabili schimburi de experiență la nivelul serviciilor, departamentelor și instituțiilor specializate, vor încuraja relațiile de cooperare între persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în diferite domenii, inclusiv economic și între asociațiile și organizațiile neguvernamentale din cele două orașe. În cadrul cooperării vor fi incluse următoarele activități :

  • 1.1 Domeniul educațional

Ambele părți vor sprijini derularea unor proiecte comune pentru îmbunătățirea procesului educațional și desfășurarea vizitelor reciproce între elevii, studenții, profesorii și experții din unitățile de învățământ locale.

1.2 Domeniul cultural și sportiv

Consolidarea cooperării reciproce în domeniul culturii, organizarea de evenimente și manifestări comune, intensificarea vizitelor reciproce între artiști, oameni de cultură, instituții și comunitați culturale, asociații și organizații neguvernamentale de profil

În domeniul sportului, vor sprijini colaborarea dintre cluburile sportive în vederea participării la diferite manifestări sportive organizate în Iași sau în Ashdod.

1.3 Domeniul sănătate

Intărirea colaborării în domeniul medical, inclusiv posibilitatea unor parteneriate comune în managementul sănătății și a clinicilor (transferul de cunoștințe și de bune practici în domeniul cercetării și dezvoltării serviciilor și tehnologiilor moderne).

1.4 Domeniul turism

Părțile se vor informa reciproc despre oportunitățile de promovare existente pe plan local sau internațional (expoziții, tîrguri, saloane) și vor derula proiecte comune în acest domeniu.

§ 2. Cooperare economică

Părțile vor promova comunicarea și cooperarea între comunitățile oamenilor de afaceri, sprijinind oragnizarea de misiuni economice, schimburi de experiență, deschiderea de noi afaceri. Un obiectiv special va fi atragerea investițiilor și cooperarea business-to-bussines în domeniile medical, al industriilor creative, IT și în alte domenii cu potențial ridicat de cooperare.

§ 3. Sprijinirea cooperării directe “people to people”

La nivelul administrațiilor celor două orașe vor fi efectuate schimburi de experiență cu privire la problemele specifice care apar la nivelul comunităților pe care le reprezintă. De asemenea, vor fi încurajate activitățile comunităților existente și crearea de asociații care să contribuie la dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc.

Întâlniri ale delegațiilor oficiale, conduse de primarii celor două orașe sau de către alți reprezentanți desemnați, vor avea loc periodic, în mod alternativ, în scopul identificări de noi domenii de interes comun și stabilirii modalităților de cooperare în viitor.

Art.5

Aspectele financiare:

Părțile vor suporta reciproc cheltuielile locale ocazionate de implementarea activităților aferente prezentului Acord, respectiv cazare, alimentație publică, alte cheltuieli specifice, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor lor.

Art. 6

Soluționarea diferendelor.

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare și Înfrățire se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Art.7

Prezentul Acord se încheie pe durată nedeterminată și produce efecte de la data semnării. Documentul poate fi modificat prin acordul scris al Părților. Modificările vor produce efecte de la data semnării. Fiecare Parte poate denunța Acordul prin notificare scrisă adresată celeilate Părți.

Încetarea prezentului Acord nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

Denunțarea își produce efectele după trei luni de la data primirii respectivei notificări.

Semnat la.................. la data..............., în două exemplare originale, fiecare exemplar în

limba română și limba ebraică, toate textele fiind egal autentice.

Pentru Municipiul Iași, din Județul Iași, România

Pentru Orașul Ashdod, din Statul Israel


Primar Mihai Chirica


Primar Yechiel Lasry

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER LOCAL, CIPRIAN MANUEL BOSTAN