Hotărârea nr. 368/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 21 martie 2019 de aprobare a proiectului,a studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a devizului general,a proiectului tehnic de execuție precum si a bugetului aferent proiectului ,Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A.Rosetti”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 21 martie 2019 de aprobare a proiectului, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, a proiectului tehnic de execuție precum si a bugetului aferent proiectului

,, Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A.Rosetti”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 10.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 109689/10.10.2019;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 108126/07.10.2019 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 4.2.

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere H.C.L nr. 87 din 21 martie 2019 de aprobare a proiectului, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, a proiectului tehnic de execuție, precum și a bugetului aferent proiectului” Reabilitare și modernizare zona de agreement C.A. Rosetti”;

Având în vedere H.C.L nr. 183 din 24 aprilie 2019 privind îndreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.87 din 21 martie 2019;

Având în vedere H.C.L nr. 337 din 27 septembrie 2019 privind aprobarea cofinanțării Municipiului Iasi la proiectul “Reabilitare si modernizare zona de agreement C.A Rosetti”

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se modifica art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 21 martie 2019, care va avea următorul conținut:

“Art.3 Se aproba valoarea totala a proiectului Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. Rosetti in cuantum de 13.928.129,86 lei (inclusiv TVA) in conformitate cu Devizul general (Anexa nr. 4) si bugetul proiectului (Anexa nr.5 -revizuita)”;

Art. 2. - Se modifica art.4 al Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 21 martie 2019, care va avea următorul conținut:

Art.4. Se aproba contribuția proprie in proiect, a Municipiului Iasi, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului. Cofinanțarea Municipiului Iasi este in valoare totala de 569.884,06 lei, inclusiv T.V.A, din care: 272.617,31 lei - Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent și 297.266,75 lei - Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA neeligibil) (Anexa 6- revizuita)”;

Art. 3 Anexa nr.5 - revizuita si Anexa nr.6 - revizuita fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 21 martie 2019 rămân neschimbate si produc efecte juridice;

Art. 5 Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr.183 din 24 aprilie 2019 si Hotărârea Consiliului Local nr. 337 din 27 septembrie 2019 își încetează efectele;

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art .7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boișteanu

7

Consilier local,

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 368 din 27 septembrie 2019

Prezenta hotărâre este redactată în 5 (cinci) exemplare în original.