Hotărârea nr. 367/2019

HOTĂRÂRE privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi,in domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor,a unor sectoare de drum in vederea realizarii investiției ”Varianta de ocolire a Municipiului Iasi – etapa I – Varianta Sud Obiect 3 - Varianta trafic greu,Sector km 19+690 (Selgros) – km 26+460 (DN 28)”


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea

Consiliului Local al Municipiului Iasi, in domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, a unor sectoare de drum in vederea realizării investiției "Varianta de ocolire a Municipiului Iași - etapa I - Varianta

Sud Obiect 3 - Varianta trafic greu, Sector km 19+690 (Selgros) - km 26+460 (DN 28)”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 10.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemant în procesul verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Iași prin care se propune ca predarea tronsoanelor de drum să se facă pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării prezentei hotărârii, perioadă în care Guvernul României trebuie să demareze lucrările, iar până la începerea lucrărilor administrarea drumurilor să rămână în sarcina Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 109369 / 09.10.2019, întocmit de Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere adresa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. numărul 66567/02.10.2019 ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publica, republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aproba transmiterea din domeniul public al Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a investiției ”Varianta de ocolire a Municipiului Iași - etapa I - Varianta Sud Obiect 3 - Varianta trafic greu, Sector km 19+690 (Selgros) - km 26+460 (DN 28)”, a următoarelor tronsoane de drum:

Bd. Poitiers (nr. inventar 12623, valoare = 16.639.357,95 lei) - tronson cuprins între culeea pasajului existent peste CF 600 Tecuci - Iasi si DN 24 Iași - Vaslui;

Str. Trei Fântâni (nr. inventar 12756, valoare = 2.080.646,22 lei) - tronson cuprins între DN 24 Iasi - Vaslui si DN 28 Iași - Albita;

(2) După finalizarea obiectivului de investiție menționat la alin. (1), tronsoanele de drum se transmit din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului Iasi și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași.

Art. 2. - Municipiul Iași va elabora studiile tehnice și Studiul de Fezabilitate pentru relocarea/protejarea/mutarea rețelelor de utilități de pe amplasamentul ce face obiectul proiectului ”Varianta de ocolire a Municipiului Iasi -etapa I - Varianta Sud Obiect 3 Varianta trafic greu, Sector km 19+690 (Selgros) - km 26+460 (DN 28)”.

Art. 3 - (1) Transmiterea tronsoanelor de drum se face în baza unui Protocol de predare - primire.

  • (2) Predarea tronsoanelor de drum se va face pe o perioadă de 5 ani de la data prezentei hotărâri, perioadă în care Guvernul României trebuie să demareze lucrările, iar până la începerea lucrărilor, administrarea drumurilor rămâne în sarcina Municipiului Iași;

  • (3) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze în numele și pentru Municipiul Iași Protocolul de predare-primire.

Art. 4 - Începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară acesteia își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcției Tehnice si Servicii Comunitare; Ministerului Transporturilor și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art .6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția de Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcția Tehnica si Servicii Comunitare; Ministerului Transporturilor si Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A .

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boișteanu

7

Consilier local,

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 367 din 27 septembrie 2019