Hotărârea nr. 366/2019

HOTĂRÂRE privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local în condițiile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local în condițiile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 10.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se propune completarea art. 6 pct. 61 din Anexa privind procedura de acordare a anularii majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local, cu urmatorul continut :

“ In situatia in care au fost stinse obligatii de plata accesorii incepand cu data de 8 august 2019, ce pot face obiectul anularii, precum si in cazul accesoriilor incluse in ratele de esalonare cu termene de plata dupa data de 8 august 2019 achitate odata cu plata ratei de esalonare, potrivit art. 31 alin. (2) din ordonanta, se naste dreptul de restituire al debitorului, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala”;

De asemenea, in cuprinsul hotararii se inlocuieste sintagma “ majorari de intarziere” cu termenul de “ accesorii';

Având în vedere Ordonanța de Guvern nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale;

Având în vedere Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Art. 2. Se aprobă procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local, conform ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică si Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                  Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 366 din 10 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa la H.C.L. nr. 366/10.10.2019

Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local

ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare

1. Pot beneficia de prevederile prezentei proceduri debitorii persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică care au obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018.

 • 2. În sensul prezentei proceduri, prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, inclusiv, se înțelege:

 • a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018, inclusiv;

 • b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

 • c)  alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

 • 3.  Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

 • 4.  Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiile de plată care la această dată, se află în situația prevăzută la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea.

ARTICOLUL 2

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018

Accesoriile aferente obligațiilor principale datorate bugetului local, restante la 31 decembrie 2018, inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv;

 • b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesoriile aferente administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie și 15 decembrie 2019, inclusiv, pînă la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

 • c)  debitorul sa aibă depuse toate declarațiile fiscale, pînă la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

 • d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit. a)-c) dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

ARTICOLUL 3

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă

Accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018, inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 pînă la data de 15 decembrie 2019, inclusiv;

 • b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019, inclusiv;

 • c)  sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2 lit. b)-d) din procedură.

ARTICOLUL 4

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată

Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt indeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. 2 lit. b) - d) din procedură.

ARTICOLUL 5

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 individualizate în decizii de impunere

 • 1. Accesoriile aferente obligațiilor principale datorate bugetului local, cu termene de plată pînă la 31 decembrie 2018, inclusiv, și individualizate în decizii de impunere emise urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data aprobării HCL privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local , se anulează, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

 • b) cererea de anulare a accesoriilor se depune pînă la 15 decembrie 2019, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

 • 2.  În situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după data aprobării HCL privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local, în scopul acordării anulării prevăzute la art. 3 din procedură, organul fiscal ia în considerație declarațiile rectificative depuse de debitori până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante.

ARTICOLUL 6

Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante

 • 1. Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea accesoriilor pot notifica organul fiscal local (anexa 1) cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. 2 lit. d) din procedură (anexa 2).

 • 2. După primirea notificării, organul fiscal verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art. 2-5 din procedură. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală.

 • 3.   În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală care cuprinde toate obligațiile bugetare datorate bugetului local, pe care îl comunică debitorului.

 • 4.    Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

 • a)  accesoriile, care fac obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plata a accesoriilor (anexa 3)

5

 • b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru accesoriile amânate la plată potrivit lit. a);

 • c)  accesoriile amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 • 5.      Decizia de amânare la plată a accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare din următoarele situații:

 • a)  la data emiterii deciziei de anulare accesoriilor (anexa 5) sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor (anexa 4);

 • b) la data de 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 • 6.   Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentei proceduri și care au fost achitate se restituie potrivit Codului de procedură fiscală, numai dacă se depune cerere de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv și s-a emis decizia de anulare a accesoriilor.

61 2.    În situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii începând cu data de 8

august 2019, ce pot face obiectul anulării, precum și în cazul accesoriilor incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data de 8 august 2019 achitate odată cu plata ratei de eșalonare, potrivit art. 31 alin. (2) din ordonanță, se naște dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

ARTICOLUL 7

Efectele cu privire la popririle instituite de organul fiscal local

 • 3. În acest sens, organul de executare va emite către bănci o adresă de suspendare temporară a executării silite prin poprire (anexa 6), în care se specifică în mod clar suma care reprezintă accesoriile din adresa de inființare a popririi. La această adresă se anexează la decizia de amânare a accesoriilor, emisă de organul fiscal.

ARTICOLUL 8 Cererea de anulare a accesoriilor

Cererea de anulare a accesoriilor depusă potrivit prezentei proceduri, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

ARTICOLUL 9

Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată

 • 1.  Debitorii care la data aprobării HCL privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local, beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea după data aprobării HCL privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local și până la data de 15 decembrie 2019, pot beneficia de anularea accesoriilor potrivit art. 2-5 din procedură, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de aceste articole, dar doresc și menținerea eșalonării la plată.

 • 2.  Debitorii care la data aprobării HCL privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local, beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea după data aprobării HCL privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local și până la data de 15 decembrie 2019, pot beneficia de anularea accesoriilor dacă eșalonarea la plată se finalizează până la 15 decembrie 2019. În acest caz, majorările de întârziere incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data aprobării HCL privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local, achitate odată cu plata ratei de eșalonare, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

ARTICOLUL 10 Posibilitatea de contestare

Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Codul de procedură fiscală.

ARTICOLUL 11 Menținerea valabilității facilităților fiscale

9                                                 9                           9

Facilitățile fiscale prevăzute de prezenta procedură își mențin valabilitatea și în următoarele cazuri:

a) în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;

b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală art. 5 alin (3) din procedură, organul fiscal constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.

Unde prezenta procedură nu dispune se aplică prevederile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Presedinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu

Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru

Domiciliul fiscal


CNP


Codul de identificare fiscală

NOTIFICARE

În conformitate cu prevederile art. 32 din O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale, vă notific că intenționez să beneficiez de anularea accesoriilor datorate bugetului local aferente obligațiilor de plată neachitate în termen, restante la

 • 31.12.2018, inclusiv.

Nume și Prenume

(semnătura)

*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru


Domiciliul fiscal


Codul de identificare fiscală


CNP


CERERE

de anulare a accesoriilor

În conformitate cu O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și H.C.L. nr......../........pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019, în vederea anulării

unor obligații fiscale accesorii administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale, solicit acordarea facilității prevăzute la art. 32 din aceeași ordonanță de urgență.

Precizez că sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile impuse de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și H.C.L. nr......../........pentru aplicarea

prevederilor O.G. nr. 6/2019, respectiv:

 • a) au fost achitate până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv, toate obligațiile de plată bugetare principale, restante la 31 decembrie 2018, inclusiv;

 • b) au fost achitate până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv, toate obligațiile de plată bugetare principale și accesoriile aferente administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între 01.01.2019-15.12.2019;

 • c) au fost depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

 • d) cererea este depusă în interiorul termenului prevăzut de art. 24 litera. d) din O.G. nr. 6/2019

Nume și Prenume

(semnătura)

*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

DECIZIE

de amânare a accesoriilor

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele și prenumele

Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru

Domiciliul fiscal

Codul de identificare fiscală

CNP

Operator date cu caracter personal, notificarea nr.10812

Nr.

În temeiul art. 32 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale si a H.C.L. nr......./................ pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019, avînd în vedere

notificarea înregistrată la organul la organul fiscal sub nr........../............, luând în

considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și a H.C.L. nr.........../............. pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.

6 /2019, se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale bugetare principale de plată la data de

 • 31.12.2018, dar nu mai târziu de 15.12.2019, în sumă totală de ..................... lei,

reprezentând:

Nr. crt.

Tipul creanței

Accesorii

(100%)3

1

Impozit pe cladiri

2

Impozit pe terenuri

3

Impozit mijloace de transport

4

Taxa pe terenuri

TOTAL:

împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director general/executiv, ec...................

Șef serviciu,

ec..........................


Șef birou, ec.

Întocmit,

ec..........................

Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru


Domiciliul fiscal


Operator date cu caracter personal, notificarea nr.10812


Nr.


Codul de identificare fiscala


CNPavând în vedere Cererea dumneavoastră nr. ................din data de .................., înregistrată

la D.G.E.F.P.L. Iași sub nr. ................... din data de .............., precum și Certificatul de atestare

fiscală nr. ................... din data de ................,

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în HCL Iași nr.

se respinge cererea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la

 • 31.12.2018.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a accesoriilor:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director general/executiv,                                        Șef serviciu,

ec. ................................... ec. .........................

Șef birou, ec.

Întocmit, ec. .........

DECIZIE

de anulare a accesoriilor

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele și prenumele

Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru

Domiciliul fiscal

Operator date cu caracter personal, notificarea nr.10812

Nr.

Codul de identificare fiscala

CNP

În temeiul prevederilor art. 2-4 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale HCL Iași nr. ......./.......... privind Procedura de acordare a anulării

accesoriilor pentru obligațiile de plată restante la bugetul local, se emite urmatoarea decizie:

Se anulează accesorii în suma de ...................., aferente obligațiilor bugetare

principale datorate bugetului local, restante la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director general/executiv, ec....................................


Șef serviciu, ec. .........................

Șef birou,

ec.

Întocmit,

ec. .........................

Către:

Banca....................................................................................

Adresa: .......................................................................

Operator date cu caracter personal, notificarea nr.10812

Nr.


Referitor la:

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele și prenumele


Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele și prenumele


Sediul social/Punct de lucru

Domiciliul fiscal


CNP


Codul de identificare fiscala

Având în vedere:

 • •  prevederile art. 29 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

 • H.C.L. nr.........../2019;

 • •  adresa de înființare a popririi nr.................../.........................,

notificăm suspendarea temporară a executării silite prin poprire, pentru adresa de înființare a popririi nr......../...... înregistrată la D.G.E.F.P.L. IASI sub nr.

................/....., asupra conturilor bancare ale debitorului, în ceea ce privesc accesoriile, amânate la plată conform Deciziei de amânare a accesoriilor nr......../........; suma

pentru care vă solicităm suspendarea temporară a executării silite prin poprire este în cuantum de ................., și reprezintă accesorii aferente obligațiilor bugetare principale

datorate bugetului local, restante la 31.12.2018.

Suspendarea executării silite prin poprire este valabilă până la finalizarea cererii de anulare a accesoriilor, dată la care organul fiscal local va emite o notificare în acest sens.

Director general/executiv,

Sef serviciu,


ec..........................


ec...............................

Intocmit, ec............................

1

   Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 5 din procedură și au înființate popriri la data aprobării HCL privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local, de către organul de executare, asupra disponibilităților banești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a poprii din sumele indisponibilizate;

2

 Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru popririle înființate dupa data aprobării HCL privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local și până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv.

3

Se completează numai în situația prevăzută de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și a H.C.L. nr. ............/......................... pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019