Hotărârea nr. 365/2019

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 10.10.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere Legea nr. 50/2019 - privind bugetul de stat pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă suplimentarea bugetului local pentru anul 2019,

conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare) si Anexei nr. 1.2.1. b (Lista obiectivelor de investiții noi - activitatea proprie), după cum urmează:

la venituri cu suma de                                 + 16.360,50 mii lei

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit                         + 16.360,50 mii lei

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea

secțiunii de dezvoltare a bugetului local                                     - 145,30 mii lei

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare                        + 145,30 mii lei

la cheltuieli cu suma de


51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii

67.02.20 Cultura, recreere si religie - bunuri si servicii (S.C. Servicii Publice Iasi si Directia Exploatare Patrimoniu)

68.02.20 Asigurari si asistenta sociala - bunuri si servicii (Directia de Asistenta Sociala Iasi)

68.02.57 Asigurari si asistenta sociala - asistenta sociala (Directia de Asistenta Sociala Iasi)

68.02.59 Asigurari si asistenta sociala - alte cheltuieli (Directia de Asistenta Sociala Iasi)

70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii

74.02.20 Protectia mediului - bunuri si servicii (S.C. Salubris S.A.)

84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii (S.C. Citadin S.A.)

84.02.40 Transporturi - subventii (S.C. Compania Transport Public S.A.)

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital


16.360,50 mii lei

+ 200,00 mii lei


2.700,00 mii lei


+ 928,20 mii lei


5.160,00 mii lei


227,00 mii lei

500,00 mii lei

500,00 mii lei 2.000,00 mii lei


4.000,00 mii lei + 145,30 mii lei


Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019).

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare si Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,

Nr. 365 din 10 octombrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

8