Hotărârea nr. 364/2019

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Bogdan Bârleanu


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Bogdan Bârleanu

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Septembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul nr. 104266/26.09.2019

Având în vedere Laudatio realizat de scriitorul și criticul de artă Grigore Ilisei

Având în vedere raportul de specialitate nr.104270/ 26.09.2019 întocmit de Serviciul Relații Internaționale

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 și art 196 alin. 1, lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Bogdan Bârleanu.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;

Serviciului Relații Internaționale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 364 din 27 Septembrie 2019