Hotărârea nr. 363/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului - TVR IAŞI 28 de ani,în perioada 21 octombrie – 17 noiembrie 2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului - TVR IAȘI 28 de ani, în perioada 21 octombrie - 17 noiembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Septembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate Nr. 103015/24.09.2019 privind fundamentarea organizării proiectului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea Proiectului - TVR IAȘI 28 de ani, în perioada 21 octombrie - 17 noiembrie 2019 de către Municipiul Iași.

Art.2.Cheltuielile pentru organizarea proiectului vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 40.000 lei, din capitolul bugetar 54.50.00.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice, Direcția Juridică, Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 363 din 27 Septembrie 2019