Hotărârea nr. 362/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea unui acord de parteneriat dintre Municipiului Iasi,Colegiul National Iasi si Universitatea Al. I. Cuza Iasi – Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui acord de parteneriat dintre Municipiului Iasi, Colegiul

National Iași si Universitatea Al. I. Cuza Iași - Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Septembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 102600/23.09.2019, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Solicitarea 101338/19.09.2019 a Universitatii Al. I. Cuza Iași -Facultatea de Filosofie si Stiinte Social- Politice privind utilizarea unor spatii de invatamant situate in incinta Colegiului National Iasi;

Având în vedere Acordul emis de Colegiul National Iasi, inregistrat cu nr. 4216 /19.09.2019 ;

Având în vedere prevederile art. 108, 129 si 297 ale OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba acordul de parteneriat incheiat între UAT Municipiul Iași, Colegiul National Iasi si Universitatea Al. I. Cuza Iasi, in sensul utilizarii cu titlu gratuit, de catre U.A.I.C- Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice in comun cu Colegiul National Iași, a unor spatii de invatamant, situate in incinta liceului si aflate in proprietatea publica a Municipiului Iasi.

Art.2 Acordul cadru de parteneriat este cuprins in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze, în numele și pentru Municipiul Iasi, acordul de parteneriat.

Art.4. Copie după Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași;Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat;Colegiului National Iasi;Universitatii Al. I. Cuza Iasi Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de:Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Colegiul National lasi, Al. I. Cuza lasi - Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 362 din 27 Septembrie 2019

Anexa 1 a Hotărârea Consiliului Local nr. 362 din 27 septembrie 2019

Acord de parteneriat

Încheiat între :

Municipiul Iași, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de PROPRIETAR, reprezentat prin Primar,

Colegiul „Național Iași, cu sediul în Iași, str. Arcu nr. 4, jud. Iași,cod fiscal 4541718, cont nr. R60TREZ40624650220XXXXX deschis la Trezoreria Iași, reprezentat prin Director prof. dr. Elena Calistru și Contabil șef Margareta Panțiru, în calitate de administrator al spațiului de învățământ ce face obiectul prezentului protocol (spațiu indivizat la art. 2), desemnat în continuare ca ADMINISTRATOR

și

Universitatea „Alexandru loan Cuza” din Iași - Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, cu sediul în Iași, B-dul Carol I, nr. 11, județul Iași, reprezentată prin Rector, prof. univ. dr. Tudorel Toader și Director Financiar-Contabil, ec. Liliana Iftimia, în calitate de utilizator al spațiului de învățământ, desemnat în continuare ca UTILIZATOR, pentru utilizarea în comun a unor spații de învățământ pentru anul universitar 2019-2020.

 • I. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1. Municipiul Iasi, in calitate de proprietar si Colegiul Național Iasi în calitate de administrator, pun la dispozitie, cu titlu gratuit, un numar de 14 săli de clasă, ce vor fi utilizate in comun și în acord cu Legea educației naționale nr. 1/2011, Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași -Facultatii de Filosofie și Științe Social-Politice, în calitate de Utilizator, pentru desfășurarea de activități didactice.

Art. 2. Suprafața totală a sălilor de clasă puse la dispoziția Utilizatorului este de 1070, 19 mp.

Art. 3. Spațiile individualizate la art. 1, se predau în stare de folosință la începutul semestrului I, pe bază de proces verbal de predare - primire încheiat între persoanele desemnate de către fiecare dintre părți. În procesele verbale se va consemna starea efectivă a inventarului aferent.

 • II. DURATA

Art. 4. Perioada pentru care părțile convin folosința spațiilor individualizate la art. l de către Utilizator este 01 octombrie 2019 - 31 mai 2020, cu excluderea vacanțelor universitare.

Art. 5. Părțile convin folosința spațiilor individualizate la art. 1 de către Utilizator după programul prezentat în anexa.

 • III. STABILIREA ȘI PLATA COSTULUI UTILITĂȚILOR

Art.6. Utilizatorul se obligă pentru perioada înscrisă la art. 4 să achite lunar cota parte de 24,89% din facturile de utilități emise de Colegiul Național Iasi(facturi care se anexează ca document justificativ) pentru utilitățile aferente spațiilor puse la dispoziție FFSSP (energie electrică, apă, căldură).

Art. 7. Administratorul va prezenta Utilizatorului factura pentru suma datorată, conform art. 6.

Art. 8. Plata utilităților se face în acord cu prevederile legale.

Art. 9. În cazul în care Utilizatorul nu onorează plata facturilor în termen de 30 de zile de la data prevăzută, se percep penalități de 0,06 % din plata neefectuată.

 • IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 10. Utilizatorul are dreptul să folosească spațiile individualizate la art. 1 cu inventarul aferent pentru activități de învățământ.

Art. 11. Utilizatorul se obligă :

 • a) să folosească spațiile puse la dispoziție numai pentru activități didactice;

 • b) să asigure în mod corespunzător integritatea inventarului din sălile puse la dispoziție;

 • c) în situația constatării de distrugeri de bunuri, Administratorul reziliază protocolul și percepe costul bunurilor distruse;

 • d) să nu consume băuturi alcoolice sau substanțe interzise în incinta spațiului utilizat;

 • e) fumatul este interzis în incinta unității de învățământ.

Art. 12. Administratorul se obligă :

 • a) să nu perturbe desfășurarea activităților didactice din sălile puse la dispoziția Utilizatorului;

 • b) să asigure condițiile normale pentru desfășurarea activităților didactice din sălile puse la dispoziție.

V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 13. Modificarea prezentului Acord de parteneriat se va face numai prin acordul părților și numai cu încheiere de act adițional, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Prezentul document s-a încheiat astăzi, .................. 2019 în cinci exemplare cu valoarea

de original, unul pentru Municipiul Iasi si cîte două pentru fiecare unitate de invatamant. Orice modificare a înscrisului din cuprinsul Acordului nu este acceptată ca valabilă decât în condițiile în care este prezentă pe cele cinci exemplare, consemnată și ștampilată.

Art. 14. Utilizatorul și Administratorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

PROPRIETAR,

MUNICIPIUL IASI

Primarul Municipiului Iasi

Mihai Chirica

ADMINISTRATOR,

UTILIZATOR,

Colegiul National Iasi Director,

Prof. dr. Elena Calistru

Universitatea Al I Cuza Iasi Rector

Prof. univ. dr. Tudorel Toader

Contabil șef, Ec. Margareta Panțiru

Director Financiar,

Ec. Liliana Iftimia

Decan,

Prof. univ. dr. Conțiu Șoitu

Secretar șef facultate, Lili Leaua

Oficiul Juridic,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9