Hotărârea nr. 361/2019

HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Scolii Gimnaziale “N. Iorga” Iasi in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1,a unor bunuri imobile,in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei “Sfanta Maria”,unitate ce face parte din structura organizatorica a acesteia

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Scolii Gimnaziale “N. Iorga” Iasi in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1, a unor bunuri imobile, in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei “Sfanta Maria”, unitate ce face parte din structura organizatorica a acesteia

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Septembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referat de aprobare nr. 102477/23.09.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 102453/23.09.2019 a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1;

Având în vedere Contractul de administrare nr. 116485/2012, incheiat intre Municipiul Iasi si Scoala Gimnaziala “N. Iorga” Iasi;

Având în vedere Contractul de administrare nr. 111284/29.11.2013, incheiat intre Municipiul Iasi si Gradinita cu Program Prelungit nr. 1;

Având în vedere HCL 20/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2018-2019;

Având în vedere H.C.L. 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba trecerea din administrarea Scolii Gimnaziale “N. lorga” Iași in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1, a bunurilor imobile identificate in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei “Sfanta Maria” (Corp B), unitate ce face parte din structura organizatorica a GPP1.

Art.2. Se aproba completarea si respectiv modificarea contractelor de administrare, incheiate intre Municipiul Iasi si Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga” Iasi, respectiv Gradinita cu Program Prelungit nr. 1.

Art.3. Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi, ca in numele si pentru Municipiul Iasi, sa semneze actele aditionale de modificare a contractelor de administrare.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidență Patrimoniu Public și Privat; Școlii Gimnaziale „N. Iorga";Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1. Și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către_Directia Evidență Patrimoniu Public si Privat;Școala Gimnaziala „N. Iorga";Gradinita cu Program Prelungit nr. 1.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul

de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Paul Corneliu Boișteanu


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 361 din 27 Septembrie 2019