Hotărârea nr. 360/2019

HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donație a S.C. Unirea S.R.L.,constând în clădirile situate in zona Ciric,avand numerele cadastrale 132906 – C1,C2,C3,C4,C5 catre Municipiul Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a S.C. Unirea S.R.L., constând în clădirile situate in zona Ciric, avand numerele cadastrale 132906 - C1, C2, C3, C4, C5 catre

Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Septembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 102544/23.09.2019, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Oferta de donatie inregistrata cu nr. 94666/3.09.2019, prin care SC Unirea SRL solicită preluarea, cu titlu gratuit, în proprietatea Municipiului Iași, a cladirilor situate in zona Ciric, avand numerele cadastrale 132906 - C1, C2, C3, C4, C5 proprietate a societatii ;

Având în vedere autorizația de construire nr. 2/1993 emisă de Municipiul Iași;

Având în vedere Horararea Adunarii Generale a Asociatilor societatii SC Unirea SRL din data de 6.08.2019;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administratie al KONINKLUKE BURGE BV din data de 5.08.2019;

Având în vedere prevederile art. 291 al OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere Certificatul de atestare fiscala nr. 10634/23.09.2019 emis de DGEFPL prin care se certifica ca SC Unirea SRL nu are datorii catre bugetul local, reprezentand impozite si taxe pentru cladirile pe care intentioneaza sa le doneze;

Având în vedere prevederile Legii 287/2009, privind Codul Civil, republicata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se acceptă oferta de donatie imobiliara a SC Unirea SRL, constand in clădirile situate in zona Ciric, avand numerele cadastrale 132906 - C1, C2, C3, C4, C5 catre Municipiul Iasi.

(2) Elementele de identificare ale bunurilor sunt urmatoarele:

  • - nr. cadastral 132906 - C1, supr.constr. sol 208 mp - parter, edificata in anul 1994 ( cu destinatie de restaurant bar)

  • - nr. cadastral 132906 - C2, supr.constr. sol 146 mp - edificata in anul 1994 ( cu destinatie beci si amenajare exterioara)

  • - nr. cadastral 132906 - C3, supr.constr. sol 23 mp - parter, edificata in anul 1994 (cu destinatie casa portar)

  • - nr. cadastral 132906 - C4, supr.constr. sol 34 mp - parter, edificata in anul 1994 (cu destinatie de grup sanitar)

  • - nr. cadastral 132906 - C5, supr.constr. sol 15 mp - parter, baraca metalica (cu destinatie de spatiu depozitare)

Art.2. Bunurile mentionate la art.1 vor completa HCL nr. 211/30.05.2018, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași.

Art.3. Predarea bunurilor se va face pe bază de proces verbal, incheiat intre Municipiul Iasi si SC Unirea SRL.

Art.4. Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze în numele și pentru Municipiul Iasi, actul autentic de acceptare a donației, precum si orice alte documente necesare a fi incheiate pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari. Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Directiei Juridice, SC Unirea SRL, Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;Directia Juridica, Direcția Generala Economica și de Finanțe Publice Locale;

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 360 din 27 Septembrie 2019