Hotărârea nr. 359/2019

HOTĂRÂRE privind acordarea reducerii de 50% din tariful unui abonament unic zona 1 valabil 30 de zile,pentru angajații care își desfășoară activitatea în unități de învățământ acreditate/autorizate din municipiul Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea reducerii de 50% din tariful unui abonament unic zona 1 valabil 30 de zile, pentru angajații care își desfășoară activitatea în unități de învățământ acreditate/autorizate din municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Septembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 101825 din 20.09.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 231 din 30 mai 2018 - privind aprobarea tarifelor de călătorie valabile pe mijloacele de transport ale Societății Compania de Transport Public S.A. Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 350 din 30.07.2009 prin care s-a aprobat preluarea de către Direcția de Asistență Comunitară Iași, pe bază de protocol, a personalului medical care își desfășoară activitatea în cabinetele medicale școlare, universitare și cabinete stomatologice școlare și universitare;

Având în vedere Ordinul nr. 5298/1668 din 07.09.2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 92 din 10.04.2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere O.U.G. nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitările Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași, numerele: 37 din 18.12.2018 și 497 din 12.02.2019 remise municipiului Iași și înregistrate sub numerele 130988 din 18.12.2018, respectiv 15594/13.02.2019;

Având în vedere solicitările Sindicatului Sanitas - Județ Iași, numerele: 570 din 29.03.2016 și 203 din 10.02.2017 remise municipiului Iași și înregistrate sub numerele 34210 din 30.03.2016, respectiv 17.916 din 14.02.2017;

Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea reducerii de 50% din tariful abonamentului unic zona 1 valabil 30 de zile, pentru angajații care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de învățământ acreditate/autorizate din municipiul Iași.

Art.2. Acordarea acestei facilități se va realiza cu încadrarea în valoarea totală a compensației globale stabilită pe întrega durată de valabilitate a contractului de delegare nr. 100098/02.10.2018.

Art.3. Cu respectarea prevederilor art. 2 al prezentei hotărârii se împuternicește Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași.

Art.4. Procedura pentru acordarea acestor facilități va fi aprobată de către Consiliul Local.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată către:Primarului Municipiului Iași; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Unităților de învățământ acreditate/autorizate din municipiul Iași; Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași și Sindicatul Sanitas - Județ Iași și Instituția Prefectului - Județul Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Unităților de învățământ acreditate/autorizate din municipiul Iași; Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași și Sindicatul Sanitas - Județ Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărârii va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr.359 din 27 Septembrie 2019