Hotărârea nr. 358/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 129 din 31.03.2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local

nr. 129 din 31.03.2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Septembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 101742 din 20.09.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public IașiS.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 31.03.2017 - privind stabilirea modalitaților de acordare a gratuităților și facilităților pentru transportul în comun pe raza municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.404 din 28 septembrie 2018, privind completarea art.1 alin. (2.1) din Hotărârea Consiliului Local nr.129 din 31 martie 2017;

Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 și art. 196, alin. (1), litera a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 (1) din H.C.L. nr. 129 din 31 martie 2017, conform următorului conținut:

Se aprobă modelul cardului SeniorIS pentru categoriile de persoane care beneficiază de gratuități și reduceri la serviciul de transport public local prin curse regulate pe raza municipiului Iași, conform anexei nr.1.

Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din H.C.L. nr. 129 din 31 martie 2017, astfel:

 • (1) Dreptul de a beneficia de gratuitate/reducere la serviciul de transport public local prin curse regulate pe raza municipiului Iași, este stabilit de către Direcția de Asistență Socială Iași, iar tipărirea cardurilor SeniorIS conform modelului din anexa nr. 1 va fi făcută de Compania de Transport Public Iași.

 • (2) Persoanele care doresc acordarea de gratuitate la transportul în comun, conform prevederilor art.1 alin.2, vor depune la Direcția de Asistență Socială Iași, o cerere scrisă, prin care solicită acest drept, precum și un acord de prelucrare a datelor cu caracter personal. La cerere vor anexa copii xerox după actele de identitate, precum și acte de venit, care să dovedească faptul că pot beneficia de această gratuitate. Pe baza acestor documente și dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, Direcția de Asistență Socială Iași va elibera un card de călătorie, într-un termen de 15 zile lucrătoare.

 • (3) Persoanele care în prezent dețin o legitimație de călătorie valabilă vor primi cardul corespunzător, prin intermediul centrelor Companiei de Transport Public Iași, în baza evidenței actualizate transmisă de către Direcția de Asistență Socială Iași (borderouri cu beneficiarii de la fiecare centru). La primirea cardului SeniorIS persoana beneficiară va preda vechea legitimație, iar înlocuirea tuturor legitimațiilor se va face treptat in termen de 90 de zile de la implementarea cardurilor. Deasemeni, la eliberarea cardului vor fi verificate îndeplinirea condițiilor de acordare a gratuităților, prin verificarea documentelor originale (CI/BI/CIP și cupon de pensie/adeverință de venit), obligatorii a fi prezentate.

 • (4) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării acestor cârduri, Direcția de Asistență Socială Iași va elibera la cerere un duplicat într-un termen de 15 zile lucrătoare. Cererea de eliberare a unui duplicat va fi însoțită de dovada publicării într-un cotidian local a unui anunț privind declararea nulității cardului pierdut.

Confirmarea eliberării cardurilor, se va face prin completarea și contrasemnarea de primire într-un borderou, în prezența unui funcționar din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași.

 • (5) Gestionarea și actualizarea informațiilor privind beneficiarii acestei gratuități, în format electronic va fi făcută de către Direcția de Asistență Socială Iași, prin Serviciul de Beneficii de Asistență Socială și Compartimentul Informatică, iar beneficiarii noi vor fi comunicați lunar către Compania de Transport Iași. Noii solicitanți vor putea depune documentele necesare pentru eliberarea cardului SeniorIS la Direcția de Asistență Socială Iași, iar eliberarea cardurilor se va face după cum urmează:

 • -  pentru cei care au depus în zilele de 11 până pe 25 a lunii , pe data de 30 a lunii.

 • -   pentru cei care au depus cererile după data de 25 ale lunii până pe data de 10 a lunii următoare, eliberarea cardurilor se va face pe data de 15 ale lunii următoare.

Evidența electronică a solicitărilor va fi transmisă în format scris și format electronic (memory stick) în cel mult trei zile de la termenele amintite (respectiv până cel mai târziu zilele de 13, respectiv 28 ale lunii), iar predarea cardurilor SeniorIS va fi făcută de către salariații Companiei de Transport Public Iași, în baza unui borderou de înaintare pe baza de proces verbal, cel mai târziu cu o zi înainte de termenele specificate (zilele de 29 ale lunii, respectiv 14 a lunii următoare).

După verificarea lunară a beneficiarilor prin modalitățile stabilite de către Direcția de Asistență Socială Iași, prin serviciile desemnate, persoanele care nu mai îndeplinesc condițiile vor fi comunicate Companiei de Transport Public Iași pentru a se retrage cardul/dezactiva, cu luna următoare lunii în care condițiile de acordare (respectiv domiciliul în municipiul Iași precum și condițiile privind venitul beneficiarilor), nu mai sunt îndeplinite. Termenul de predare al acestor date este de cinci zile, din momentul definitivării verificărilor, dar nu mai târziu de 30 ale lunii curente.

Datele se vor transmite în format scris, precum și în format electronic persoanei cu atribuții în acest sens.

Pentru emiterea cardurilor Direcția de Asistență Socială va preda Companiei de Transport Public Iași, evidența la luna august 2019 a beneficiarilor de legitimații de călătorie gratuită, iar beneficiarii noi aferenți lunii septembrie vor fi transferați ulterior, respectiv în primele 3 zile ale lunii octombrie. Datele vor fi transmise atât în format scris, cât și electronic.

Art. 3. Se aprobă încheierea unui protocol privind transferul unor date cu caracter personal în vederea derulării activității stipulate în H.C.L. nr. 358 din 2019, între Direcția de Asistență Socială Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. .

Art.4. Fondurile necesare pentru susținerea gratuităților și reducerilor de tarif la serviciul de transport public local prin curse regulate pe raza municipiului Iași, vor fi asigurate din bugetul local Capitol Transport în comun subvenții - 84.02.03.02, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.; Direcția de Asistență Socială Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Generală Tehnică și Investiții si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.; Direcția de Asistență Socială Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Generală Tehnică și Investiții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 358 din 27 Septembrie 2019

Anexa nr. 1 La Hotararea Consiliului Local nr.

358 din 27 Septembrie 2019

Cârdul SeniorIS se acordă pensionarilor beneficiari ai gratuității oferite de Primăria Municipiului lași pentru transportul public local din municipiul lași. Cârdul SeniorIS poate fi utilizat exclusiv de către beneficiar.

Cârdul este valabil doar însoțit de cartea de identitate

sau buletinul posesorului.

Acest cârd este emis de Compania de Transport Public lași. Utilizarea frauduloasă se pedepsește conform legislației în vigoare, în caz de pierdere sau furt, vă rugăm să vă adresați Direcției de Asistență Socială lași pentru eliberarea unui duplicat. Dacă găsiți acest cârd, vă rugăm să-l returnați la adresa: Compania de Transport Public lași, Str. Silvestru 5, 700012 lași. Detalii și informații: 0800 110 427 - TelVerde CTP lași

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 358 din 27.09. 2019

PROTOCOL

Privind transferul unor date cu caracter personal în vederea derulării activității stipulate în H.C.L. nr. din 2019 Încheiat astăzi ............................. între

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ IAȘI , cu sediul în Municipiul Iași , str. Mitropolit Varlaamnr. 54, cod fiscal: 18060331, cont RO35TREZ40624680220XXXXX, deschis la Trezoreria Iași, reprezentată legal prin Director Executiv d-na Luminița Munteanu, numită în continuare "operator"

și

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI , cu sediul în Iași, Str. Silvestru nr. 5, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22/1473/2013, Cod Unic de Înregistrare RO 32175213, prin reprezentant legal, Director General ing. Cristian Stoica, numită în continuare"împuternicit "

Încheie prezentul protocol în vederea derulării activității privind prevederile H.C.L. nr.            din 2019, privind stabilirea modalităților de acordare a

gratuităților și facilităților pentru transportul în comun pe raza municipiului Iași.

Protocolul are în vedere asigurarea cerințelor impuse de Regulamentul European nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea a Directivei nr.95/46/CE - numit în continuare Regulament, precum și condițiile de transfer a unor date cu caracter personal culese de operatorul DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ IAȘI, prin angajații săi, de la beneficiarii de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, către împuternicit COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A. , pentru îndeplinirea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Iași nr.

din         /2019 , și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de

transport public local , prin concesiune în Municipiul Iași nr. 10098 /02.10.2019, aprobat prin Hotărea Consiliului Local Iași nr. 417/28.09.2018 .

Definiții

„Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ( persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

„Operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

„Persoana împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Tipul de date prelucrate de părți și categoriile de persoane vizate

 • 1. Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. din 2019, și Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local , prin concesiune în Municipiul Iași nr. 10098/02.10.2018, aprobat prin Hotărea Consiliului Local Iași nr. 417/28.09.2019 , care presupune prelucrarea de către împuternicit a unor date personale conținute în evidența electronică a operatorului, începând cu data semnării prezentului acord, părțile stabilesc scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor persoanelor vizate .

 • 2. Vor fi prelucrate următoarele categorii de date : nume, prenume, cod numeric personal.

Obiectul, natura și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 • 1. Prelucrarea are loc prin transmiterea prin modalitate electronică, telefonică sau pe

suport hârtie a datelor cu caracter personal împuternicitului în vederea în deplinirii prevederilor Hotărârii Consiliului Local Iași nr.           din 2019, și Contractul de

delegare a gestiunii serviciului de transport public local , prin concesiune în Municipiul Iași nr. 10098/02.10.2018, aprobat prin Hotărea Consiliului Local Iași nr. 417/28.09.2019

 • 2. Prelucrarea are loc odată cu transferul unor date cu caracter personal (nume, prenume, CNP) a beneficiarilor de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, colectate de către operator în baza cererii acestora și a acordului de prelucrare a datelor cu caracter persoanel, către împuternicit, în vederea realizării cardului SenioIS, electronic.

 • 3. Datele personale pot fi communicate împuternicitului și prin email, la o adresă securizată, telefonic sau pe suport hârtie.

 • 4. Prelucrarea datelor are drept scop îndeplinirea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Iași nr. /2019, și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași nr. /2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. /2019.

Durata prelucrării

Împuternicitul va obține date cu caracter personal colectate de operator pe întreaga perioadă de validitate a Hotărârii Consiliului Local Iași nr.        din /2019.

Obligațiile și responsabilitățile operatorului/împuternicitului

Ambele entități au următoarele obligații:

 • 1. Se angajează să respecte confidențialitatea în legătură cu prelucrarea datelor.

 • 2. Respectă principiile prelucrării datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul General;

 • 3. Obține consimțământul beneficiarilor cardurilor SeniorIs cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • 4. Pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta că prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul General;

 • 5. Se asigură că angajații implicați nu prelucrează fără autorizație date ale persoanelor și că angajații implicați sunt obligați să păstreze confidențialitatea. Obligația de confidențialitate continuă și după încetarea efectelor raporturilor de muncă.

 • 6. Vor face schimb privind instrucțiunine specifice legate de prelucrarea datelor personale în conformitate cu propriile politici în acest sens.

 • 7. Operatorul are dreptul să efectueze inspecții, audituri privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a împuternicitului.

 • 8. Șterge sau transmite datele cu caracter personal către împuternicit, conform evidențelor actualizate.

 • 9. Prezintă informațiile cerute la nivelul inspecțiilor și furnizează imputernicitului orice informație necesară pentru a se asiguracă sunt îndeplinite obligațiile art. 28 din Regulament.

 • 10. Informează imediat împuternicitul în cazul în care, în opinia sa, o instrucțiune încalcă Regulamentul sau alte dispoziții din dreptul intern sau dreptul Uniunii Europene referitoare la protecția datelor.

 • 11. Datele cu caracter personal nu vor putea fi folosite decât în scopul și pentru tipăririrea cardurilor SeniorsIs și pentru a se putea susține plățile acestor gratutăți acordate prin H.C.L. nr. din 2019

Dispoziții finale

 • 1. Părțile sunt și rămân responsabile în mod individual pentru conformarea cu reglementările legale statuare privind protecția datelor care se aplică acestora .

 • 2. In situația în care legislația națională prin care vor fi transpuse prevederile GDPR va impune obligații suplimentare, acestea vor face obiectul unui act adițional la prezentul protocol.

 • 3. Nulitatea unei dispoziții a prezentului protocol nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Dacă o prevedere se dovedește a fi nulă, părțile o vor înlocui cu o nouă prevedere care va ilustra intențiile inițiale ale părților .

 • 4. Orice modificări ale prezentului protocol, precum și orice acte adiționale vor fi făcute în scris. Acest protocol este guvernat de legislația României, astfel încât orice litigiu care ar putea surveni în legătură cu prezentul protocol va fi judecat de instanța competentă din localitatea de reședință a împuternicitului.

  DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ IAȘI

  Director Executiv,

  Director Executiv Adjunct,


  OPERATOR ÎMPUTERNICIT , COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI

  Director General ,

  Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal


Consilier Juridic,


Șef Birou Exploatare ,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9