Hotărârea nr. 357/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,CALEA CHISINAULUI si STRADA ATELIERULUI NR. 14C,NUMAR CADASTRAL 158150 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate,persoana juridica


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI si STRADA ATELIERULUI NR. 14C, NUMAR CADASTRAL 158150 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Septembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3004 din 07.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 47951 din 03.05.2019 depusa de SC INA DESIGN COMPANY SRL;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 1014 din 08.04.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 18.07.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 55 din 29.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 89190/ 14.08.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI si STRADA ATELIERULUI NR. 14C, NUMAR CADASTRAL 158150 intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1.211,00 mp, aflat in proprietatea SC INA DESIGN COMPANY SRL conform actului de alipire nr. 489/29.11.2017;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 27,00 m masurat de la CTN, regim de inaltime D+P+6E+Eth;

 • • POT max = 26 %;

 • • CUT max = 2,1 mp.ADC/mp.teren;;

 • • Spatii verzi = 22,50%.

 • (4) ALINIAMENTUL STRADAL VA FI 36,00 M FAȚĂ DE LIMITELE STRĂZII ISLAZ.

Aliniament fața de limita proprietații Nord 5,00m/5,75m.

Aliniament fața de limita proprietații Vest (lateral): 8,40m/8.00m.

Aliniament fața de limita proprietații Est (lateral): 3,50m/3,80m.

Aliniament fața de limita proprietații Sud (lateral): 5,00m.

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesibilitatea pe amplasament și înscrierea în circulație se face din strada Islaz.

 • (6) ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta următoarele reguli:

 • •   se recomandă garduri cu soclu la nivelul solului, iar partea superioară de 1,50m (panouri transparente fixate pe stâlpi metalici), dublate spre interior cu gard viu (sau numai gard viu);

 • •   se pot adopta, acolo unde este cazul, soluții de împrejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.).

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

7


Nr. 357 din 27 Septembrie 2019