Hotărârea nr. 356/2019

HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA IPSILANTI NR. 10A,NUMAR CADASTRAL 148263,întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata

IASI, STRADA IPSILANTI NR. 10A, NUMAR CADASTRAL 148263, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27 Septembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2324 din 13.07.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 46317 din 28.04.2016 depusa de TURCU

GHEORGHITA si TURCU GABRIELA ELENA ;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 914 din 30.08.2018;

Avand in vedere Avizul Unic nr. 35 din 29.05.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de

05.06.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 34 din 14.06.2019;

Având în vedere referat de aprobare nr. 68137 din 17.07.2019 intocmit de Directia

Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 10A, NUMAR CADASTRAL 148263, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice.

Art.2. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

0

Împotrivă

17

Abțineri

7


Nr. 356 din 27 Septembrie 2019