Hotărârea nr. 355/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in Zona Construita Protejata IASI,STRADA GHEORGHE GHIBANESCU NR. 8,NUMAR CADASTRAL 148541,întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata,persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in Zona Construita Protejata IASI, STRADA GHEORGHE GHIBANESCU NR. 8, NUMAR CADASTRAL 148541, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Septembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 23 din 05.01.2015 si 105 din 10.01.2018 eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 59878 din 12.06.2017 completata cu cererile 71032 din 12.07.2017 si 60101 din 30.05.2019 depuse de BADESCU CRISTIAN si BADESCU ANA CRAITA;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 678 din 16.02.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 31.10.2017;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 40 din 14.06.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 68272 din 16.07.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal in Zona Construita Protejata IASI, STRADA GHEORGHE GHIBANESCU NR. 8, NUMAR CADASTRAL 148541, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana fizica;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 677,00 mp, detinut de BADESCU CRISTIAN si BADESCU ANA CRAITA contractului de de vanzare cumparare nr. 2231/14.11.2014;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • Hmax = 17,00 m masurata de la CTN la coama, regim de inaltime D+P+4E;

  • • POT max = 50 %;

  • • CUT max = 3 mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 15,18%.

  • (4) IMPLANTAREA CONSTRUCȚIILOR ÎN RAPORT CU CĂILE DE CIRCULAȚIE ALINIAMENTUL ESTE SITUAT ASTFEL:

Pentru UTR1 - CA 4:

  • - aliniamentele laterale se vor situa la minim 3,00m de limita de proprietate existentă.

Construcțiile propuse se pot situa la minim distantele mentionate mai sus, însa se pot amplasa si la distante superioare celor mentionate in functie de amenajarile propuse si de necesitatile volumetrice si functionale.

IMPLANTAREA CONSTRUCȚIILOR UNELE ÎN RAPORT CU ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Distanțele între clădirile de pe aceeași parcelă trebuie să fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, si să nu rezulte inconveniente legate de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de situații de urgență. Distanțe minime conform Cod Civil,exceptând cazul în care se va realiza o singură clădire.

Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea la cornișe a celei mai înalte dintre ele;

  • - distanța se poate reduce la 1/4 din înălțime numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce necesită lumina naturală;

  • (5) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 355 din 27 Septembrie 2019