Hotărârea nr. 354/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA MOARA DE VANT NR. 143F,NUMAR CADASTRAL 146270,intocmit pentru modificare PUZ initial aprobat prin HCL 246 din 26 mai 2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA MOARA DE VANT,T100/1,P2(4141/2),T101/1,P1(4111/6) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica (insertie de functiune fara modificarea indicatorilor urbanistici existenti)


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT NR. 143F, NUMAR CADASTRAL 146270, intocmit pentru modificare PUZ initial aprobat prin HCL 246 din 26 mai 2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, T100/1, P2(4141/2),T101/1,P1(4111/6) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica (insertie de functiune fara modificarea indicatorilor urbanistici existenti)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27 Septembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3866 din 16.11.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 17314 din 15.02.2019 depusa de AVATAJI PAUL, AVATAJI NARCIZA si GAVRILA CONSTANTIN;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 982 din 25.01.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de

18.07.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 45 din 29.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 89185/ 14.08.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - IASI, ZONA MOARA DE VANT NR. 143F, NUMAR CADASTRAL 146270, intocmit pentru modificare PUZ initial aprobat prin HCL 246 din 26 mai 2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, T100/1,  P2(4141/2),T101/1,P1(4111/6) intocmit in vederea extinderii

intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica (insertie de functiune fara modificarea indicatorilor urbanistici existenti);

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 650,00 mp, aflata in proprietatea AVATAJI PAUL, AVATAJI NARCIZA si GAVRILA CONSTANTIN conform act notarial nr. 2654/2017.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• Hmax = 9,00 m masurata de la CTN la coama, regim de inaltime P+2E;

• POT max = 35%;

• CUT max = 1,05 mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 30%.

  • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Regimul de aliniere al constructiilor este reprezentat in plansa de reglementari cu linie rosie si are urmatoarele distante:

Regimul de aliniere principal este la distanta de 5.50m fata de limita de proprietate dinspre vest, respectiv 9.00m din axul propus al caii de acces existente;

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

In cadrul parcelei, regimul de aliniere lateral dreapt este la 2,0m si regimul de aliniere lateral stanga este la 3,00m,

Regimul de aliniere posterior este la 3,0m;

  • (5) IMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre strada vor fi transparente la 1,80 m din care un soclu de maxim 0,6m.

Imprejmuirile vor fi dublate de gard viu.

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie.

  • (6) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de

Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Paul Corneliu Boișteanu 9


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 354 din 27 Septembrie 2019