Hotărârea nr. 352/2019

HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate publica a Municipiului Iaşi,în suprafaţă de 18 mp,situat în Iași str. Gându nr. 4,de pe ȘFABU TRAIAN NECULAI pe PATRASCU MIHAI PAUL


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate publica a Municipiului Iași, în suprafață de 18 mp, situat în Iași str. Gându nr. 4, de pe ȘFABU TRAIAN NECULAI pe PATRASCU MIHAI PAUL

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27.09.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 101280 din 19.09.2019, întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Adresa nr. 114666 din 07.11.2018, prin care dl Pătrașcu Mihai Paul, solicită transmiterea concesiunii terenului în suprafață de 18 mp situat în Iași, str. Gându nr. 4;

Având în vedere Contractul de concesiune cu nr. 63116/26.09.2003 încheiat între Consiliul Local Municipal Iași și dl Șfabu Traian Neculai;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 83758 din 31.07.2019, întocmit de evaluator autorizat Bulău Vlad în baza contractului de servicii de evaluare bunuri imobile nr. 74533/4.07.2019, încheiat cu Municipiul Iași;

Având în vedere Raportul comisiei tehnice nr. 31161 / 20.03.2018 privind analizarea solicitarilor de concesiune a unor bunuri imobile aflate în proprietatea municipiului Iași de către comisia tehnică constituită conform Dispozitiei nr. 82 din

 • 11.01.2018;

Având în vedere Referat nr. 100897/19.09.2019 al Comisiei de stabilire a duratei concesiunii si a redeventelor in baza contractelor de concesiune teren, concesiune directa si prin licitatii si a valorii superficiei constituita prin HCL 222/23.07.2017;

Având în vedere Procesul verbal nr. 100907/19.09.2019 al Comisiei de negociere a redeventelor datorate in baza contractelor de concesiune directa si pentru licitatii constituita prin HCL 222/2017;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 212/2018 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 18 mp, proprietate publică a Municipiului Iași, situat în Iași, str. Gându nr. 4, cuprins în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, de pe ȘFABU TRAIAN NECULAI pe PATRAȘCU MIHAI PAUL.

Art. 2. Durata concesiunii este de 49 ani, începand cu data de 26.09.2003, conform HCL 514 / 16.09.2003. Noul contract va fi valabil pana la data de 26.09.2052 si nu poate fi prelungit la expirare.

Art. 3. Contractul de concesiune va cuprinde următoarea stipulație : ”În cazul în care Municipiul Iași va începe lucrări de modernizare, supralărgire ale căilor carosabile sau orice alte investiții de modernizare zonală, contractul de concesiune încetează de plin drept, fără alte formalități și fără pretenții de despăgubiri din partea concesionarului.”

Art. 4. Se însușește raportul de evaluare nr. 83758/31.07.2019 a terenului situat in Iasi, str. Gându nr. 4, în suprafață de 18 mp, care stabileste că valoarea de piață a unui metru pătrat de teren este de 230 euro/mp, respectiv 4.140 euro pentru toata suprafata, echivalentul a 19.542 lei pentru întreaga suprafață de 18 mp.

Art. 5. Redevența valorică a concesiunii va fi de 360 euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art. 6. Se aprobă contractul de concesionare conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art. 8. Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară.

Art. 9. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art. 10. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Domnului Șfabu Traian Neculai; Domnului Patrașcu Mihai Paul și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 11. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 352 din 27 septembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 352/27.09.2019

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr............./................

I.      TEMEIUL LEGAL AL CONTRACTULUI

Art. 1. Contractul se încheie în baza următoarelor prevederi legale:

Art. 136 alin 1 și 5 din Constituția Românie;

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HCL nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Procesul verbal nr. 100907 din 19.09.2019 al Comisiei de negociere a redevențelor datorate în baza contractelor de concesiune directă și prin licitații, constituită prin HCL 222/23.07.2017; HCL nr. 352/27.09.2019 privind transmiterea concesiunii terenului proprietate publică a Municipiului Iași, în suprafață de 18 mp, situat în Iași, str. Gându nr. 4 de pe Șfabu Traian-Neculai pe Patrașcu Mihai-Paul;

II.     Părțile contractante

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, pe de o parte, și

 • 2. PATRAȘCU Mihai Paul, cu domiciliul în sat Cogeasca, Comuna Lețcani, legitimat cu CI seria MZ nr. 554302, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

la data de..........................,

la sediul concedentului, în temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr................. precum și a procesului verbal nr.

_____________, s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

 • III.    Obiectul contractului de concesiune

Art. 2

Obiectul contractului este concesionarea terenului in suprafata de 18 mp situat in Iasi str. Gându nr. 4, identificat prin schița ce face parte integrantă din contract.

 • IV.   Termenul

Art. 3

 • (1) Durata concesiunii este de 49 ani, este în vigoare de la data de 26.09.2003. Noul contract va fi valabil începând cu data semnării lui și pâna la data de 26.09.2052, acesta neputând fi prelungit la expirare.

 • V.   Redevența

Art. 4

Redevența este de 360 Euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in

domeniu (prin indexare cu indicele de inflatie in cazul in care redeventa se transforma in moneda naționala). Pe perioada derulării relațiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice, respectiv ___________ lei/

an.

VI.   Plata redevenței

Art. 5 (1) Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO31TREZ40621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

 • (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2019.

 • (3) Începând cu anul 2020, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

 • (4) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

 • (5) Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

 • (6) Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

 • VII.  DREPTURILE PARTILOR

Art. 6 Drepturile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

Art. 7 Drepturile concedentului

 • (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a obiectivului contractului, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • (2) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • (3) Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari, de interes public, pe care acesta le considera a fi necesare, conditionat de obtinerea autorizatiilor si avizelor necesare;

 • (4) Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu.

VIII.  OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

f                            f

Art. 9 - Obligațiile concesionarului

 • (1) Concesionarul va obține toate avizele, autorizațiile și alte documente necesare conform legislației în vigoare pe cheltuiala sa. Concesionarul are obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate, eficacitate și permanență a bunului concesionat și a construcțiilor edificate pe acesta, pe toată durata contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Cncesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii și a construcției cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestora pe toată dupata contractului. Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile in vederea exploatării în bune condiții de siguranță și funcționare a terenului concesionat și a construcțiilor ce vor fi edificate.

 • (2) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a imobilului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

 • (3) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. Concesionarul poate inchiria parti din bunul concesionat, cu acordul concedentului, jumatate din valoarea inchirierii revenind acestuia.

 • (5) Concesionarul este obligat să plătească redevența.

 • (6) Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

 • (7) Conform art. 36, alin. 1, din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, concesionarul are obligația să obțină autorizația de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de la data obținerii contractului de concesionare a terenului.

 • (8) Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune .

 • (9) Concesionarul are obligatia de a a permite accesul proprietarului bunului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

 • (10) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

 • (11) Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

 • (12) Concesionarul are obligatia conform art.463 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare declararii acestuia la organul fiscal al Municipiului Iasi si a achitarii taxei pe teren.Taxa se plateste lunar pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului. Neplata taxei pe cladiri/teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna , incepand cu ziua imediat urmatoare termenul de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori, pe parcursul derularii contractului, se modifica legislatia in domeniu.

 • (13) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, imobilul, în mod gratuit și liber de orice sarcini. Modalitatea de utilizare ulterioara a terenului va fi stabilita de comun acord intre parti

 • (14) Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate.

 • (15) În cazul in care concesionarul intentioneaza sa vanda constructia realizata pe terenul concesionat, acesta are obligația de a notifica concedentul cu cel puțin 15 zile anterior înstrăinării.

 • (16) Transmiterea concesiunii asupra terenurilor, în condițiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se poate face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

Art. 10 - Obligațiile concedentului

 • (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2)  Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • IX. Încetarea/rezilierea contractului de concesiune

Art. 11

 • (1) Prezentul contract de concesiune încetează/se reziliaza în următoarele situații:

 • a) prin acordul de voință al părților;

 • b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

 • f) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, reprezentand contravaloarea lucrarilor executate in vederea aducerii bunului la starea fizica de la data concesionarii, in situatia in care constructia nu este finalizata;

 • g) la vanzarea bunului imobil odata cu incheierea contractului de vanzare cumparare

 • (2) La încetarea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

 • (3)  Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

 • X. Răspunderea contractuală

Art. 12

 • (1)  Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează majorări de întârziere.

 • (2) Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

 • XI. Litigii

Art. 13

 • a) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea sau incetarea prezentului contract de concesiune va fi solutionata de catre parti pe cale amiabila.

 • b) In măsura în care partile nu ajung la o solutie pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • XII. Alte clauze

Art. 14

Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 15

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 16

Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

Art.17

La încetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului bunurile vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

 • -  bunul de retur, constând in terenul concesionat, se va reintoarce, în posesia concedentului ; in situatia in care pe acesta exista o constructie finalizata, aceasta va trece in proprietatea Municipiului Iasi iar concesionarul nu va avea pretentie asupra acesteia; in situatia in care

 • -  bunurile proprii, constand din bunuri achizitionate de concesionar, ce pot fi ridicate fara a afecta functionarea imobilului pot reveni concedentului, în măsura în care acesta își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul unei compensații banesti; in caz contrar concesionarul isi va ridica bunurile.

 • XIII. Definiții

Art. 18

 • (1) Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

 • (2) Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract privind concesionarea terenului în suprafață de 18 mp, din Iași - str. Gându nr. 4 s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Bunul se consideră predat la data semnării prezentului contract de concesiune.

CONCEDENT,

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI IAȘI


CONCESIONAR,


PATRAȘCU MIHAI PAUL


PRIMAR, Mihai CHIRICA

Director Direcția Juridică, Cristina OȚELEANU


Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu


Consilier local,


Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Director D.G.E.F.P.L. Maria APETROAEI

Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinea, și legalitatea acestui înscris oficial

Șef Serviciu Legislație Monitorizare și Avize Legalitate, Mihaela PINTILIE

Am luat cunoștință de acest înscris oficial

și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Director D.E.P.

Radu Mihai GRIGORAȘ

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului


Șef Serviciu A.S.C.T.B.

Monica BOCA

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Intocmit,

cons. Antonela Cojocaru

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris