Hotărârea nr. 351/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi,în favoarea,S.C. DELGAZ GRID SA,in vederea reabilitarii si modernizarii bransamentelor de retele electrice din strazile : Cicoarei,Caramidari,Soseaua Galata,Arhitect I. Berindei,Fagetului,Alunis si Bradetului

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, în favoarea

S.C. DELGAZ GRID SA, in vederea reabilitarii si modernizarii bransamentelor de retele electrice din strazile : Cicoarei, Caramidari, Soseaua Galata, Arhitect I. Berindei, Fagetului, Alunis si Bradetului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27.09.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 75454/08.07.2019, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 71647/27.06.2019 transmisă de S.C. DELGAZ GRID S.A. prin care se solicită acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra suprafetei de 2.135 mp de teren situat în Iasi, apartinand domeniului public, in vederea reabilitarii si modernizarii bransamentelor si retelei electrice din zona Galata;

Având în vedere HCL nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente ;

Având în vedere Legea nr.123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale;

Având în vedere Legea Nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil***

Republicată ;

Având în vedere H.C.L. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.1893 din 10.06.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iași, în suprafață totala de 2.135 mp, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., necesare reabilitarii si modernizarii bransamentelor de retele electrice.

  • (2) Terenurile mentionate la alin.(1) sunt amplasate în Iasi, fiind aferente strazilor : Cicoarei, Caramidari, Soseaua Galata, Arhitect I. Berindei, Fagetului, Alunis si Bradetului, conform Planselor 1-9, anexe ce fac parte integranta din prezenta hotarare .

  • (3) Constituirea cu titlu gratuit a unor dreptului de uz si servitute asupra suprafetei de teren prevazute la alin.(1) se face pe durata existentei capacitatilor electrice.

Art. 2. Se aproba Contractul - cadru de constituire a dreptului de uz si servitute, conform Anexei 10, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Contractul de constituire a dreptului de uz si servitute se va incheia in forma autentica. Beneficiarul va inscrie drepturile de uz si servitute in cartea funciara. Cheltuielile privind incheierea in forma autentica si cele de inscriere in cartea funciara cad in sarcina beneficiarului- SC DELGAZ GRID SA.

Art. 4. Predarea primirea terenurilor se va face pe bază de proces verbal.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Tehnice și Investiții; SC DELGAZ GRID SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Direcția Tehnică și Investiții; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; SC DELGAZ GRID SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 351 din 27 septembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0