Hotărârea nr. 350/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii Institutiilor și Unităților de Invatamânt,de schimbare a destinatiei unor spatii,constructii si terenuri,în vederea închirierii şi utilizării temporare,incluse în baza materială a instituțiilor și a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii Institutiilor și Unităților de Invatamânt, de schimbare a destinației unor spatii, construcții si terenuri, în vederea închirierii și utilizării temporare, incluse în baza materială a instituțiilor și a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27.09.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 90299 din 20.08./2019, întocmit de Direcția de Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ privind schimbarea temporara a destinatiei unor spatii , constructii si terenuri, în vederea închirierii și utilizării temporare, din institutiile si unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial - administrativă a Municipiului Iași , cu respectarea legislației aplicabile în materie, fără a afecta procesul de învățământ;

Având în vedere Legea educației naționale nr. 1 /05.01.2011, art.112(alin.6), pus în aplicare prin Procedura de elaborare a Avizului Conform din Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5819 / 2016 publicat in Monitorul Oficial nr.1000/ 13.12.2016 , cu toate modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Articolul nr. 2 din Ordinul M.E.N. nr.5819 / 2016 prin care” Avizul Conform al ministerului educatiei nationale si cercetarii stiintifice se emite la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale / judetene;

Având în vedere Art. 4 lit. f Schimbarea destinatiei unor spatii , constructii si terenuri, se va face pe o perioada determinata “ maxim 5 ani pentru desfasurarea altor activitati”;

Având în vedere H.C.L. 212/2018 de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Art. 868 si Titlu IX din Codul Civil;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr. 513 / 2018 privind Regulamentul Cadru in vederea închirierii si utilizării temporare a spatiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial - administrativă a Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 184/2018 privind taxele si impozitele, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 455 alin.2”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se propune schimbarea temporară a destinației spațiilor, construcții și terenuri, situate în incinta institutiilor si unităților de invațământ ale Municipiului Iași, aflate în proprietatea Municipiului Iași și date în administrarea instituțiilor si unitatilor de învațământ preuniversitar de stat, din spații ce aparțin bazei materiale de învățământ, în spatii cu altă destinatie, în vederea utilizării temporare a acestora pentru activități instructiv - educative, sport , comerț si alte asemenea activitati, aducatoare de venituri la bugetul unitatilor de invatamant si la bugetul local, identificate în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Schimbarea temporara a destinației spatiilor, construcții si terenuri se va face pe o perioada determinată de 5 (cinci) ani, fară a afecta procesul de învațământ, cu respectarea prevederile art.112 alin. 6 din Legea nr.1 a Ministerului

Educatiei Nationale și Cercetării Stiințifice si a Procedurii de elaborare a Avizului conform din Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educatiei Nationale si Cercetării Stiintifice.

Art. 3. Schimbarea destinației Spațiilor, construcții și terenuri din Instituțiile și Unitatile de Invațamânt preuniversitar de pe raza municipiului Iasi, operează de la data emiterii Avizului Conform din partea Ministerului Educatiei Naționale si Cercetarii Știintifice .

Art. 4. închirierea temporară a spatiilor se face cu respectarea O.U.G. 57/2019, privind Codul Administrativ.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice ; Instituțiilor și Unităților de învățamânt ; Direcției de Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția de Exploatare Patrimoniu;Instituțiile și Unitățile de învățamânt.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 350 din 27 septembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 350/27.09.2019

COLEGIUL TEHNIC “MIHAIL STURDZA”, IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Holuri scoala

20

Cladire scoala

Activitati comerciale, publicitate

2

Internat

2808

Camin elevi

Cazare, activitati de invatamant

3

Atelier

500

Atelier

Depozitare, produc-tie,prestari servicii

4

Sala de sport

581

Sala de sport

Activitati sportive

5

Magazie

349

Curtea scolii

Depozitare

6

Magazie

123

Curtea scolii

Depozitare

7

Spalatoria

200

Curtea scolii

Depozitare, produc-tie,prestari servicii

8

Teren sport

1600

Curtea scolii

Activitati sportive

9

Teren

1000

Curtea scolii

Depozitare, produc-tie,prestari servicii,activitati sportive

10

Sala de curs

65

Cladire scoala

Activitati educative

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Culoarul scoalii

1,5 mp

Incinta unitatii

Prestari servicii prin amplasarea a doua vendo-mate de sucuri fresh pentru elevii scolii

2

Sala de gimnastica

407 mp

Curtea unitatii

Activitati extracurriculare sportive de volei, baschet, handbal, karate, gimnastica pentru elevi si cadre didactice

3

Sala festivitati

292 mp

Incinta unitatii

Diverse activitati extrasco-lare,seminarii de informare, formare pentreu elevi si cadre didactice

4

Sala de sport

435 mp

Curtea unitatii

Activitati extracurriculare sportive ,de volei, baschet,handbal,tenis pentru elevisi cadre didactice

5

Sala multifunctionala spalatorie

112 mp

Incinta cladirii spalatoriei

Diverse activitati extrasco-lare

6

Camere cladire spala-torie

2*21 mp

23 mp

Incinta cladirii spalatoriei

Cazari ocazionale, proiecte educationale, comisii , concursuri, delegatii, schimburi nationale si internationale

7

Sala multifunctionala cantina

216 mp

Demisol cantina unitatii

Activitati extracurriculare sportive    de    karate,

gimnastica, dans pentru elevi si cadre didactice

8

Spatiu Clubul Negruzzi

94,5

Demisol cantina unitatii

Comercializare produse alimentare

9

Sali de curs

13* 60 mp

=780mp

Cladire scoala

Diverse activitati instructiv-educative /cursuri de formare

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Hol incinta

10 MP

Cladire Corp B parter

Activitati de comert cu amanuntul de produse al-imentare/nealimentare

2

Sala de lectura

50,33 mp

Cladire Corp A parter

Activitati privind organizarea de cursuri de for-mare/reconversie profesionala, conferinte, sedin-te, evenimente cultural educative si business

3

Sala festivitati

177 mp

Cladire Corp A

corp A,etaj 1

Activitati privind organi-zareade conferin-te,simpozioane,dezbateri sedinte, evenimente cultural educative si business

4

Cladire Corp B etaj 2

2 sali (biblioteca si depozitare biblioteca)

73,08 mp B1-4 s=49,59 B1-5 s= 23,49

Cladire Corp B

B1-5 ,B1-4 etaj

2

Activitati prestari servicii/ organizare cursuri/ consultanta/ secretariat / birouri

5

Sala club

120 mp

Cladire Corp B parter

Desfasurarea activitatilor de comert/prestari servicii/ microproductie /consultanta,etc

6

Cladire mixta intrare -cabina poarta

30,757 mp

Cladire mixta intrare -cabina poarta

activitati de comert/prestari servicii/ organizare cursuri/ consultanta/ secreta-riat/birouri

7

Cladire Corp B etj.1

2 sali de clasa si 1 sa-la(casierie)

114,84 mp : S=49,59 mp S=49,59 mp S=15,66 mp

Cladire Corp B etj.1

2 sali de clasa sala clasa B1-3,sala clasaB1-4, B1-5

Activitati /prestari servicii/ organizare cursuri/ consul-tanta/ secretariat/birouri

8

Cladire Corp B etj.1 sala clasa

37,62

Cladire Corp B etj.1 sala clasa

Activitati /prestări servicii/ organizare cursuri/ consul-tanta/ secretariat/birouri

9

Teren

100 mp

Curtea scolii

Diverse activitati comert/prestari sevicii

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Culoarul scoalii

4 mp

Incinta unitatii, in fata cancelariei

Prestari servicii prin amplasarea unui automat de sucuri fresh / pentru elevii scolii

2

Sala de sport

200 mp

Curtea unitatii

Activitati sportive in afara orelor de curs

3

Sala corp B

33,84 mp

Corp B

chiosc alimentar

4

Sali de curs

338,40 mp

10 (clase)

Cladire scoala corp B

Diverse activitati instructiv-educative /cursuri de formare in afara orelor de curs

COLEGIUL PEDAGOGIC VASILE LUPU IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Casa agronomului

235 mp

Curtea scolii

Activitati educationale, depozit, arhiva, birouri

2

Teren

23 mp

Curtea unitatii

chiosc alimentar

3

Casa director

223 mp sd 446 mp

Curtea unitatii

Activitati educationale, depozit, arhiva, birouri

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Culoarul scoalii

3 mp

Incinta unitatii

Comert/ activitati diverse

2

Teren sport

1140 mp

Curtea unitatii

Activitati sportive in afara orelor de curs, in timpul vacantelor scolare

3

Teren

15 mp

Incinta unitatii

Comert/ activitati diverse

4.

Teren

18 mp

Curtea unitatii

prestări servicii / comert

5

Sala de sport

600 mp

Curtea unitatii

Activitati sportive in afara orelor de curs, in timpul vacantelor scolare

6

Laboratoare

396 mp

Demisol cantina unitatii

Activitati diverse /cursuri

7

Sali de curs

9* 48 mp = 432 mp

Cladire scoala

Diverse activitati instructiv-educative /cursuri de for-marein afara orelor de curs

8

Casa scarii

10 mp

Casa scarii

activitati publicitare

9

teren

20 mp

Curtea unitatii

comert

COLEGIUL NATIONAL”EMIL RACOVITA ”, IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Culoarul scoalii

4 mp

Incinta unitatii

Prestari servicii prin amplasarea a doua dozatoare sucuri naturale/ cafea

2

Amfiteatru

186.07 mp

Incinta unitatii

Activitati cultural educative

3

Teren

15 mp

Curtea unitatii

Activitate comerciala

4

Sala de sport

331 mp

Curtea unitatii

Activitati sportive ,in afara orelor de curs

5

Casa scarii

5 mp

Incinta cladirii

Activitate comerciala

6

Sali de curs

4*50 =200 mp

Cladire scoala

Diverse activitati instructiv-educative /cursuri de formare, intalniri de lucru

COLEGIUL NATIONAL”MIHAI EMINESCU ” IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Sala internat

49,86 mp

Curtea scolii

Activitati pentru elevi des-fasurate de asociatii non-profit in afara orelor de curs

2

Teren sport

1000 mp

Incinta unitatii

Activitati sportive ,in afara orelor de curs

3

Teren

10 mp

Curtea unitatii

Activitate comerciala

4

Sala de sport

400 mp

Curtea unitatii

Activitati sportive ,in afara orelor de curs

COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA „VASILE ADAMACHI ” IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

2 Sali clasa

103,08 mp

incinta scolii corp D

Activitati depozitare

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

sali clasa,holuri

CORP A

Str.Sturza nr.43

2296 mp

Incinta unitatii

(parter+2etaje)

Spatii amplasare chiosc produse alimentare Activitati fundatii,asociatii locatari, cursuri formare profesionala, sedinte,conferinte, activitati diverse de invatamant/after scool, altele decat programa scolara

2

sali clasa,holuri, sala festivitati CORP B

Str.Sturza nr.43

2529mp

Incinta unitatii

(parter+2etaje)

Spatii amplasare chiosc produse alimentare Activitati fundatii,asociatii locatari, cursuri formare profesionala, sedinte,conferinte, activitati diverse de invatamant/after scool, altele decat programa scolara

3

sali clasa,holuri

CorpVechi

Str.Socola nr.84

2178 mp

Incinta unitatii

(parter+etaj)

Spatii amplasare chiosc produse alimentare Activitati fundatii,asociatii locatari, cursuri formare profesionala, sedinte,conferinte, activitati diverse de invatamant/after scool, altele decat programa scolara

4.

Camin I parter, etj.I, II,III str.M Sturza nr.43

2300 mp

Incinta unitatii sali clasa,holuri

Birouri, activitati invatamant, activitati legatorie-arhivare, productie,activitati culturale, cursuri calificare, formare profesionala,depozit

5.

Camin II parter, etj.I, II,III str.M Sturza nr.43

2284 mp

Incinta unitatii sali clasa,holuri

Birouri, activitati invatamant, activitati legatorie-arhivare, productie,activitati culturale, cursuri calificare, formare profesionala,depozit

6.

Sala de sport

Str. M Sturza nr.43

605 mp

Curtea unitatii teren sport

Activitati sportive

7.

Teren

str.M Sturza nr.43

11559 mp

Curtea unitatii teren sport +teren+parcare

Activitati sportive /prestări servicii

8.

Atelier corpA parter+etaj M Sturza nr.43

1400 mp

Sali atelier

Productie, comert cu amanun-tul, depozitare

9.

Atelier corp B parter+etaj M Sturza nr.43

1536 mp

Sali atelier

Productie, comert cu amanun-tul, depozitare

10.

Cladire cantina

Str.M Sturza nr.43

716

cantina unitatii

Sediu firma comert , productie, catering, atelier intretinere si reparatii, atelier pictura, sediu fundatii

11.

Baraca metalica I

Str.M Sturaza 43

48 mp

Baraca metalica I

Sediu firma comert , productie, catering, atelier intretinere si reparatii, atelier pictura, sediu fundatii

12.

Baraca metalica 2

Str.M Sturaza 43

160 mp

Baraca metalica 2

Sediu firma comert , productie, catering, atelier intretinere si reparatii, atelier pictura, sediu fundatii

13.

Baraca metalica 3

Str.M Sturaza 43

54 mp

Baraca metalica 3

Sediu firma comert , productie, catering, atelier intretinere si reparatii, atelier pictura, sediu fundatii

14.

Cabina portar

Str.M Sturaza 43

39 mp

Cabina portar

Comert

15.

Cabina portar

Str.M Sturaza 43

29 mp

Cabina portar

Comert

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN ” IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Sala sport

846,74 mp

curtea unitatii

Activitati sportive

2.

Hol incinta

4 mp

incinta unitatii

activitate comert-chiosc

SCOALA GIMNAZIALA „ION NECULCE ” IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

4 Sali clasa

240 mp

incinta scolii

Activitati de invatamant privat-in afara orelor de curs

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICA “GRIGORE MOISIL”, IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata (mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Holuri scoala

50

Cladire scoala

Activitati comerciale, publicitate

2

Internat

500mp

20 camere*25mp

Camin elevi

Cazare, activitati de invatamant

3

Holuri camin

50mp

Cladire camin

Activitati comerciale, publicitate

4

Sala de sport

604 mp

Sala de sport

Activitati sportive

5

Laboratoare informatica

456mp

8*57mp

Cladire scola

Activitati educative

6

Laboratoare biologie, chimie,fizica

162mp

3*54

Cladire scola

Activitati educative

7

Amfiteatru

106mp

Cladire scola

Activitati educative

8

Cantina

315 mp

Cantina

Activitati comerciale, prestari servicii, activitati

educative

9

Teren sport

1600 mp

Curtea scolii

Activitati sportive

10

10 Sali de curs

550

10*55

Cladire scoala

Activitati educative in afara orelor de curs

LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE LEONIDA”, IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Hol scoala

8

Cladire scoala parter corp B

Activitati comerciale chiosc

2

Hol scoala

7

Cladire scoala parter corp B

Activitati comerciale chiosc

3

Cantina

50 mp

Cantina parter

depozit,productie, confectii

4

Cantina

45,5mp

Cantina parter

depozit,productie, confectii

5

Sala de sport

480 mp

Sala de sport

Activitati sportive

6

Sala protocol

30 mp

corp B parter

birou depozit

6

Cantina

48 mp

Cantina parter

depozit,productie, confectii

7

250 mp

Cantina etaj

depozit,productie, confectii

8

Cantina

350 mp

Cantina etaj

depozit, productie confectii

9

Cantina

300 mp

Cantina parter

depozit, productie

10

Cantina

40 mp

Cantina parter

depozit, productie

Cantina

300 mp

Cantina etaj

depozit, productie

Cantina

25mp

Cantina parter

depozit, productie

Cantina

30mp

Cantina parter

depozit, productie

9

Teren sport

1075 mp

Curtea scolii

Activitati sportive

10

10 Sala de curs

112 mp

Cladire scoala

Activitati educative

2*56

corp B etj.1

in afara orelor de curs

LICEUL TEORETIC “VASILE ALECSANDRI”, IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr

crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata (mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Hol scoala

2 mp

Cladire scoala

Activitati comerciale automat/chiosc/produse patiserie

2

Hol scoala

2 mp

Cladire scoala

Activitati comerciale chiosc

5

Sala de sport

52 mp

Sala de sport

Activitati sportive

6

Sala festivitati

187 mp

incinta scolii

activitati diverse altele decat programa scolara

6

Teren sport

286 mp

Curtea scolii

prestari servicii

9

Teren sport

900 mp

Curtea scolii

Activitati sportive

10

5 sali de curs

5 sali X50 mp

Cladire scoala

Activitati educative in afara orelor de curs/ after scool/ activitati funda-tie

11.

Laborator fizica/chimie

70 mp

Cladire scoala

Activitati educative in afara orelor de curs/ after scool/ activitati funda-tie

LICEUL TEORETIC “Dimitrie Cantemir”, IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Hol scoala

2 mp

Cladire scoala

Activitati comerciale

2

Hol scoala

5 mp

Cladire scoala

Activitati comerciale chiosc

3

Sala de sport

601 mp

Sala de sport

Activitati sportive

4

Sala festivitati

190,55

incinta scolii

activitati artistice ,dans sportiv, dans modern

5

2 sali de curs

108 mp

Cladire scoala

Activitati educative/ artistice

LICEUL TEHNOLOGIC ECONONIC DE TURISM IASI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Hol scoala corp A str. Milcov nr.11

3,5 mp

Cladire scoala corp A/ parter

Activitati comerciale produse alimen-tare/nealimentare

2

Hol scoala corp B Mircea cel Batran nr.12

4,5 mp

Cladire scoala

etj.2 corp B

Activitati comerciale chiosc

3

Sala de clasa/ sport

50,46 mp

Sala de sport corp A

Activitati sportive

5

sala de curs

49,59 mp

Cladire scoala corp A

Activitati educative/ artistice

LICEUL TEHNOLOGIC „ PETRU PONI”, IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata (mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Hol scoala

3 mp

Cladire scoala parter corp A

Activitati comerciale chiosc

2.

5 camere camin

100 mp

(5X20)

Camin I si II bd.Socola nr.110

locuinta

3.

15 camere camin

525 mp (15x35)

Camin II bd.Socola nr.110

locuinta

4.

Spatiu -atelier mecanic

103 mp

cladire atelier

bd.Socola nr.110

prestări servicii, producție

5.

Spatiu -atelier electric

115 mp

Cladire atelier

Bd.Socola nr.110

prestări servicii, producție

6.

Sala de sport

Sala de sport

Activități sportive

7.

teren

30 mp

Bd.Socola nr.61A

comert

8.

teren

20 mp

Bd.Socola nr.61A

comert

9.

teren

75,35 mp

Bd.Socola nr.61A

comert

10.

teren

40 mp

Bd.Socola nr.61A

comert

11.

teren sport corp B

2595 mp

Bd.Socola nr.61A

activitati sportive

12.

sala curs

559 mp

Bd.Socola nr.61A

invatamant

13.

sala curs

702 mp

Bd.Socola nr.61A

invatamant

14.

sala curs

790,44mp

Bd.Socola nr.61A

invatamant

15.

Cladire laborator

261,11mp

Bd.Socola nr.61A

prestari servicii

16.

Statie micropilot

144 mp

Bd.Socola nr.61A

prestari servicii

17.

cladire camin

800 mp

Sos.Bucium nr.30

activitati prestari servicii

18.

cladire camin

Sos.Bucium nr.30

activitati prestari servicii

19.

magazie/atelier

18 mp

Bd.Socola nr.110

depozit

20.

birou

28 mp

incinta scolii corp B

consultanta

21.

cancelarie

72 mp

incinta scolii corp B

activitati extrascolare

22.

3 camere

105 mp (3x35)

camin I, bd.Socola

nr.110

activitati extrascolare

23.

teren

25 mp

Bd.Socola nr.61A

prestari servicii

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

Hol scoala

3 mp

Cladire scoala

Activitati comerciale chiosc

2.

Sala de sport

649,42 mp

Sala de sport

Activitati sportive

3.

sala de gimnastica

67.05 mp

incinta unitate

activitati sportive

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR.4 IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata (mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

TEREN

10 mp

curtea unitatii

Activitati comerciale chiosc

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR.26 IAȘI

Lista cu spatiile excedentare propuse pentru schimbare temporara a destinatiei

Nr crt

Spatiu propus inchirierii

Suprafata

(mp)

Amplasarea

Gen activitate

0

1

2

3

4

1

TEREN

20 mp

curtea unitatii

parcare

2.

magazie

13.6 mp

incinta unitatii cu intrare separata

birouri, alte activitati

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu, Consilier local