Hotărârea nr. 347/2019

HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de superficie pentru teren situat în Iaşi,strada 14 Decembrie 1989 nr .7,proprietatea privată a Municipiului Iaşi,format din 2 loturi: lot 1 în suprafață de 84 mp,nr. cadastral 163701,înscris în Cartea Funciară nr. 163701 a Municipiului Iași,și lot 2 în suprafață de 52 mp,nr. cadastral 163728,înscris în Cartea Funciară nr. 163728 a Municipiului Iași,în favoarea domnului Nedelcu Vlad Nicolae


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constituirea unui drept de superficie pentru teren situat în Iași, strada 14 Decembrie 1989 nr .7, proprietatea privată a Municipiului Iași, format din 2 loturi: lot 1 în suprafață de 84 mp, nr. cadastral 163701, înscris în Cartea Funciară nr. 163701 a Municipiului Iași, și lot 2 în suprafață de 52 mp, nr. cadastral 163728, înscris în Cartea Funciară nr. 163728 a Municipiului Iași, în favoarea domnului Nedelcu Vlad Nicolae

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27.09.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 99400/ 16.09.2019;

Având în vedere Adresele înregistrate cu numerele 60802/13.06.2017, 47085/04.05.2017 completate cu adresa nr. 75377/08.07.2019, prin care domnul Nedelcu Vlad Nicolae solicită cumpărarea terenului situat în Iași, Strada 14 Decembrie 1989 nr.7, teren cu destinația curte/grădină aferent imobilului proprietate privată personală ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2019 privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 211/2018 de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 31 mai 2017 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ; completată cu HCL 308/2017 ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 84131/31.07.2019 întocmit de către domnul Bulău Vlad, membru titular ANEVAR, în baza contractului de prestării servicii de evaluare bunuri imobile nr. 74533/2019 încheiat cu Municipiul Iași;

Având în vedere Procesul verbal nr. 84910/02.08.2019 al Comisiei tehnice de analiză a solicitărilor de concesiune a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția nr. 3444/08.09.2017;

Având în vedere Procesele verbale nr. 99196 și 99249 din 16.09.2019 ale Comisiei pentru desfășurarea procedurilor de negociere a redevențelor în vederea concesionării terenurilor cu destinația de curte/grădină aferente spațiului locativ constituită conform HCL 210/2017;

Având în vedere Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru terenul situat în Iași, strada 14 Decembrie 1989 nr .7, proprietatea privată a Municipiului Iași, teren compus din 2 loturi: lot 1 de 84 mp, nr. cadastral 163701, înscris în Cartea Funciară nr. 163701 a Municipiului Iași, și lot 2 de 52 mp, nr. cadastral 163728, înscris în Cartea Funciară nr. 163728 a Municipiului Iași, în favoarea domnului Nedelcu Vlad Nicolae, titularul dreptului de proprietate asupra construcției situată la această adresă.

Art. 2. Valoarea superficiei, urmare a negocierii directe va fi de 255 euro/an, conform procesului verbal nr. 99196/16.09.2019, pentru dreptul de superficie asupra lotului 1 de teren în suprafata de 84 mp și fi de 195 euro/an, conform procesului verbal nr. 991249/16.09.2019, pentru dreptul de superficie asupra lotului 2 de teren în suprafata de 52 mp.

Valoarea stabilita este plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Pe perioada derularii relatiilor contractuale valoarea superficiei nu va fi mai mica decat valoarea acesteia in lei, la data semnarii contractului.

Art. 3. Dreptul de superficie asupra terenului situat in Iasi, strada 14 Decembrie 1989 nr. 7, se constituie pentru o perioada de 99 ani. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reînnoit.

Art. 4. Se aprobă contractul de superficie conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Încetarea contractului de superficie poate avea loc în cazul în care interesul local sau național o impune, prin denunțarea unilaterală de către Municipiul Iași.

Art. 6. Contractul de superficie va fi înregistrat de superficiar în Cartea funciară.

Art. 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de superficie.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Fond Locativ ; Direcției Generale Economice și Finanțelor

Publice Locale; domnului Nedelcu Vlad Nicolae și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Fond Locativ; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Comisia de licitație.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi

asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 347 din 27 septembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24*

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7


*Domnul consilier local Vlad Nicolae Nedelcu nu participa la vot.