Hotărârea nr. 346/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri în echivalență valorică între suprafata de 1281 mp amplasată în intravilanul municipiului Iași,str.Ciric nr.5,proprietate privată identificată cu nr.cadastral 156902,cartea funciară 156902 (anexa A) și suprafața de 3370 mp,amplasată în intravilan municipiul Iași,Str.Cicoarei f.n. proprietatea municipalității,identificată cadastral în Cv 4,parcelele CAT 246/1,CAT 248/1 (anexa B)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de terenuri în echivalență valorică între suprafata de 1281 mp amplasată în intravilanul municipiului Iași, str.Ciric nr.5, proprietate privată identificată cu nr.cadastral 156902, cartea funciară 156902 (anexa A) și suprafața de 3370 mp, amplasată în intravilan municipiul Iași, Str.Cicoarei f.n. proprietatea municipalității, identificată cadastral în Cv 4, parcelele CAT 246/1, CAT 248/1 (anexa B)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27.09.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare a Teritoriului si Urbanism Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80080/2019 întocmit de Serviciului GIS-Cadastru;

Având în vedere Adresele nr. 89232/2018 și 111286/2018 emise de Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente prin care i se propune lui SC G&R Imobiliar Group SRL efectuarea unui schimb de terenuri;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 86/2018 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, aprobat prin HCL nr. 153/2017 cu terenurile din anexele A, B, C, D, E, F, G, H, I, J aflate în administrarea Municipiului Iași;

Având în vedere HCL 211/2018 privind insușirea inventarului actualizat al domeniului privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere Articolele 298 - 301 al OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă schimbul de terenuri în echivalență valorică între suprafața de 1.281 mp amplasată în municipiul Iași, str.Ciric nr.5, identificată cadastral cu nr.156902 proprietatea S.C. G & R Imobiliar Group S.R.L. prin mandatar Dragan Constantin și cea de 3.370 mp amplasată în municipiul Iași str.Cicoarei f.n, Lot 1, având identificatorii cadastrali CV 4, parcelele CAT 246/1 și CAT 248/1, conform anexelor A și B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul dobandit de Municipiul Iasi va fi utilizat in scopul extinderii incintei cimitirului “ Eternitatea” Iasi.

Art. 2. Se însușesc rapoartele de evaluare ale imobilelor, după cum urmează:

  • a)  Teren liber situat în Iași, str. Cicoarei f.n. în suprafață de 8.500 m2 aparținând municipalității, cu prețul de 65 euro/mp, respectiv 552.500 Euro sau 2.614.762 Lei.

  • b)  Teren situat în Iași, str. Ciric nr.5, cu suprafața de 1.281 m2 aparținând lui SC G&R Imobiliar Group SRL, cu prețul de 171 euro/mp, respectiv 219.051 Euro sau 1.036.681 Lei.

Art. 3. (1) Cheltuielile ocazionate de redactarea si autentificarea contractului de schimb, precum si alte taxe/cheltuieli care tin de perfectarea schimbului (lucrările de intabulare, dezmembrare, alipire si întocmire a cărților funciare pentru terenuri) cad in sarcina solicitantului, care va preda un exemplar al documentatiei si Municipiului Iași.

(2) Perfectarea schimbului se va efectua în momentul când imobilul proprietatea lui SC G&R IMOBILIAR GROUP SRL va fi liber de sarcini și construcții.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Iași în semnarea contractului de schimb în formă autentică.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Arhitectura si Urbanism -Serviciul G.I.S.- Cadastru, S.C. G & R IMOBILIAR GROUP SRL. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 346 din 27 septembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

4