Hotărârea nr. 345/2019

HOTĂRÂRE privind completarea contractului de administrare nr. 111953/09.11.2017,incheiat intre Municipiul Iasi si Ateneul National din Iasi și aprobarea restaurarii si utilizarii/exploatarii/valorificarii imobilului situat in Iasi,str. Pacurari nr. 29 (format din cladire și teren aferent cladirii),de catre Ateneul National din Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea contractului de administrare nr. 111953/09.11.2017, incheiat intre Municipiul Iasi si Ateneul National din Iasi și aprobarea restaurarii si utilizarii/exploatarii/valorificarii imobilului situat in Iasi, str. Pacurari nr. 29 (format din cladire și teren aferent cladirii), de catre Ateneul National din Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27 Septembrie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Invățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referat de aprobare nr. 99252/16.09.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 98140/12.09.2019, întocmita de Direcția Exploatare

Patrimoniu - Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si Alte Bunuri;

Având în vedere Adresa nr. 92160/26.08.2019 de la Ateneul National din Iasi;

Având în vedere contractul de administrare nr. 111953/09.11.2017, incheiat intre

Municipiul Iasi si Ateneul National din Iasi;

Având în vedere Extrasul de Carte Funciara nr. 160885;

Având în vedere Extrasul de Carte Funciara nr. 162859;

  • 1 / 3 la H.C.L. nr. 345 din 27 Septembrie 2019

Având în vedere HCL nr. 205/30.05.2018 privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privata a Statului Roman si aflate in administrarea Municipiului Iasi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 14/31.01.2019 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 205/30.05.2018 privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privata a Statului Roman si aflate in administrarea Municipiului Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba darea in administrare a imobilului situat in Iasi, str. Pacurari nr. 29, format din teren neimprejmuit, proprietatea privata a Municipiului Iasi, nr. inventar 833, suprafata de 460 mp, valoare de inventar 38967,33 lei, CF 160885, nr. cadastral 160885, catre Ateneul National din Iasi, pentru o perioadă de 25 de ani, in vederea accesarii fondurilor necesare infiintarii unui muzeu dedicat copiilor si universului copilariei.

Art.2 (1) Consiliul Local isi exprima acordul pentru restaurarea si utilizarea/exploatarea/valorificarea exclusivă in scopul realizarii proiectului de infiintare a unui muzeu dedicat copiilor si universului acestora, de catre Ateneul National din Iasi pentru imobilul situat in Iasi, str. Pacurari nr. 29, format din clădire (domeniul privat al statului, nr. inventar 164, suprafata construita la sol 342 mp, regim de inaltime Beci+D+P, suprafata construita desfasurata de 620,40 mp, valoare de inventar 6272,15 lei, CF 162859 - C1) și teren aferent cladirii (domeniul privat al statului, nr. inventar 88751, suprafata de 442 mp, valoare de inventar 56787,78 lei, inscris in CF 162859, nr. cadastral 162859).

(2) Acordul prevazut la alin (1) face referire la toata durata de implementare a proiectului si pentru o perioada de minimum 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului de catre Operatorul de Program, respectiv, Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.

  • 2 / 3 la H.C.L. nr. 345 din 27 Septembrie 2019

Art.3. (1) Prevederile prezentei hotarari completează in mod corespunzător Contractul de administrare nr. 111953/09.11.2017, incheiat intre Municipiul Iasi si Ateneul National din Iasi.

  • (2) Se imputerniceste, in acest sens, Primarul Municipiului Iasi sa semneze Actul Aditional la Contractul de administrare nr. 111953/09.11.2017

  • (3) Bunul imobil mentionat la art. 1, va fi predat Ateneului National din Iasi pe baza de proces verbal, de catre Directia Exploatare Patrimoniu, ce are in gestiune aceste tipuri de bunuri, in termen de maxim 30 de zile de la aprobarea prezentei hotarari.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Ateneului National din Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu; Ateneul National din Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 345 din 27 Septembrie 2019

  • 3 / 3 la H.C.L. nr. 345 din 27 Septembrie 2019