Hotărârea nr. 344/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.170/05.05.2017

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.170/05.05.2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27.09.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere referatul de aprobare nr. 100196/ 17.09.2019, întocmit de Directia Tehnica si Servicii Comunitare;

Avand în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.373/25.11.2016 privind transmiterea terenului, in suprafata de 120.000,00 m.p, situat in Zona Moara de Vant, din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sanatatii, in vederea construirii Spitalului Regional de Urgente Iasi;

Avand în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.170/05.05.2017 prin care s-a aprobat modificarea Hotararii Consiliului Local nr.373/25.11.2016;

Avand în vedere adresa nr.51878/17.09.2019 transmisa de Ministerul Sanatatii, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 99986/17.09.2019, prin care se solicita modificarea articolului 1 din H.C.L. nr.170/05.05.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Articolul 1 din Hotararea Consiliului Local nr.170/05.05.2017 se modifica, dupa cum urmeaza:

”Neinceperea lucrărilor la Spitalul Regional de Urgentă Iasi, de către Statul Român, în termen de 10 ani de la data comunicării prezentei hotărâri si/sau încălcarea dispozitiilor alin.(1), atrage de drept repunerea părtilor în situatia anterioară actului de transmitere, fără îndeplinirea vreunei formalităti.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr.373/25.11.2016 si Hotararii Consiliului Local nr.170/05.05.2017 raman neschimbate si se aplica in consecinta.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare; Directiei Arhitectura si Urbanism, Ministerului Sanatatii și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia de Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Tehnica si Servicii Comunitare; Directia Arhitectura si Urbanism si Ministerul Sanatatii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boișteanu                  Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 344 din 27 septembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0