Hotărârea nr. 343/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 101394/20.09.2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 101394/20.09.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27.09.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 102058/23.09.2019 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind indreptarea erorii materiale din Anexa 1 pozitia 24, adresa corecta a imobilului este str. Elena Doamna nr. 33 si nu str. Elena Doamna nr. 33, corp B;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul Civil, republicata;

Având în vedere prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 210/31.05.2017, privind constituirea comisiilor specifice activității Direcției Fond Locativ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 577/20.12.2018, privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanții care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal de sedinta nr. 101394/20.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 101397/20.09.2019, prezentat de inițiator, Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, și raportul nr. 101398/20.09.2019, al Direcției Fond Locativ ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 101394/20.09.2019, cuprinse în ANEXA NR. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Fond Locativ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 343 din 27 septembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 342/227.09.2019

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 101394/20.09.2019

 • 1. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 253/28.06.2019 - beneficiar, familia Colibaba Mihai și Camelia.

 • 2.  Se aprobă atribuirea locuinței din str. Ciurchi nr.127A, bl.Q1, sc.D, et.3, ap.2 familiei Tătărășanu Laurențiu-Constantin și Cristina-Anca care ocupă poziția 8 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat.

 • 3. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 312/29.08.2019 - beneficiar, Costaș Stela-Mariana.

 • 4.  Se aprobă atribuirea locuinței din str. I.C.Brătianu nr.30 familiei Bejenaru Cristian și Venușa care ocupă poziția 7 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat.

 • 5.  Se aprobă atribuirea locuinței din str. Petru Movilă nr.80 familiei Moldovanu Vasile și Jeny care ocupă poziția 11 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat.

 • 6. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Titu Maiorescu nr.14A doamnei Seliman Mihaela care ocupă poziția 10 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat.

 • 7. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 253/28.06.2019 - beneficiar, familia Tătărășanu Laurențiu-Constantin și Cristina-Anca.

 • 8.  Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Cerna nr.10A, bl.B1, sc.A, et. 10, ap. 3, doamnei Lupu Valerica, chiriaș în locuința situată în str. 14 Decembrie 1989, et,1, ap.2.

 • 9.  Se aprobă atribuirea locuinței din str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, parter, ap.6 doamnei Bîrsan Laura care ocupă poziția 5 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale.

 • 10. Se aprobă atribuirea locuinței din Tomești, bl. 9, sc.A, parter, ap.1 familiei Trofin Mihai și Petronela care ocupă poziția 16 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale.

 • 11. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din șos. Rediu nr.8A, bl.482D, tr.2, et. 2, ap. 12, doamnei Enciu Luminița, chiriaș în locuința situată în str. Canta 60B, ap.72.

 • 12. Se aprobă atribuirea cu prioritate a locuinței din b-dul Tudor Vladimirescu nr.79A, parter, ap.3 către Borza Aurelian. Atribuirea va avea caracter de necesitate, se va face pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 13. Se propune atribuirea la schimb a locuinței din aleea Veronica Micle nr. 1, d-nei Agapi Ruxandra Andreea. Atribuirea își păstrează caracterul de necesitate și se va face condiționat de prezentarea unui angajament notarial privind reabilitarea spațiului de locuit.

Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 254/27.06.2018, beneficiar, Agapi Ruxandra Andreea.

Se aprobă atribuirea locuinței din Șos Rediu Tătar nr. 8A, bl. 482D, tr. 1, et. 4, ap. 20 familiei Proca Gabriel Stelian și Antonela, care ocupă poziția 4 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale .

 • 14. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Grădinaru Mihaela pentru locuința situată în str. Bularga nr.14A, et.3, ap. 47. Reluarea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local . Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentelor de plată încheiate.

 • 15. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Hrițcu Constantin, pentru locuința situată în str. Tabacului nr. 7, et. 2, ap. 21. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

 • 16. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Oloeru Dorina, pentru locuința situată în str. Tabacului nr. 7, et. 4, ap. 45 cu excluderea din contract a copiilor, Augustin George și Cercel Alexandru. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

17.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Achiței Aglaia, pentru locuința situată în str. Tabacului nr. 7, et. 1, ap. 19. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

18.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Lungu Gheorghe-Robert, pentru locuința situată în str. Tabacului nr. 7, et. 1, ap. 13 cu excluderea din contract a fiicei, Lungu Delia-Maria. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

19.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Savin Liliana, pentru locuința situată în str. Trei Ierarhi nr. 8. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

20.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Grăunte Costică, pentru locuința situată în str. Sf. Andrei nr. 69. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani. În contractul de închiriere nu vor mai figura Grăunte Andreea și David Grăunte Elena.

 • 21. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Amuntencei Mihai pentru locuința situată în str. Dacia nr.28, bl.A, et.1, ap.8. Reluarea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant și încheierea unui angajament notarial pentru debitul rămas. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate a debitului. În contractul de închiriere nu vor mai figura copiii, Amuntencei Ana- Maria, Amuntencei Gruia- Constantin și Amuntencei Loredana.

 • 22. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Condurache Iulian, pentru locuința situată în str. Stanciu nr. 5 și extinderea spațiului de locuit deținut cu încă o cameră în suprafață de 14,98 mp și dependințe de 13, 08 mp din același imobil. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani. În contractul de închiriere nu va mai figura fiul, Condurache Neculai.

23.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Sculeac Ilie, pentru locuința situată în str. Mahu nr. 7 și includerea în contract a soției, Scrumeda Ioana. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

24. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Crețu Cristina pentru locuința situată în str. Elena Doamna nr.33. Reluarea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local al fiului, Botez Dumitru. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată eșalonată a debitului la bugetul local.

25.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Cebotaru Viorica, pentru locuința situată în șos. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 12-14. În contractul de închiriere va figura și fiul, Hîlcu Petru Emanuel. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

26.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Țîțan Mariana, pentru locuința situată în str. Agatha Bârsescu nr. 6. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru debitul restant la bugetul local. În contractul de închiriere nu va mai figura fiul, Munteanu Petru Adrian

27.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Vădureanu Ana, pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 11, et. 1. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

28.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Dimitriu Georgeta, pentru locuința situată în str. Banu nr. 14. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru debitul restant la bugetul local.

29.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Dulce Dorel, pentru locuința situată în str. Voinești nr. 38. Contractul de închiriere se va încheia condiționat de prezentarea unui angajament de plată pentru debitele restante la bugetul local. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an.

 • 30. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Copaci Ionel, pentru locuința situată în str. Tăietoare nr. 20. Contractul de închiriere se va încheia condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local și prezentarea unui angajament de plată pentru diferență. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată. În contract vor figura și Eros Ionela Cristina, Copaci Andrei Florin, Eros Ionuț și Eros Erik Ștefan.

 • 31. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Cârlig Constantin Sebastian pentru locuința situată în std. Silvestru nr. 4. Prelungirea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plății eșalonate a debitului.

32.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Amuntenci Gheorghiță și Ionela pentru locuința situată în str. Păcurari nr. 49. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată eșalonată a debitului la bugetul local.

 • 33. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Rotaru Gavriliuc Vasea pentru locuința situată în str. Eternitate nr. 115. Prelungirea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată eșalonată a debitului la bugetul local.

 • 34. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Rafailă Maria, pentru locuința situată în str. Tătărași nr. 55. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani. În contractul de închiriere nu va mai figura fiul, Scrija Gabriel.

 • 35. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Bîrsan Adrian pentru locuința situată în str. Sf. Andrei nr. 32. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată eșalonată a debitului la bugetul local.

 • 36. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Ispir Sorin, pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 32. În contractul de închiriere nu vor mai figura fiii, Ispir Aron și Ispir Ilie.

37.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Chirica Dumitru, pentru locuința situată în șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 1, et. 2, ap. 11. Contractul de închiriere se va încheia condiționat de prezentarea unui angajament de plată pentru debitele restante la bugetul local ale membrilor familiei. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentelor de plată.

38.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Păpăruz Iulian și Mioara, pentru locuința situată în str. Izvor nr. 3, bl. 649, sc. A, et. 4, ap.18. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

39.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Bogdan Adrian pentru locuința situată în str. Albineț nr. 4. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentelor de plată eșalonată a debitelor la bugetul local.

 • 40. Contractele de închiriere pentru locuințele din șos. Nicolina nr. 105-107, bl.1004 pot fi prelungite pentru o perioadă de maxim 3 ani.

 • 41. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Bartoș Paraschiva, pentru locuința situată în șos. Nicolina nr. 105, bl.1004, tr. 1, et. 2, ap. 01. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

 • 42. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Hurjui Constantin, pentru locuința situată în șos. Nicolina nr. 107, bl.1004, tr. 2, et. 7, ap. 01. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale

 • 43. Închirierea locuinței din str. Sf. Teodor nr. 32 către Todică Mariana se va face pentru o perioadă de 3 ani. Celelalte mențiuni de la punctul 73 din Anexa 1 a HCL 312/29.08.2019 rămân neschimbate.

44.Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere ale următorilor chiriași din b-dul Tudor Vladimirescu nr. 79A, astfel:

 • -  până la data de 01.05.2022, pentru Chelaru Elena,

 • -  până la data de 01.07.2022, pentru Ipate Marin și Haidău Constantin

 • -  până la 01.08.2022, pentru Agafiței Mariana și Costin Aneta

45.Se respinge solicitarea formulată de Diaconescu Mihai Gabriel privind reluarea relațiilor contractuale pentru terenul situat în str. Ciric nr. 9.

După aprobarea repartițiilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Excepție fac beneficiarii de locuințe de necesitate.

Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

 • •        declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

 • •       declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii 114/1996.

 • •       cărți de identitate cu domiciile stabile în Municipiul Iași- soț/soție

Beneficiarii repartitiilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

 • •       declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996.

 • •       cărți de identitate cu domiciile stabile în Municipiul Iași- soț/soție

Beneficiarii atribuirilor de locuinț trebuie sa se prezinte la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

Presedinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu