Hotărârea nr. 341/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei din HCL nr. 58/28.02.2019 – Lista unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul scolar 2019-2020


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei din HCL nr. 58/28.02.2019 - Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul scolar 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27.09.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Investiții Proprii din cadrul Direcției de Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, înregistrat sub nr.101905 /21.09.2019;

Avand in vedere adresa 97444 / 11.09.2019 trimisa catre Inspectoratul Scolar Judetean prin care este corectata anexa la avizul conform pentru organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Iasi pentru anul scolar 2019-2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifica Anexa la H.C.L. nr. 58/28.02.2019, Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul scolar 20192020, poz.5, 16, 17, 56 dupa cum urmeaza:

5

Colegiul Național "Garabet Ibrăileanu", Iași

Grădinița cu Program Normal nr. 16, Iași

Grădinița cu Program Prelungit nr. 10, Iași

Grădinița cu Program Prelungit Hecuba, Iași

16

Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Iași

Grădinița cu Program Săptămânal Moțoc, Iași

17

Grădinița cu Program Prelungit nr. 12, Iași ’

Grădinița cu Program Normal nr.

6, Iași

Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, Iași

56

Școala Gimnazială "Ion Ghica", Iași

-

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2019 - 2020.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 341 din 27 septembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0