Hotărârea nr. 34/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016,completată prin H.C.L nr. 178 din 24 iunie 2016,H.C.L. nr. 334/31.10.2016,H.C.L nr. 407/29.12.2016,H.C.L nr. 308/29.08.2017,H.C.L. nr. 451/31.10.2017,H.C.L. nr. 561/20.12.2018 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016, completată prin H.C.L nr. 178 din 24 iunie 2016, H.C.L. nr. 334/31.10.2016, H.C.L nr.

407/29.12.2016, H.C.L nr. 308/29.08.2017, H.C.L. nr. 451/31.10.2017, H.C.L. nr. 561/20.12.2018 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere propunerea formulată, aprobată în plenul ședintei și consemnată în procesul - verbal, privind înlocuirea Domnului Crucianu Bogdan Teodor cu Domnul Gavril Mihai Liviu, consilieri locali din partea Partidului Social Democrat, in Comisia pentru Munca si Protectie Sociala;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016, completată prin H.C.L nr. 178 din 24 iunie 2016, H.C.L. nr. 334/31.10.2016, H.C.L nr. 407/29.12.2016, H.C.L nr. 308/29.08.2017, H.C.L. nr. 451/31.10.2017 si H.C.L. nr. 561/20.12.2018 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Iași, în sensul înlocuirii în Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, din cadrul Consiliului Local Iași, a Domnului Crucianu Bogdan Teodor cu Domnul Gavril Mihai Liviu, consilieri locali din partea Partidului Social Democrat.

Art. 2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, componența Comisiei pentru Munca si Protectie Sociala din cadrul Consiliului Local Iași se va actualiza in mod corespunzător si va face parte din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 177/2016, completată prin H.C.L. nr. 178/2016, H.C.L nr. 407/29.12.2016 si H.C.L. nr. 561/20.12.2018.

Art. 3. (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; persoanelor nominalizate la art. 1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 34 din 31 ianuarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0