Hotărârea nr. 338/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico – economici,a proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului „Construcţie de grădiniţă în zona Dacia”,in conformitate cu rezultatul procesului de evaluare și selecție


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a proiectului tehnic de execuție, precum și a bugetului aferent proiectului „Construcție de grădiniță în zona Dacia”, in conformitate cu rezultatul procesului de evaluare și selecție

9                  9

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Septembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr.100639/18.09.2019 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 101246/19.09.2019;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitie 4.4. Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere Procesul verbal C.T.E. nr.99668/17.09.2019 și Avizul C.T.E. nr. 99958/17.09.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 21 martie 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate (Anexa nr.1), indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitie (Anexa nr.2) și proiectul tehnic de execuție (Anexa nr.3).

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Construcție de grădiniță în zona Dacia”, în cuantum de 7.952.864,61 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu Devizul General (Anexa 4) si bugetul proiectului (Anexa nr.5).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Iași, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 159.057,29 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului „Construcție de grădiniță în zona Dacia”, conform surselor de finanțare ale proiectului (Anexa nr.6) și memoriul privind descrierea sumară a investiției (Anexa 7).

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Construcție de grădiniță în zona Dacia”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Municipiului Iași.

Art.5. Încetează efectele HCL nr.83 din 21 Martie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului tehnic de execuție, precum și a bugetului aferent proiectului “Construcție de grădiniță în zona Dacia”.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare;Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de :Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare;Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 338 din 27 Septembrie 2019