Hotărârea nr. 337/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantarii Municipiului Iasi la proiectul ,Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A.Rosetti”,a bugetului aferent proiectului si a tabelului surselor de finantare


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantarii Municipiului Iasi la proiectul ,,Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A.Rosetti”, a bugetului aferent proiectului si a tabelului surselor de finantare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Septembrie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de protecția Mediului, Turism și Agricultură a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile referatul de aprobare nr. 99862/17.09.2019 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile prevederile Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitie 4.2.

Având în vedere prevederile Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 și art. 196, alin. 1 litera a din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019;

Având în vedere prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 21 martie 2019;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 183 din 24 aprilie 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă cofinantarea Municipiului Iași pentru proiectul ,,Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A.Rosetti”, in valoare totala de 280.424,65 lei inclusiv T.V.A., conform bugetului, din care: 278.524,65 lei - Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent și 1.900 lei - Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile (TVA neeligibil);

Art.2.Se aproba bugetul cererii de finantare conform Anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aproba tabelul surselor de finantare conform Anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.4.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 21 martie 2019 rămân neschimbate;

Art.5. Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 24 aprilie 2019 isi inceteaza efectele.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de: Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 337 din 27 Septembrie 2019