Hotărârea nr. 336/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantarii Municipiului Iasi la proiectul ”Oază de verdeaţă din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spaţiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantarii Municipiului Iași la proiectul ”Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Septembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protecția Mediului, Turism și Agricultură a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 100899/19.09.2019, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitie 4.2. POR;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art.129 și art. 196, alin. 1, litera (a) din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019;

Având în vedere HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 21 martie 2019 privind aprobarea proiectului, a Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General, a Proiectului de Execuție, precum și a bugetului aferent proiectului ”Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 309/29.08.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cofinantarea Municipiului Iași pentru proiectul ,,Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”, in valoare totala de 174.720,15 lei inclusiv T.V.A., conform bugetului din care: 172.935,15 lei - Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent și 1.785 lei - Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile;

Art.2. Se aproba bugetul cererii de finantare conform Anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aproba tabelul surselor de finantare conform Anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare;Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de: Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 336 din 27 Septembrie 2019

Anexa 1 - Bugetul proiectului "Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”

Nr.crt.

Activitate

Subactivitate

Categorie

Cheltuială

Preț unitar (fără

TVA) [LEI]

Valoare totală fără TVA

Procent valoare TVA

Valoare TVA

Cheltuieli eligibile fără

TVA

Cheltuieli neeligibile fără TVA

TVA eligibil

TVA neeligibil

Total cheltuieli eligibile

Public [LEI]

Contribuție proprie eligibilă

Nerambursabil

1

Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare: 1.PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE FINANTARE A PROIECTULUI

1.1 Achizitia serviciilor de elaborare a cererii de finantare si analizei tehnicoeconomice, inclusiv a proiectului tehnic, a detaliilor de executie

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

proiectare și inginerie

6900

6900

19

1311

6900

0

1311

0

8211

8211

164.22

8046.78

2

Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare: 1.PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE FINANTARE A PROIECTULUI

1.1 Achizitia serviciilor de elaborare a cererii de finantare si analizei tehnicoeconomice, inclusiv a proiectului tehnic, a detaliilor de executie

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

15000

15000

19

2850

15000

0

2850

0

17850

17850

357

17493

3

Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare: 1.PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE FINANTARE A PROIECTULUI

1.1 Achizitia serviciilor de elaborare a cererii de finantare si analizei tehnicoeconomice, inclusiv a proiectului tehnic, a detaliilor de executie

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

proiectare și inginerie

41500

41500

19

7885

41500

0

7885

0

49385

49385

987.7

48397.3

4

Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare: 1.PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE FINANTARE A PROIECTULUI

1.1 Achizitia serviciilor de elaborare a cererii de finantare si analizei tehnicoeconomice, inclusiv a proiectului tehnic, a detaliilor de executie

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

proiectare și inginerie

5379

5379

19

1022.01

5379

0

1022.01

0

6401.01

6401.01

128.02

6272.99

5

Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare: 1.PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE FINANTARE A PROIECTULUI

1.1 Achizitia serviciilor de elaborare a cererii de finantare si analizei tehnicoeconomice, inclusiv a proiectului tehnic, a detaliilor de executie

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

proiectare și inginerie

50150

50150

19

9528.5

50150

0

9528.5

0

59678.5

59678.5

1193.57

58484.93

6

Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare: 1.PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE FINANTARE A PROIECTULUI

1.1 Achizitia serviciilor de elaborare a cererii de finantare si analizei tehnicoeconomice, inclusiv a proiectului tehnic, a detaliilor de executie

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru

consultanță

30650

30650

19

5823.5

30650

0

5823.5

0

36473.5

36473.5

729.47

35744.03

7

Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare: 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

1.3 Realizarea managementului implementarii proiectului

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru

consultanță

140000

140000

19

26600

140000

0

26600

0

166600

166600

3332

163268

8

Activitate: 2.

REALIZAREA INVESTITIEI

DE BAZA

2.2 Realizarea procedurii de achizitie servicii prestate de Dirigintele de santier

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru asistență tehnică

115000

115000

19

21850

115000

0

21850

0

136850

136850

2737

134113

9

Activitate: 2.

REALIZAREA INVESTITIEI

DE BAZA

2.5 Executarea lucrarilor pentru investitia de baza

cheltuieli cu organizarea de șantier

cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

26309.62

26309.62

19

4998.83

26309.62

0

4998.83

0

31308.45

31308.45

626.17

30682.28

10

Activitate: 2.

REALIZAREA INVESTITIEI

DE BAZA

2.5 Executarea lucrarilor pentru investitia de baza

cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

287487.11

287487.11

19

54622.55

287487.11

0

54622.55

0

342109.66

342109.66

6842.2

335267.46

11

Activitate: 2.

REALIZAREA INVESTIȚIEI

DE BAZA

2.5 Executarea lucrărilor pentru investitia de baza

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

21651.68

21651.68

0

0

21651.68

0

0

0

21651.68

21651.68

433.04

21218.64

12

Activitate: 2.

REALIZAREA INVESTIȚIEI

DE BAZA

2.5 Executarea lucrarilor pentru investitia de baza

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

4330.34

4330.34

0

0

4330.34

0

0

0

4330.34

4330.34

86.61

4243.73

13

Activitate: 2.

REALIZAREA INVESTIȚIEI

DE BAZA

2.5 Executarea lucrarilor pentru investitia de baza

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

21651.68

21651.68

0

0

21651.68

0

0

0

21651.68

21651.68

433.04

21218.64

14

Activitate: 2.

REALIZAREA INVESTIȚIEI

DE BAZA

2.5 Executarea lucrarilor pentru investitia de baza

cheltuieli diverse și neprevăzute

cheltuieli diverse și neprevăzute

546000

546000

19

103740

546000

0

103740

0

649740

649740

12994.8

636745.2

15

Activitate: 2.

REALIZAREA INVESTITIEI

DE BAZA

2.5 Executarea lucrarilor pentru investitia de baza

cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

cheltuieli pentru amenajarea terenului

222194.89

222194.89

19

42217.03

222194.89

0

42217.03

0

264411.92

264411.92

5288.24

259123.68

16

Activitate: 2.

REALIZAREA INVESTITIEI

DE BAZA

2.5 Executarea lucrarilor pentru investitia de baza

cheltuieli pentru investiția de bază

cheltuieli pentru construcții și instalații

3774351.49

3774351.49

19

717126.78

3774351.49

0

717126.78

0

4491478.27

4491478.27

89829.57

4401648.7

17

Activitate: 2.

REALIZAREA INVESTITIEI

DE BAZA

2.5 Executarea lucrarilor pentru investitia de baza

cheltuieli pentru investiția de bază

cheltuieli pentru construcții și instalații

19992.37

19992.37

19

3798.55

19992.37

0

3798.55

0

23790.92

23790.92

475.82

23315.1

18

Activitate: 2.

REALIZAREA INVESTITIEI

DE BAZA

2.5 Executarea lucrarilor pentru investitia de baza

cheltuieli pentru investiția de bază

cheltuieli cu dotările (utilaje,echipame nte cu și fără montaj, dotări)

1783639

1783639

19

338891.41

1783639

0

338891.41

0

2122530.41

2122530.41

42450.6

2080079.81

19

Activitate: 2.

REALIZAREA INVESTITIEI

DE BAZA

2.1 Realizarea procedurii de achizitie servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru asistență tehnică

30000

30000

19

5700

28500

1500

5415

285

33915

33915

678.3

33236.7

20

Activitate: 2.

REALIZAREA INVESTITIEI

DE BAZA

2.1 Realizarea procedurii de achizitie servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru asistență tehnică

100000

100000

19

19000

100000

0

19000

0

119000

119000

2380

116620

21

Activitate: 3.

ACTIVITATEA DE

INFORMARE SI PUBLICITATE IN CADRUL PROIECTULUI

3.1. Realizarea procedurii de achizitie servicii de informare si publicitate

cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

8400

8400

19

1596

8400

0

1596

0

9996

9996

199.92

9796.08

22

Activitate: 4. AUDITUL FINANCIAR AL PROIECTULUI

4.2. Realizarea serviciilor de audit financiar al proiectului

cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

24700

24700

19

4693

24700

0

4693

0

29393

29393

587.86

28805.14