Hotărârea nr. 335/2019

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27.09.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, inregistrat sub nr. 103702/26.09.2019, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind virarea de credite bugetare in cadrul cap. 65.02 « Invatamant « de la art. bugetar 71.03 « Consolidare scoala M. Kogalniceanu « in suma de 30 mii lei la art. bugetar 71.01.30 obiectivul de investitii « Elaborare studiu de fezabilitate sala festivitati » la Colegiul National « Mihai Eminescu » ;

Având în vedere amendamentul formulat de domnul Ciobotaru Traian Florentin consilier local din partea Partidului Social Democrat si de domnul Timofciuc Razvan consilier local din partea Partidului National Liberal, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind alocarea din fondul de rezerva bugetara pe anul 2019 a sumei de 100,00 mii lei la cap. Bugetar 65.02.20 “ Invatamant - Bunuri si Servicii “ - Reparații gard, dupa cum urmeaza:

  • -  50 mii lei la Liceul Tehnologic Economic V. Madgearu”;

  • -  50 mii lei la Scoala Gimnaziala « N. Iorga »

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale,

actualizată;


Având în vedere Legea nr. 50/2019 - privind bugetul de stat pentru anul


2019;


Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019,


conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1. a (Lista obiectivelor de investitii in continuare - activitatea proprie), Anexei nr. 1.2.1. b (Lista obiectivelor de investitii noi - activitatea proprie), Anexei nr. 1.2.2 (Lista obiectivelor de investitii - invatamant) si Anexei nr. 1.2.3 (Lista obiectivelor de investitii - spitale), după cum urmează:


1.1. Se suplimentează bugetul local astfel: la venituri cu suma de


+ 1.206,00 mii lei


07.02.01.01 Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 12.02.07 Taxe hoteliere


+ 300,00 mii lei

+ 300,00 mii lei


+ 17,74 mii lei


16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice


+ 300,00 mii lei


16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

36.02.31 Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de


+ 82,23 mii lei

+ 10,07 mii lei


reabilitare termică 37.02.01 Donații și sponsorizări

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

la cheltuieli cu suma de

51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii

65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii 66.02.51 Sanatate - transferuri intre unitati ale administrației publice (Spitalul Clinic de Recuperare Iasi)

67.02.51 Cultura, recreere si religie - transferuri intre unitati ale administratiei publice (Ateneul National din Iasi)

68.02.57 Asigurari si asistenta sociala - asistenta sociala (Directia de Asistenta Sociala)

+ 10,50 mii lei


+ 5,00 mii lei


+ 8.736,54 mii lei

- 8.736,54 mii lei


+ 180,46 mii lei


1.206,00 mii lei

+ 80,00 mii lei

+ 5,00 mii lei


+ 150,00 mii lei


+ 71,00 mi lei

+ 900,00 mii lei


  • 1.2. Se suplimenteaza fondul de rezerva a Municipiului Iasi, astfel:

51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital

70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital 54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

- 490,00 mii lei

- 27,17 mii lei

  • - 2.265,50 mii lei

  • - 3.440,00 mii lei

  • - 2.543,91 mii lei


+ 8.766,58 mii lei


  • 1.3. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

61.02.51 Ordine publica si siguranta nationala - transferuri intre unitati - 1.000,00 mii lei ale administratiei publice

68.02.10 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de personal (Directia Crese)

68.02.20 Asigurari si asistenta sociala - bunuri si servicii (Directia de Asistenta Sociala)

+ 882,00 mii lei

+ 118,00 mii lei

Art. 2. Se aprobă alocarea din fondul de rezerva a Municipiului Iași, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii

- 8.866,58 mii lei

+ 100,00 mii lei

70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii

74.02.20 Protectia mediului - bunuri si servicii

+ 3.266,58 mii lei

+ 2.000,00 mii lei

84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii

+ 3.500,00 mii lei

Art. 3. Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 773,41 mii lei, conform Anexei nr. 2 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 2.1 (Secțiunea de funcționare) si Anexei nr. 2.2 (Secțiunea de dezvoltare).

Art. 4. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019), Anexei nr. 4 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 4.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Serviciului Buget și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale si Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 335 din 27 septembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0