Hotărârea nr. 334/2019

HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27.09.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si inregistrat sub nr. 103264/25.09.2019 aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 - privind bugetul de stat pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă redistribuirea excedentului Municipiului Iasi pe anul 2018, dupa cum urmeaza:

Cap. 84.02.58 Transporturi, pentru proiectele:

„Reabilitarea infrastructurii de tramvai

in Municipiul Iasi „

„Reabilitarea infrastructurii de tramvai

+ 340,00 mii lei

Iasi Dancu „

Cap. 67.02.71 Cultura, recreere si religie, pentru obiectivul:

- 340,00 mii lei

„Proiectare Stadion Municipal“

-1.493,91 mii lei

Cap. 70.02.71 Locuinte, servicii, dezvoltare publica, pentru obiectivele:

„Achizitii parcometre“

„Scari rulante hala Centrala“

Cap. 84.02.71 Transporturi, pentru obiectivul:

+550,00 mii lei

+450,00 mii lei

„ Modernizare străzi șos Bîrnova,str. Smîrdan, bd. Primăverii, str. I.C Constantinescu, str.P.Vancea, str. Moșu, str. Ogorului, al.T. Neculai, al. și str. Strugurilor, șos Iași-Voinești, str. Transilvaniei, str. Olteniei, str. Bucovinei, str. Semănătorului“ +493,91 mii lei

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi ; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale ; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana ; Serviciului Buget și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 334 din 27 septembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0