Hotărârea nr. 331/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,ZONA GALATA T45,NUMAR CADASTRAL 152615,întocmit în vederea construirii unei locuinte colective mici,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T45, NUMAR

CADASTRAL 152615, întocmit în vederea construirii unei locuinte colective mici, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 august 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2436 din 23.07.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 88795 din 04.09.2018 depusa de MORARU OCTAVIAN si MOISUC ALINA;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 19.06.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 49 din 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 89181/ 14.08.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, ZONA GALATA T45, NUMAR CADASTRAL 152615, întocmit în vederea construirii unei locuinte colective mici, persoane fizice;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 553,00 mp masurat si 654,00 mp din acte, aflata in proprietatea domnilor MORARU OCTAVIAN si MOISUC ALINA conform act notarial nr. 597/2017;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 10.50m masurata de la ±0,00 la cornisa/streasina, regim de inaltime P+2E+M;

 • • POT max = 30%;

 • • CUT max = 1,2 mp.ADC/mp.teren

 • • Spatii verzi = 35%.

 • (4) Aliniamentele edificabilului:

 • - la nord se afla proprietati particulare - nr. cad. 152616 (neconstruit) - min. 5.05m;

 • - la vest se afla calea de acces - nr. cad. 139037 - min. 11.00m din ax drum, retragere imprejmuire la distanta de 6.00m din ax drum;

 • - la sud-vest constructia cea mai apropiata se afla la minim 15.35m (locuinta individuala P+E);

- la sud se afla proprietati particulare - nr. cad. 152614 (neconstruit) - min. 5.00m;

- la est se afla proprietati particulare - nr. cad. 152617 (neconstruit) - min. 3.00m;

 • (5) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Gabriel Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 331 din 29 August 2019