Hotărârea nr. 330/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA MOARA DE FOC NR. 2,NUMAR CADASTRAL 159601 intocmit in vederea construirii unui centru comercial,gospodarire de apa si imprejmuire,amenajare parcare si amplasare mijloace publicitare,pe teren proprietate,persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA MOARA DE FOC NR. 2, NUMAR CADASTRAL 159601 intocmit in vederea construirii unui centru comercial, gospodarire de apa si imprejmuire, amenajare parcare si amplasare mijloace publicitare, pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 august 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 3041 din 10.09.2018 si 2685/21.08.2019 eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 23728 din 04.03.2019 depusa de SC COMPAN SA;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 935 din 06.11.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 01.08.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 48 din 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 89180/ 14.08.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - IASI, SOSEAUA MOARA DE FOC NR. 2, NUMAR CADASTRAL 159601 intocmit in vederea construirii unui centru comercial, gospodarire de apa si imprejmuire, amenajare parcare si amplasare mijloace publicitare, pe teren proprietate, persoana juridica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 11.712,00 mp, aflata in proprietatea SC COMPAN SA in baza actului de dezmembrare nr. 1731/16.04.2018.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

UTR 1: Zona spatiu comercial, Steren = 9.462,0 mp

 • • H max = 10,0 m masurat de la CTA la cornisa, regim de inaltime P+1E

 • • POT max = 25 %;

 • • CUT max = 0,5 mp.ADC/mp.teren;

UTR 2: Zona cladire multifunctionala, Steren = 2.250,0 mp

 • • H max = 17,0 m masurat de la CTA la cornisa, regim de inaltime S+P+3E

 • • POT max = 45 %;

 • • CUT max = 1,8 mp.ADC/mp.teren;

Spatii verzi pentru ambele UTR -ri = min 25%.

 • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Regimul de aliniere al constructiilor este reprezentat in plansa de reglementari cu linie rosie si are urmatoarele distante:

UTR 1

Regimul de aliniere principal este la distanta de 9,5m fata de axul caii de acces propuse incinta;

UTR 2 Regimul de aliniere principal este la distanta de 9,5m fata de axul caii de acces propuse in incinta;

Regimul de aliniere lateral este: UTR 1

Regimul de aliniere lateral este la 3.0m sau 5.0m fata de limita parcelei, conform plansei de reglementari urbanistice.

UTR 2 Regimul de aliniere lateral este la 5.0m fata de limita parcelei.

Regimul de aliniere posterior este: UTR 1

Regimul de aliniere posterior la 3.0m fata de limita parcelei, conform plansei de reglementari urbanistice.

UTR 2 Regimul de aliniere posterior la 5.0m fata de limita parcelei.

 • (5) Accesele (intrarea și iesirea) pe proprietate se vor realiza din strada Canta, prin intermediul unei benzi de decelelare (pentru intrare) si a unei a de accelerare (pentru iesire).

 • (6) IMPREJMUIRI

In cazul cladirilor retrase fata de aliniament se recomanda garduri cu partea inferioara plina de 30 cm iar cea superioara de 1,20 cm, dublate spre interior cu gard viu (sau numai gard viu).

Gardurile dintre proprietati pot fi realizate pe o inaltime de 1,60 - 2,00 m din materiale corespunzatoare sau elemente de vegetatie, functie de optiunile proprietarilor.

Se pot adopta, acolo unde este cazul, solutii de imprejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.)

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Gabriel Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 330 din 29 August 2019