Hotărârea nr. 33/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata taxei pe clădiri şi a taxei pe teren datorate de SC TEHNOPOLIS SRL pentru perioada 01.01.2019-31.12.2020


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la

plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren datorate de SC TEHNOPOLIS SRL pentru

perioada 01.01.2019-31.12.2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmite de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Legea nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată și modificată;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr.20/2015;

Având în vedere prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei — privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352/1 din 24.12.2013;

Având în vedere Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 50/2003;

Având în vedere Referatul nr. 218300/15.11.2018 și Studiul de oportunitate nr. 21829715.11.2018 ale Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale - Activitatea de Taxe și Impozite Locale, prin care se propune aprobarea unui ajutor de minimis individual pentru SC TEHNOPOLIS SRL, în anii fiscali 2019-2020, reprezentând scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren;

Având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr.15707/12.12.2018 și adresele de informarea Consiliului Județean și a Instituției Prefectului (cu confirmare de primire, înregistrate cu nr. de 218540/15.11.2018, 218749/15.11.2018);

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba acordarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren datorate de SC TEHNOPOLIS SRL pentru perioada 01.01.2019-31.12.2020 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art. 2. (1) Se aprobă bugetul Schemei în cuantum de 594.000 lei, pentru perioada 01.01.2019-31.12.2020.

 • (2) Scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren se acordă în baza prezentei scheme și se aplică începând cu 01 ianuarie 2019.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale - Activitatea de Taxe și Impozite Locale, S.C. TEHNOPOLIS SRL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale - Activitatea de Taxe și Impozite Locale, S.C. TEHNOPOLIS SRL .

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 33 din 31 ianuarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

16

Împotrivă

7

Abțineri

0

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 31 ianuarie 2019

PROCEDURA

privind aprobarea unui ajutor de minimis individual

SC TEHNOPOLIS SRL

 • I. Dispoziții generale

Art.1

 • (1)a)Prezenta procedură instituie un ajutor de minimis individual în beneficiul SC TEHNOPOLIS SRL constând în scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren aferente clădirilor și terenurilor din Parcul Științific și Tehnologic “Tehnopolis” în care acesta își desfășoară activitatea în calitate de administrator al acestuia.

 • b)Beneficiarului ajutorului de minimis individual este SC TEHNOPOLIS SRL, CUI 16704673, cu sediul în Iași, b-dul Poitiers nr.10.

 • (2) Acordarea ajutorului de minimis individual în cadrul prezentei proceduri se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013 (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1407/2013).

 • (3) Prezenta procedură de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art.107 și art.108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

 • (4) Ajutorul individual de minimis se acordă S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. pentru finanțarea activității.

 • II. Scopul și Obiectivul procedurii

Art.2 Acordarea ajutorului de minimis are ca scop creșterea numărului de locuri de muncă, respectiv majorarea veniturilor la bugetul de stat și local.

Art.3 Acordarea ajutorului are ca obiectiv principal dezvoltarea regională și constă în menținerea și atragerea investitorilor locali și străini prin punerea la dispoziție a spațiilor din Parcul Științific și Tehnologic “Tehnopolis” (prin menținerea chiriilor la nivel actual).

III. Baza legală

Art.4 Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu:

 • (1) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, al Comisiei privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

 • (2) Art. 456 alin. (1) lit.i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • (3) Art. 464 alin. (1) lit.n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • (4) O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015;

 • (5) Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • (6) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • (7) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • (8) Ordonanța Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 50/2003.

Art.5 Autoritatea publică ce implementează prezenta procedură de ajutor de minimis individual este Municipiul Iași prin Consiliul Local al Municipiului Iași.

 • IV. Domeniul de aplicare

Art.6

 • (1) Prezentul ajutor de minimis individual se acordă SC TEHNOPOLIS SRL, CUI 16704673, cu sediul în Iași, b-dul Poitiers nr.10 în calitate de administrator al Parcului Științific și Tehnologic “Tehnopolis”.

 • (2) Sumele totale pentru care se acordă ajutorul de minimis individual sunt cele care reprezintă taxa pe clădire 374.000 lei și taxa pe teren 220.000 lei.

 • (3) În cazul în care beneficiarul își desfășoară activitatea și în sectoarele exceptate de Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, prezenta procedură se aplică doar ajutoarelor acordate pentru domeniul de activitate eligibil, cu condiția ca beneficiarul să asigure separarea activităților și o distincție între costuri.

 • (4)Prezenta procedură se aplică ajutoarelor acordate întreprinderii din toate sectoarele, cu excepția:

 • a) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvacultură, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de aprobare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 354/28.12.2013;

 • b) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

 • c) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

-atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

-atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

 • d) pentru finanțarea activităților legate de export către țări terțe sau către alte State Membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 • e) pentru facilitarea utilizării preferențiale a produselor naționale față de produsele importate.

 • V.Definiții

f

Art.7 În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

> Produse agricole - produsele enumerate în Anexa 1 la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor din sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) NR. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 354 /28.12.2013;

 • > Prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

 • > Comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare, în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

 • > Rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe internet pe pagina de web www. aj utordestat.ro;

 • > Întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia. Din această categorie fac parte, în special, lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și întreprinderile familiale care desfășoară activități de artizanat sau alte activități, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară în mod regulat o activitate economică;

 • > Întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile, între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

o o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor unei alte întreprinderi;

o o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

o o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

o o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor întreprinderii respective;

o întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la aliniatul precedent sunt considerate întreprinderi unice.

 • > domeniul de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației activităților economice naționale (codului CAEN); relevantă pentru scopurile prezentei proceduri este activitatea pentru care se acordă finanțarea;

 • > Furnizor de ajutor de minimis - în cadrul prezentei proceduri acesta este Municipiul Iași, prin Consiliul Local al Municipiului Iași;

 • > intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor și altor taxe;

 • > Beneficiarul de ajutor de minimis individual este SC TEHNOPOLIS SRL;

 • > Parcul științific și tehnologic se înființează în scopul utilizării rezultatelor activității de cercetare și aplicării tehnologiilor avansate în economie și în scopul creșterii participării instituțiilor de învățământ superior acreditate și a unităților de cercetare-dezvoltare la procesul de dezvoltare economico-socială prin știință și tehnologie;

 • > Administratorul parcului științific și tehnologic - înființat în baza art.1 alin.5 din Ordonanța nr. 14/24.01.2002 având ca asociați Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Municipiul Iași și are ca obiect de activitate prestări de servicii către Asocierea în participațiune Parc Științific și Tehnologic “Tehnopolis” în vederea desfățurării activității - SC TEHNOPOLIS SRL.

 • > Alocarea specifică individuală - alocarea unui ajutor individual în baza unei măsuri de ajutor de minimis;

 • > Facilitate fiscală - scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe terenuri aferente clădirilor și terenurilor din Parcul Științific și Tehnologic “Tehnopolis”, facilitate acordată în baza prevederilor prezentei măsuri de sprijin;

 • > Profil de activitate - reprezintă activitatea desfășurată de investitor cu ponderea cea mai mare, corespunzător clasificației activităților din economia națională, înscrisă în situațiile financiare ale investitorului.

 • VI. Condiții de eligibilitate

Art.8            ’

 • (1)Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură, S.C. TEHNOPOLIS SRL, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)este persoană juridică cu sediul în România, înființată în conformitate cu legislația din România și are calitatea de contribuabil la bugetul local al Municipiului Iași;

 • b) nu se află în stare de insolvență, lichidare, dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • c) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

 • d) reprezentanții legali ai întreprinderilor nu au fost supuși niciunei condamnări în ultimii 3 ani de nici o instanță de judecată din motive profesionale sau etic profesionale;

 • e) să nu fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor de stat, de minimis sau în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost executată și creanța integral recuperată;

 • f) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordată întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale, bugetul de stat sau bugetul administrației publice locale sau comunitare;

 • g) atunci când o întreprindere efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 de euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri;

 • (2) Măsurile de sprijin financiar ce vor fi acordate prin prezenta procedură, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • a) Scutirea de la plata taxei pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului științific, în conformitate cu art. 456, alin.(1), lit. i);

 • b) Scutirea de la plata taxei pe teren, corespunzător terenului aferent parcului științific, în conformitate cu art. 464, alin.(1), lit. n);

 • (3) Consiliul Local al municipiului Iași prin Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași- Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice este responsabil de verificarea tuturor condițiilor de eligibilitate ale beneficiarului. Această verificare se efectuează anterior acordării sprijinului prevăzut de prezenta procedură.

 • VII. Acordarea ajutorului de minimis

Art.9

 • (1)Pentru a beneficia de scutire de la plata taxei pe clădiri, taxei pe teren, după aprobare în Consiliul Local, beneficiarul ajutorului individual SC TEHNOPOLIS SRL va depune la Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale lași-Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice următoarele documente justificative:

 • •  Situațiile financiar-contabile aferente perioadei de referință;

 • •  Cod unic de înregistrare sau codul fiscal al societății;

 • •  certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că nu este în stare de insolvență;

 • •  declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al beneficiarului în formă scrisă și autentificată la notar, cu privire la faptul că acesta nu se află în stare de insolvență, lichidare sau dezvoltare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • •  declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al beneficiarului în formă scrisă și autentificată la notar, cu privire la faptul că acesta nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat, sau în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată;

 • •  declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al beneficiarului în formă scrisă și autentificată la notar, în care să se indice expres faptul că societatea nu desfășoară activități exceptate de prezenta procedură nici ca obiect principal și nici ca obiect secundar de activitate;

 • •  declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al beneficiarului în formă scrisă și autentificată la notar, privind orice alt ajutor de stat/de minimis primit pe perioada ultimilor 2 exerciții financiare și a exercițiului financiar curent;

 • •  declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al beneficiarului în formă scrisă și autentificată la notar, privind faptul că nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

 • •  declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al beneficiarului în formă scrisă și autentificată la notar, privind structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul;

Notă: Declarațiile notariale pe propria răspundere precizate la alin. (1) pot fi prezentate separat sau pot fi cuprinse într-un singur înscris.

Orice alte documente necesare pentru verificarea condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta măsură de sprijin.

 • (2) Cuantumul de ajutor de minimis individual va fi de până la 200.000 euro.

 • (3) În cazul în care în valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei măsuri de sprijin, depășește pragul de 200.000 euro echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile procedurii, nici chiar pentru acea fracțiune de ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (31) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

 • (32) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprindrii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

 • (33) Ajutoarele de minimis individuale acordate pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro, echivalent în lei.

 • (34) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile (legate de același proiect de investiții) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii de adoptare de Comisie.

 • (35) Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării pe baza ratei de referință publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Echivalentul în euro al valorii facilității acordate/fiecare an, va fi stabilit la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data adoptării hotărârii prin care se aprobă facilitatea fiscală de către Furnizor.

 • (36)Ajutorul de minimis individual se va acorda după ce se va verifica, pe baza declarației pe proprie răspundere a întreprinderii, dar și prin alte mijloace, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei exerciții financiare, inclusiv anul financiar în curs, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200.000 euro, echivalent în lei.

 • (4) Pentru acordarea scutirii de la plată a taxei pe clădiri respectiv a taxei pe teren vor fi depuse la compartimentul de specialitate din cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, conform art.9 alin.(1) din procedură.

 • (5) În cazul în care documentele pentru acordare de facilități fiscale nu sunt complete, nu conțin informații corecte sau există neconcordanțe în informațiile furnizate, compartimentul de specialitate, va transmite o înștiințare prin care se solicită completarea cererii sau a documentației.

 • (6) În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către compartimentul de specialitate, privind acordarea sau neacordarea scutirii, avizat juridic, supus spre aprobare Primarului Municipiului Iași. În baza referatului de acordare/neacordare, compartimentul de specialitate va emite Decizia privind acordarea/neacordarea ajutorului de minimis individual.

 • (7) Operarea efectivă a facilităților acordate va fi efectuată în baza referatului aprobat de către Primar și a deciziei privind acordarea ajutorului. Obligațiile fiscale ce fac obiectul prezentului ajutor datorate bugetului local al municipiului Iași, pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul ajutor, vor fi reduse din evidențele fiscale cu o cotă de 100%, despre acest lucru fiind înștiințat beneficiarul individual.

 • (8) Compartimentul de specialitate verifică: veridicitatea declarațiilor depuse de solicitant, precum și respectarea oricărei alte prevederi a ajutorului de minimis individual. De asemenea, va duce la îndeplinire hotărârea Consiliului Local adoptată în aplicarea acestei proceduri.

 • (9) Compartimentul de specialitate va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu se va depăși plafonul corespunzător ajutorului. În cazul în care va constata depășirea acestui plafon, va propune Consiliului Local recuperarea totală sau parțială, după caz, a ajutorului care depășește plafonul. Consiliul Local se obligă să întreprindă toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului care depășește plafonul corespunzător.

 • VIII. Durata măsurii

Art.10 Prezenta procedură de ajutor de minimis individual se derulează de la data de

01.01.2019 până la expirarea valabilității acesteia, respectiv până la data de 31.12.2020.

IX. Valoarea ajutorului de minimis individual

Art.11Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis individual care va fi acordat, în cadrul prezentei proceduri, este de 127.194 euro respectiv 594.000 lei, defalcată astfel:

An

2019

2020

TOTAL

EURO

63.597

63.597

127.194

Taxa pe clădiri

40.042

40.042

80.084

Taxa pe teren

23.555

23.555

47.110

RON

297.000

297.000

594.000

Taxa pe clădiri

187.000

187.000

374.000

Taxa pe teren

110.000

110.000

220.000

X. Transparența prezentului ajutor de minimis individual

Art.12(1)Ajutorul de minimis individual va fi publicat integral pe site-ul Primăriei Municipiului Iași.

(2)Municipiul Iași prin Consiliul Local al Municipiului Iași, în calitate de furnizor are obligația de a face publică utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această procedură.

XI. Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis individual

Art.13 Raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis individual acordat în baza prezentei proceduri se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completatrea Legii concurenței nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

Art.14

(1)Furnizorul ajutorului păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei proceduri pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza procedurii. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis individual.

(2)Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul prezentei proceduri și să transmită furnizorului/administratorului acesteia sau Consiliului Concurenței, în termenele stabilite de aceștia, toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat.

Art.15

 • (1) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutorul de minimis individual acordat, aflate în derulare și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor instituite prin prezenta procedură, precum și prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

 • (2) Furnizorul de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condițiile de acordare a ajutorului de minimis nu au fost respectate de beneficiar.

 • (3) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.

 • (4) Rata dobînzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

 • (5) Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.

Art.16 Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei proceduri de ajutor de minimis individual.

Art.17

 • (1) Furnizorul, prin serviciul de specialitate, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.

 • (2) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis individual, acesta va transmite valori estimative.

 • (3) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

 • (4) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să deruleze o acțiune de control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții furnizorului.

 • (5) În cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenței emite decizii de stocare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenței reprezintă titlu executoriu.

Art.18 Furnizorul ajutorului de minimis va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta procedură în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art.17 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul

ajutorului de stat, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, modificată și aprobată prin Legea nr. 20/2015.

Art.19

 • (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul ajutorului de minimis are obligația conform prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, furnizorul/administratorul măsurii de ajutor de minimis, de a încărcărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a procedurii de ajutor de minimis individual - în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

 • (2) Furnizorul prezentului ajutor de minimis individual, va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei proceduri și despre caracterul său de minimis, făcând referire la Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013.

XII.Confidențialitate

f

Funcționarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Municipiului Iași au obligația de a păstra confidențialitatea privind documentele justificative depuse de către solicitanți, în cadrul schemei.

Presedinte de Sedinta

Consilier local,

Manuel Ciprian Bostan