Hotărârea nr. 329/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA NICOLINA NR. 3-3A ,NUMAR CADASTRAL 149151 întocmit în vederea construirii unui centru de afaceri pe teren privat,persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 3-3A , NUMAR CADASTRAL 149151 întocmit în vederea construirii unui centru de afaceri pe teren privat, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 august 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul nr. 93276/29.08.2019 propus și aprobat în plenul ședinței, consemnat și în proces verbal al ședinței;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 348 din 14.02.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 26440 din 11.03.2019 depusa de POPESCU STEFAN si POPESCU DANIELA (SC STP BUSINESS CONSTRUCT SRL in calitate de cumparatoare conf. Contract de vanzare cumparare 8549/2017);

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 838 din 03.04.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 19.06.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 51 din 29.07.2019;

Având în vedere Raportul de specilitate nr. 89184/ 14.08.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 3-3A, NUMAR CADASTRAL 149151 întocmit în vederea construirii unui centru de afaceri pe teren privat, persoana juridica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1.396,00 mp aflat in proprietatea SC STP BUSINESS CONSTRUCT SRL in calitate de cumparatoare de la POPESCU STEFAN si POPESCU DANIELA, conf. Contract de vanzare cumparare 8549/2017;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • Hmax = 40,00 m masurata de la CTN la atic, regim de inaltime S+D+P+8E

 • • POT max = 50 %;

 • • CUT max = 4,0mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 47.49%.

 • (4) Regim de aliniere - aliniere niveluri subterane

- 3.00 m fata de limita de vest (soseaua Nicolina)

- 1.00 m fata de limita de nord (proprietate privata)

- 1.00 m fata de limita de est (proprietate privata)

- 2.00 m fata de limita de sud (calea de acces cu profil modernizat si crucea lui Ferentz)

Regim de aliniere - aliniere niveluri supraterane

 • - 9.50 m fata de limita de vest (soseaua Nicolina)

 • - 3.50 m fata de limita de nord (proprietate privata)

 • - 1.00 m fata de limita de est (proprietate privata)

 • - 3.85 m fata de limita de sud (calea de acces cu profil modernizat si crucea lui Ferentz).

 • (5) ÎMPREJMUIRILE

Împrejmuirile spre stradă - nu se va realiza

Împrejmuirile vor fi dublate de gard viu.

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sârmei ghimpate sau a împrejmuirilor din zidărie.

 • (6) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

 • (7) UTILIZARE FUNCTIONALA

 • 1. Utilizari admise:

 • - se admit birouri;

 • 2. Utilizari permise cu conditii:

 • - se admit locuinte de serviciu;

 • - se admit spatii comerciale;

 • 3. Interdictii de utilizare:

 • - se interzice amplasarea altor funcțiuni în afara celor prezentate la articolele precedente.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul

de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Gabriel Surdu


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 329 din 29 August 2019