Hotărârea nr. 328/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA COPOU T64,NUMAR CADASTRAL 159941,159895,159939,159900,159903,159938,159901,159902,159896,159898,159940,159899,159904,159897,intocmit in vederea construirii unor locuinte individuale izolate,cuplate,insiruite pe teren proprietate,persoana juridica si persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU T64, NUMAR CADASTRAL 159941, 159895, 159939, 159900, 159903, 159938, 159901, 159902, 159896, 159898, 159940, 159899, 159904, 159897, intocmit in vederea construirii unor locuinte individuale izolate, cuplate, insiruite pe teren proprietate, persoana juridica si persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 august 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul nr 91786/26.08.2019;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2131 din 18.06.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 39985 din 10.04.2019 depusa de SC EURO DEVELOPMENT GROUP SRL;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 961 din 05.12.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de

18.07.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 57 din 29.08.2019 ;

1 / 4 la H.C.L. nr. 328 din 29 August 2019

Având în vedere referat de aprobare nr. 89865/ 19.08.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU T64, NUMAR CADASTRAL 159941, 159895, 159939, 159900, 159903, 159938, 159901, 159902, 159896, 159898, 159940, 159899, 159904, 159897, intocmit in vederea construirii unor locuinte individuale izolate, cuplate, insiruite pe teren proprietate, persoana juridica si persoane fizice;

Beneficiarul va asigura si isi va asuma costurile tuturor lucrarilor de infrastructura si a utilitatilor necesare, totodata nu va avea pretentii pentru despagubiri din partea Autoritatii Publice Locale;

In cazul in care terenul va fi dezmembrat si vandut, sarcinile stipulate prin prezentul aviz vor fi preluate de catre viitorii cumparatori;

Drumurile principale care asigura accesul si fac legatura cu reteaua stradala publica din zona vor fi cedate Autoritatii Publice Locale, fara emiterea de pretentii materiale sau financiare, dar numai in conditiile aducerii lor la parametrii prevazuti de lege si echiparea lor cu utilitati;

Drumurile interioare nou create ce vor ramane in proprietatea privata a proprietarilor din condominiu, se vor intretine si administra printr-o asociatie de proprietari infiintata obligatoriu conform Legii nr. 196/2018; »

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 10.201,00 mp. aflata in proprietatea SC EURO DEVELOPMENT GROUP SRL, MACOVEI OANA MARIA, MACOVEI BOGDAN MIHAI, PAVEL ROXANA ALEXANDRA, PAVEL IONUT DANIEL, CORCACI LUCIAN GHEORGHE, CORCACI CARMEN ROXANA, PADURARU IONUT ADRIAN, PADURARU ANA MARIA, BEJAN CATALIN BOGDAN, BEJAN MIHAELA, ALBU COSTEL DAN CIURDEA VICTOR ANDREI, CIURDEA LUCIA, CHIRILA CIPRIAN si CHIRILA VIORICA conform actelor notariale nr.: 2020/2019, 2423/2018, 5261/2018, 429/2019, 1389/2018, 1769/2018, 5290/2018, 2423/2018, 4694/2018, 4198/2018, 5261/2018, 1388/2018, 1144/2019;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• H max = 6,00 m masurat de la atic/cornisa la cota ± 0,00 , regim de inaltime P+1E;

• POT max = 35 %;

• CUT max = 0,6 mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 33,20%.

  • (4) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Regimul de aliniere al construcțiilor este reprezentat în planșa de reglementări cu linie roșie și are următoarele distanțe:

Către limitele frontale ale parcelei (în raport cu limita spre străzile principale) retragere de 4,5m față de limita de proprietate;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Față de limitele parcelelor studiate, retragerile sunt următoarele:

Către limitele laterale ale parcelelor:

  • - minim 3 metri; (cu excepția laturilor pe care se face cuplare sau înșiruirea)

Către limita posterioară ale parcelei:

  • - minim 4,5 metri.

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul mijloacelor de stingere a incendiilor se va face din str. Eudoxiu Hurmuzaki.

  • (6) IMPREJMUIRILE

Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente la maxim 1,80 m din care un soclu de 0,3m.

Împrejmuirile laterale pot fi din materiale opace și pot ajunge la maxim 1,8 m înălțime, din care un soclu de 0,3m.

Împrejmuirile pot fi dublate de gard viu.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Gabriel Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 328 din 29 August 2019