Hotărârea nr. 327/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA DIMINETII NR. 32,NUMAR CADASTRAL 128917,128912 întocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective pe teren proprietate,persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DIMINETII NR. 32, NUMAR CADASTRAL 128917, 128912 întocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 august 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată de catre Primarul Municipiului Iași și aprobată în plenul ședinței, consemnată și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3741 din 08.11.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 41603 din 15.04.2019 depusa se SC TARA TECHNOLOGY SRL (SC INAMSTRO SRL in calitate de cumparatoare conform CVC 867/2019);

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 1007 din 27.03.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 19.06.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 43 din 14.06.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 89189/ 14.08.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA DIMINEȚII NR. 32, NUMAR CADASTRAL 128917, 128912 întocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 11.064,00 mp, aflat in proprietatea SC INAMSTRO SRL in calitate de cumparatoare de la SC TARA TECHNOLOGY SRL conform CVC 867/2019;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 40,0 m masurat din punctul cel mai inalt al terenului natural in zona construita, regim de inaltime 2S+P+10E+Eth;

  • • POT max = 36%;

• CUT max = 4 mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 24%.

  • (4) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Se va respecta edificabilul propus în planșa de Reglementări urbanistice. Spre N - 11,50m, respectiv 7,00m față de limita de proprietate, spre str. Dimineții conf. U2. Reglementări Urbanistice - Zonificare;

Spre S - 3,00m față de limita de proprietate, conf. U2. Reglementări Urbanistice -Zonificare;

Spre V - 29,00m față de limita de proprietate conf. U2. Reglementări Urbanistice -Zonificare;

Spre E - 7,00m față de limita de proprietate conf. U2. Reglementări Urbanistice -Zonificare;

  • (5) ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta următoarele reguli:

  • - se recomandă garduri cu soclu la nivelul solului, iar partea superioară de 1,50m (panouri transparente fixate pe stâlpi metalici), dublate spre interior cu gard viu (sau numai gard viu);

  • - se pot adopta, acolo unde este cazul, soluții de împrejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.).

  • (6) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul carosabil se va realiza din str. Dimineții, din partea de nord a amplasamentului.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Autorizarea executării lucrărilor va fi condiționată de respectarea intocmai a indicatorilor de accesibilitate ( a tramei stradale) specificați expres in Planșa nr. U2 Reglementări Urbanistice.

Art.3. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.4. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.5. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu

respectarea cadrului legal incident de către Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica de Informatii pentru Cetățeni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Mihai Gabriel Surdu


Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul


prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 327 din 29 August 2019