Hotărârea nr. 326/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T136,NUMAR CADASTRAL 155610,întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa individuala si imprejmuire pe teren proprietate privata,persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T136, NUMAR CADASTRAL 155610

întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuința individuala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 august 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3639 din 23.10.2017 eliberat de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 117809 din 15.11.2018 si cererea nr. 60938 din 03.06.2019 prin care domnul SUHAN VASILICA si doamna SUHAN ELENA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM T136, NUMAR CADASTRAL 155610 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuința individuala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.895 din 31.07.2018;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din 12.04.2019

Având în vedere Avizul Consiliului Judetean Iasi nr. 37 /PUZ/29.05.2019 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 68271 din 20.06.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere prevederile legii 50/1991R modificată și completată privind autorizarea executării construcțiilor;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA BUCIUM T136, NUMAR CADASTRAL 155610 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuința individuala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 840,00 mp detinut de domnul SUHAN VASILICA si doamna SUHAN ELENA conform contractului de vanzare cumparare nr. 689/10.08.2017.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse - UTR: LV- ZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE

  • •     regim de construire: P+1E+M;

  • •      funcțiuni predominante: locuire, infrastructura edilitara;

  • •     H max = 8,0 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime P+1E+M;

  • • POT max = 30%;

  • • CUT max = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Retragerea minima fata de aliniament: 9 m din axul strazii si respectiv 4,50 m față de limita de proprietate;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Regim de aliniere laterala - poziționat la 3,0 m fată de limitele de proprietate a lotului. Regimul de aliniere posterior - poziționat la 3,0 m față de limita de proprietate. Circulatii si accese: DE 4857/1;

Anexa 2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea locuinței individuale.

Art.4 In conformitate cu Plansa 4 (Proprietate asupra terenurilor), terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al municipiului Iasi, cu acordul proprietarilor.

Art.5. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Gabriel Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 326 din 29 August 2019