Hotărârea nr. 325/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA LT. STOICESCU NR. 6,NUMAR CADASTRAL 148439 întocmit în vederea modificarii PUZului initial aprobat cu HCL nr. 293/21.11.2013 (partea de utilizari admise)- pentru construire locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire cu respectarea POT,CUT si Hmax din PUZ initial,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA LT. STOICESCU NR. 6 , NUMAR CADASTRAL 148439 întocmit în vederea modificarii PUZului initial aprobat cu HCL nr. 293/21.11.2013 (partea de utilizari admise)- pentru construire locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire cu respectarea POT, CUT si Hmax din PUZ initial, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 august 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2156 din 25.06.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 52214 din 14.05.2019 depusa de PETREA CORNELIU si PETREA GABRIELA;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 942 din 06.11.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 18.07.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 52 din 29.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 89186/ 14.08.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - IASI, STRADA LT. STOICESCU NR.

6 , NUMAR CADASTRAL 148439 întocmit în vederea modificarii PUZului initial aprobat cu HCL nr. 293/21.11.2013 (partea de utilizari admise)- pentru construire locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire cu respectarea POT, CUT si Hmax din PUZ initial, persoane fizice

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 673,00 mp, aflata in proprietatea domnilor PETREA CORNELIU si PETREA GABRIELA in baza actului de alipiere nr. 857/2014

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • Hmax = 12,00 m masurata de la CTA la coama, Regim de inaltime D+P+1E+M si/sau P+2E+M;

 • • POT max = 30 %;

• CUT max = 1,2mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 29.7%.

 • (4) Amplasarea clădirilor față de aliniament

 • - conform PUZ aprobat față de axul drumului propus - 6,5m;

 • - aliniamentul principal față de limita proprietății 2,0 m față de limita proprietății pe sensul cu trotuar, respectiv 3,0 m pe sensul fără trotuar.

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

 • - clădirile se vor retrage față de limitele laterale și posterioare ale parcelei astfel încât să nu contravină condițiilor de protecție față de incendii;

 • - limite laterale: conform PUZ aprobat 3,0 m de la limita proprietății;

 • - limite posterioare: conform PUZ aprobat min. 5,0 m de la limita proprietății.

 • (5) Accesul pietonal și rutier în zonă se face din strada Lt. Stoicescu, situată la sudvestul terenului și prin străzile nou creeate prin PUZ aprobat.

 • (6) IMPREJMUIRI

Se recomandă ca împrejmuirile spre vecini să fie transparente, cu înălțimea dominantă a zonei, din care un soclu de 0,30m, și pot fi dublate de gard viu.

Se recomandă ca indiferent de soluțiile adoptate, acestea să facă obiectul proiectelor de specialitate întocmite de arhitecți sai peisagiști, ce vor fi supuse aprobărilor legale.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Gabriel Surdu


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 325 din 29 August 2019