Hotărârea nr. 323/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – IASI,ZONA BUCIUM,NUMAR CADASTRAL 159341,Intocmit in vederea introducerii teren in intravilan,construire locuinta individuala,anexe si imprejmuire teren proprietate,persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 159341, Intocmit in vederea introducerii teren in intravilan, construire locuinta individuala, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 august 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1160 din 28.03.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 86782 din 29.08.2018 depusa de CEFALAN MIHAI CATALIN;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 898 din 01.08.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 12.04.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 53 din 29.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 89187/ 14.08.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

1 / 3 la H.C.L. nr. 323 din 29 August 2019

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 159341, intocmit in vederea introducerii teren in intravilan, construire locuinta individuala, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoana fizica;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1240,00 mp, aflata in proprietatea domnului Cefalan Mihai Catalin conform actului de dezmembrare nr. 117/2018;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 8,00 m masurat de la CTN la cornisa/atic, regim de inaltime D+P+1E (sau M);

  • • POT max = 35 %;

  • • CUT max = 0,7 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii vezi = 36.60%.

  • (4) Regimul de aliniere principal este la distanta de 5.0m fata de limita de proprietate dinspre est, respectiv 9.5m din axul caii de acces;

Regimul de aliniere lateral este la 3,0m pe ambele laturi;

Regimul de aliniere posterior este la 3,0m.

  • (5) Accesul la parcela aflata in studiu se face prin intermediul caii de acces, care face legatura cu strada Visan si cu Soseaua Bucium (DN 24).

  • (6) IMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre strada vor fi transparente la 1,50 m din care un soclu de maxim 0,3m, iar lateral cu o inaltime de 2.2- 2.5m.

Imprejmuirile vor fi dublate de gard viu.

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Gabriel Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 323 din 29 August 2019