Hotărârea nr. 322/2019

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 165 din 24 aprilie 2017,privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Protejată,IAȘI,strada Mihai Eminescu nr.5,nr.cadastral 121418 întocmit pentru construire imobil de locuințe prin demolare imobil C1 si anexe aflate pe teren privat


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 165 din 24 aprilie 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construită Protejată IAȘI, strada Mihai Eminescu nr.5, nr.cadastral 121418 întocmit pentru construire imobil de locuințe prin demolare imobil C1 si anexe aflate pe teren privat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 august 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere procesul verbal de control al Inspectoratului Regional in Constructii Nord-Est - inregistrat la nr. 83268/30.07.2019 ca urmare a controlului efectuat pentru documentatia urbanistica « Plan Urbanistic pentru Zona Construită Protejată din Iasi, strada Mihai Eminescu nr.5, nr.cadastral 121418, întocmit pentru construire imobil de locuințe prin demolare imobil C1 si anexe aflate pe teren privat » aprobata prin Hotararea nr. 165 din 24.04.2017 a Consiliului Local Iasi.

Masura dispusa in procesul verbal de control se refera la corectarea erorii de tehnoredactare constata la pagina 3 a H.C.L., care precizeaza Anexa plansa « U3+U4 reglementari urbanistice - circulatie» este gresita, avand in vedere ca plansa stampilata este

« Plansa nr. 3 - Plan Reglementari urbanistice» a proiectului care specifica si caracteristice tehnice - urbanistice din textul H.C.L. nr. 165 din 24.04.2017.

Având in vedere eroarea de redactare privind mentiunea Anexa plansa « U3+U4 reglementari urbanistice - circulatie» din textul Hotararii Consiliului Local din Art. 1, ultimul aliniat, se solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 165 din 24.04.2017 prin îndreptarea erorii materiale: corectarea in textul hotararii « Plansa nr. 3 - Plan Reglementari urbanistice » in loc de «plansa U3+U4 reglementari urbanistice - circulatie».

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 90378 din 21.08.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 165 din 24 aprilie 2017, in sensul indreptarii erorii materiale: corectarea in textul hotararii « Plansa nr. 3 - Plan Reglementari urbanistice » in loc de «plansa U3+U4 reglementari urbanistice - circulatie».

Art.2. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Arhitectura si Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, beneficiarului, Inspectoratului Regional în Construcții si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Gabriel Surdu


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

18

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

4

Nr. 322 din 29 August 2019