Hotărârea nr. 320/2019

HOTARARE privind aprobarea completării Anexei 6.3.3 – ”Lista automatelor de vânzare” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași,nr. 100098 din 02.10.2018,încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTARARE

privind aprobarea completării Anexei 6.3.3 - ”Lista automatelor de vânzare” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 August 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 90793/21.08.2019 întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere solicitarea Societății Compania de Transport Public Iași S.A., nr. 13232 din 05.08.2019 remisă municipiului Iași și înregistrată sub nr. 85936 din 06.08.2019;

Având în vedere Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Legea 328 din 21.12.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Având în vedere Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92 din 19 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local;

Având în vedere Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 417 din 28 septembrie 2018 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 196, alin. (1), litera a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă completarea Anexei 6.3.3 - ”Lista automatelor de vânzare” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, cu 21 de locații pentru montarea automatelor pentru vânzarea biletelor de călătorie, aferente serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iași, astfel încât Anexa 6.3.3 devine Anexa 6.3.3/M1.

(2) Anexa 6.3.3/M1 face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Automatele de vânzare vor fi amplasate pe domeniul public, pe terenuri nerevendicate.

Art.3. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, care va conține Anexa 6.3.3/M1 - Lista automatelor de vânzare.

Art.4. Celelalte prevederi din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 100098/02.10.2018 rămân neschimbate.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare ; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituția Prefectului - Județului Iași;

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                                Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Gabriel Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 320 din 29 August 2019

Anexa 6.3.3/M1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.320 din 29 august 2019

Lista cu locațiile automatelor pentru vânzarea biletelor de călătorie, aferente serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iași,

Nr. crt.

Locația punctului de vânzare

Program funcționare zile lucrătoare/zile nelucrătoare

1

Gara Iași

Non-stop

2

Pizza Unurii

Non-stop

3

Tg. Cucu

Non-stop

4

Frigorifer

Non-stop

5

Tudor Vladimirescu

Non-stop

6

Universitate

Non-stop

7

Bloc Carmen

Non-stop

8

Dr. Savini

Non-stop

9

Podu Roș

Non-stop

10

Moldova

Non-stop

11

Hanul Trei Sarmale

Non-stop

12

Centrofarm

Non-stop

13

OMV Bucium

Non-stop

14

Clopotari

Non-stop

15

Fabrica de Mobila

Non-stop

16

I.P.A.

Non-stop

17

Stația Pădurii

Non-stop

18

Podu Ros (1001 Articole)

Non-stop

19

Podu Ros (Țuțora)

Non-stop

20

Sala Sporturilor (2)

Non-stop

21

Palatul Culturii

Non-stop

22

Bucegi

Non-stop

23

Stadion

Non-stop

24

Petru Poni

Non-stop

25

Blocuri Păcurari

Non-stop

26

OMV Păcurari

Non-stop

27

Pasaj ACB

Non-stop

28

CET

Non-stop

29

Piata Ing. Virgil Sahleanu

Non-stop

30

Minerva

Non-stop

31

Fundație

Non-stop

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Gabriel Surdu