Hotărârea nr. 32/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AUREL VLAICU NR. 87,NUMAR CADASTRAL 128376 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare,persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 87, NUMAR CADASTRAL 128376 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea din plenul sedintei, privind exercitarea votului prin apel nominal, consemnat și în procesul verbal al ședintei,

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2067 din 13.06.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 130774 din 17.12.2018 prin care SC PHOENIX TREND SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA AUREL VLAICU NR. 87, NUMAR CADASTRAL 128376 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 879 din 13.07.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 173 din 05.12.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 17.01.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare 5770/18.01.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 87, NUMAR CADASTRAL 128376 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare, persoana juridica;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 56.439,00 mp detinut de SC PHOENIX TREND SRL in baza Hotararii nr. 411/1996 a Comisiei judetene pentru Aplicarea Legii nr. 18/1991 si a incheierii nr. 13768/2005;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• Hmax = 45,00 m masurata de la CTN la atic/cornisa, Regim de inaltime D+P+7E/S+P+M+12E

• POT max = 40 %;

• CUT max = 3,0 mp.ADC/mp.teren;

Spatii verzi minim 15%

  • (4) Distanta fata de limitele laterale si posterioare ale proprietatii:

  • - la nord - minim 10.00 m pana la limita proprietății;

  • - la vest - minim 10.00 m pana la limita proprietatii;

  • - la est - minim 10.00 m pana la limita proprietatii;

  • - retragere aliniament Strada Aurel Vlaicu (sud): 20.00 m.

  • (5) Plansa de reglementari urbanistice nr. 2 este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC PHOENIX TREND SRL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 32 din 31 Ianuarie 2019