Hotărârea nr. 319/2019

HOTĂRÂRE privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004 – Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989,pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din ,Valea Jiului – Lupeni - august 1977


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr.

341/2004 - Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 August 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul nr. 84610 / 01.08.2019 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere inițiativa domnului Bendas Constantin, domiciliat în județul Iași, municipiul Iași, solicită concesionarea cu prioritate, fără licitație, a unei suprafețe de teren de 100 mp, situat în Iași, str. Libertății, FN, identificat în tarla T 53, parcela CAT 2798/1/1, conform legii nr. 341/2004, art. 5, alin 1, lit. (k) ” cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitație, din fondul de stat a unui spațiu comercial ori de prestări de servicii corespunzător, cu o suprafață utilă de până la 100 mp, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitație, a unei suprafețe de teren de până la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spațiu comercial sau de prestări de servicii;”, în vederea construirii unui spațiu comercial ;

Având în vedere propunerile Comisiei pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr. 341/2004, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 222/2017, conform procesului verbal nr. 128641/12.12.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2019 privind trecerea din Domeniul Privat al municipiului Iasi în Domeniul Public al Municipiului Iași a terenului în suprafață de 200 mp situat în strada Libertății FN și dezmembrarea acestuia în două loturi a câte 100 mp după cum urmează :

 • -  Teren în suprafață de 100 mp situat în Iași, zona Nicolina 2, str. Libertății, Tarla 53, CAT 2798/1/1 ;

 • -  Teren în suprafață de 100 mp situat în Iași, zona Nicolina 2, str. Libertății, Tarla 53, CAT 2798/1/2 ;

Având în vedere Raportul de evaluare a terenului nr. 82171 din 25.07.2019, întocmit de domnul Bulău Vlad, membru titular ANEVAR, în baza contractului de servicii nr. 74533/04.07.2019;

Având în vedere art. 5, alin.(1), lit. k) din Legea nr. 341/ 2004-Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 , cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procesul Verbal nr. 84520 / 01.08.2019 al Comisiei de stabilire a duratei concesiunii și a redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin HCL 222/23.06.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea cu prioritate, fără licitație, a terenului în suprafață de 100 mp, situat în Iași, str. Libertății, FN identificat în tarla T 53, parcela CAT 2798/1/1, identificat conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în proprietatea publică a Municipiului Iași, în vederea construirii unui spațiu comercial sau de prestări de servicii, de către dl. Bendas Constantin, posesor al Legitimației seria LRD-B nr. 00088 emis de Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în peripoada 1945-1989, al Certificatului seria LRD-B nr 00088 emis de Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în peripoada 1945-1989, al Certificatului seria LRM-B nr. 00005 emis de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989, Brevet nr. 37/26.02.2000;

Art.2. Se însușește raportul de evaluare cu nr. 82171 / 25.07.2019, întocmit de domnul Bulău Vlad, membru titular ANEVAR, în baza contractului de servicii nr. 74533/04.07.2019 care stabilește o valoare unitară de 115 euro/mp (adica 544,15 lei/mp -1 euro la 15.07.2019=4,7317 lei) și pentru întreaga suprafață de 100 mp valoarea de

 • 11.500 euro, respectiv 54.415 lei.

Art.3. Redevența valorică a concesiunii va avea o valoare de 460 euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plății. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu. Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data semnării contractului de concesiune.

Art.4. Durata concesiunii va fi de 25 ani ; aceasta se poate prelungi pentru o perioadă determinata, functie de legislatia in domeniu, cu acordul partilor.

Art.5. Se aprobă modelul cadru al contractului de concesiune, cuprins în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Anterior încheierii Contractului de concesiune, se înscrie dreptul de proprietate publică asupra bunului imobil în cartea funciară. Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară a Municipiului Iași, conform art. 305 din O.U.G. 57/2019.

Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Exploatare Patrimoniu, Direcției Generale Economice și Finanțelor Publice Locale, domnului Bendas Constantin și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Exploatare Patrimoniu, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Gabriel Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 319 din 29 August 2019

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 319 din 29 august 2019

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr.................din..........................

I.    TEMEIUL LEGAL AL CONTRACTULUI

Art. 1. Contractul se încheie în baza următoarelor prevederi legale:

Art. 136 alin 1 și 5 din Constituția Românie;

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Legea nr. 341/2004 privind Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, republicată ;

HCL nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului Public al Municipiului Iași și HCL nr. 25 din 31.01.2019 privind trecerea din Domeniul Privat al Municipiului Iași în Domeniul Public al Municipiului Iași, a terenului în suprafață de 200 mp situat în Iași - str. Libertății și dezmembrarea acestuia în două loturi a câte 100 mp;

Procesul verbal de negociere directă nr. 84520 din 01.08.2019 Comisiei de stabilire a duratei concesiunii și a redevențelor datorate în baza contractelor de concesiune teren, concesiuni directe si pentru licitatii și a valorii superficiei constituita prin HCL 222/23.07.2017; HCL nr..............

din ............................ privind acordarea unor drepturi persoanelor care beneficiază de prevederile

Legii nr. 341/2004 - Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977

II.     Părțile contractante

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, pe de o parte, și

2. BENDAS CONSTANTIN, CNP .................................., domiciliat în Iași, str.

......................, nr............., jud. Iași, în calitate de concesionar, pe de altă parte, la data de la sediul concedentului, în temeiul OUG nr. 57/2019, a Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr.

..........din ..................... precum și a procesului verbal nr. 84520 din 01.08.2019, s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

III. Obiectul contractului de concesiune

 • (1) Obiectul contractului îl constituie terenul având suprafața de 100 mp, situat în Iași, zona

Nicolina 2, str. Libertății FN, identificat în tarla T 53, parcelele CAT 2798/1/1, aflat în domeniul

Public al Municipiului Iași, avand numar cadastral ..................., inscris in cartea funciara nr.

 • (2) Terenul se concesionează în scopul construirii unui spațiu comercial sau de prestări servicii.

 • IV. Termenul

Art. 2

 • (1) Durata concesiunii este de 25 ani, și intră în vigoare începând cu data de

 • (2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică poate fi prelungit prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiția ca durata însumată să nu depășească 49 de ani.

 • V.    Redevența

Art. 3

Redevența este de 460 Euro/an plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislației în domeniu. Pe perioada derulării relațiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data semnării prezentului contract, respectiv............................ lei/ an.

 • VI.    Plata redevenței

Art. 4

 • (1) Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO31TREZ40621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

 • (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2019.

 • (3) Începând cu anul 2020, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

 • (4) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

 • (5) Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, în termen de 3 luni de la expirarea perioadei până la care era obligat să facă plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fără a mai fi necesară semnarea sau punerea în întârziere și fără intervenția instanței judecătorești.

 • (6) Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

 • VII. DREPTURILE PARTILOR

Art. 5 Drepturile concesionarului

 • (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul ce face obiectul contractului de concesiune.

 • (2) Concesionarul are dreptul de a executa lucrările de construire, a instalațiilor și a altor lucrări/bunuri necesare funcționării pe cheltuiala sa.

Art. 6 Drepturile concedentului

 • (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • (2) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • (3) Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari, de interes public, pe care acesta le considera a fi necesare, anuntand in prealabil in scris concesionarul

 • (4) Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu, conform art.3.

 • VIII. Obligațiile părților

Art. 7 - Obligațiile concesionarului

(1) Concesionarul va obține toate avizele, autorizațiile și alte documente necesare conform legislației în vigoare pe cheltuiala sa. Concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiectării, construirii, exploatării și intreținerii construcțiilor ce vor fi construite pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune. Concesionarul are obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate, eficacitate și permanență a bunului concesionat și a construcțiilor edificate pe acesta, pe toată durata contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Cncesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii și a construcției cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestora pe toată dupata contractului. Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile în vederea exploatării în bune condiții de siguranță și funcționare a terenului concesionat și a construcțiilor ce vor fi edificate.

 • (2) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a imobilului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

 • (3) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii.

 • (4)  Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. Concesionarul poate închiria părți din bunul concesionat, cu acordul concedentului, jumătate din valoarea închirierii revenind acestuia.

 • (5) Concesionarul este obligat să plătească redevența.

 • (6) Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, funcție de legislația în domeniu.

 • (7) Conform art. 36, alin. 1, din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, concesionarul are obligația să obțină autorizația de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de la data obținerii contractului de concesionare a terenului.

 • (8) Concesionarul are obligatia întreținerii bunului concesionat pe întreaga perioadă a derulării contractului de concesiune .

 • (9) Concesionarul are obligația de a a permite accesul proprietarului bunului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrări de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

 • (10) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

 • (11) Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

 • (12) Concesionarul are obligația conform art.463 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare declarării acestuia la organul fiscal al Municipiului Iași și a achitării taxei pe teren.Taxa se plăteste lunar pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului. Neplata taxei pe cladiri/teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenul de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori, pe parcursul derularii contractului, se modifica legislatia in domeniu.

 • (13) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, imobilul, în mod gratuit și liber de orice sarcini. Modalitatea de utilizare ulterioara a terenului va fi stabilita de comun acord intre parti

 • (14) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

 • (15) Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de investitii sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate si valoarea acestora, recepția lucrărilor se va efectua de către o comisie numita de concesionar; vor fi invitati și reprezentanți ai concedentului, din personalul de specialitate (tehnic, urbanism).

 • (16) Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

 • (17) Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate.

 • (18) În cazul in care concesionarul intentioneaza sa vanda constructia realizata pe terenul concesionat, acesta are obligația de a notifica concedentul cu cel puțin 15 zile anterior înstrăinării.

 • (19) Transmiterea concesiunii asupra terenurilor, în condițiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 -republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se poate face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

 • (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • (3) Transmiterea concesiunii asupra terenului, în condițiile art.41 din Legea nr. 50/1991-republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcții, se face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

 • IX. Încetarea / rezilierea contractului de concesiune

Art. 9

(1) Prezentul contract de concesiune încetează/se reziliaza în următoarele situații:

 • a) prin acordul de voință al părților;

 • b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • e) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune

 • f) în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 14 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate;

 • g) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

 • h) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, reprezentand contravaloarea lucrarilor executate în vederea aducerii bunului la starea fizică de la data concesionării, în situația în care construcția nu este finalizată;

 • i) La vânzarea bunului imobil odata cu încheierea contractului de vânzare / cumpărare ;

 • (2) La încetarea contractului, concesionarul este obligat să achite folosinta bunului până la predarea efectivă către concedent. Cuantumul lunar a lipsei folosință teren reprezintă 1/12 din valoarea anuala a redeventei negociate. Plata se va efectua lunar pana la ultima zi a lunii în curs. Pentru nerespectarea acestei obligatii se calculeaza majorari de întarziere conform legislației în vigoare.

 • (3) La încetarea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și libere de orice sarcini. În situația în care construcția este finalizată, atunci aceasta trece în proprietatea Municipiului Iasi, fără pretenții financiare din partea concesionarului.

 • (4) Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

 • X. Răspunderea contractuală

Art. 10

 • (1) Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează majorări de întârziere.

 • (2) Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

 • XI. Litigii

Art. 11

 • a) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea sau încetarea prezentului contract de concesiune vor fi solutionate de către părți pe cale amiabilă.

 • b) În măsura în care părțile nu ajung la o soluție pe cale amiabilă, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

 • XII. Alte clauze

Art. 12

Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 13

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 14

Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

Art.15

La încetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului bunurile vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

 • -      bunul de retur, constând in terenul concesionat, se va reintoarce, în posesia concedentului ; in situatia in care pe acesta exista o constructie finalizata, aceasta va trece in proprietatea Municipiului Iasi iar concesionarul nu va avea pretentie asupra acesteia; in situatia in care

 • -      bunurile proprii, constând din bunuri achiziționate de concesionar, ce pot fi ridicate fără a afecta funcționarea imobilului pot reveni concedentului, în măsura în care acesta își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul unei compensații banesti, în caz contrar concesionarul își va ridica bunurile.

 • XIII. Definiții

Art. 16

 • (1) Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

 • (2) Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract privind concesionarea terenului în suprafață de 100 mp, situat în Iasi, zona Nicolina 2, str. Libertatii, F.N., identificat prin T 53, parcela CAT 2798/1/1, avand nr. cadastral ................., inscris in cartea funciara nr.................................., s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, un exemplar pentru concesionar și 3 (trei) exemplare pentru concedent. Bunul se consideră predat la data semnării prezentului contract de concesiune.

CONCEDENT, CONCESIONAR, CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI IAȘI                             BENDAS CONSTANTIN

PRIMAR,

Mihai CHIRICA

Director D.G.E.F.P.L.

Maria APETROAEI

Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinea,

și legalitatea acestui înscris oficial

Șef Serviciu Legislație Monitorizare și Avize Legalitate,

Mihaela PINTILIE

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Director D.E.P.

Radu Mihai GRIGORAȘ

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Șef Serviciu A.S.C.T.B.

Monica BOCA

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Intocmit, cons. Alina Olari

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Gabriel Surdu

11 / 11 la H.C.L. nr. 319 din 29 August 2019