Hotărârea nr. 316/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,in suprafata de 1.213 mp situat in Iasi,Calea Chisinaului langa nr. 2,in fata cladirii SC Moldova Tricotaje,avand numar cadastral 162746,inscris in Cartea Funciara 162746 Iasi,in vederea amenajarii unei parcari înierbate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, in suprafata de 1.213 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului langa nr.

 • 2, in fata cladirii SC Moldova Tricotaje, avand numar cadastral 162746, inscris in Cartea Funciara 162746 Iasi, in vederea amenajarii unei parcari înierbate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 August 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul propus și aprobat în unanimitate în plenul ședinței, consemnat și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 84913/02.08.2019 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Raportul 62428/06.06.2019 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr. 82/11.01.2018 a Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere Studiul de Oportunitate 84949/02.08.2019;

Având în vedere Referatul 70322/25.06.2019 al Comisiei de stabilire a redeventelor datorate in baza contractelor de concesiune teren, concesiuni directe si pentru licitatii constituita prin HCL 222/23.07.2017.

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 97315/29.09.2017, întocmit de evaluator autorizat REAL ESTATE VALUE SRL in baza contractului de prestari servicii nr. 78438/07.08.2017;

Având în vedere Certificatul de urbanism de informare înregistrat cu nr. 1973 din 20.06.2019;

Având în vedere Adresa 53520 din 10.06.2019 a Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice, Biroul Spații Verzi și Salubritate;

Având în vedere HCL nr. 427 din 31 octombrie 2017 privind completarea si modificarea inventarelor domeniului public si privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere HCL nr. 212 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași ;

Având în vedere Ordinul nr. 34 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a avizului privind incadrarea/neincadrarea obiectului concesiunii in infrastructura sistemului national de aparare, la solicitarile de concesionare a bunurilor proprietate publica,

Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile art. 297 alin1 lit b) si ale art. 302,303, 305-331 ale OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de

 • 1.213 mp, situat în Calea Chisinaului langa nr. 2, în fața clădirii SC Moldova Tricotaje, având nr. cadastral 162746, înscris în cartea funciară nr. 162746, în vederea realizării unei parcări înierbate astfel incat ca la finalizarea lucrarilor sa se pastreze suprafata de 325 mp -spațiu verde, din întreaga suprafață de 1.213 mp.

Art.2. Se aproba Studiul de Oportunitate 84949/02.08.2019 privind amenajarea unei parcări înierbate pe terenul in suprafață de 1.213 mp, situat in Iași, Calea Chisinaului, langa nr. 2, in fata cladirii Moldova Tricotaje, cuprins in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aprobă concesionarea, prin licitație publica, a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafață de 1.213 mp, situat in Iasi, Calea Chisinaului langa nr. 2, in fata cladirii SC Moldova Tricotaje, avand numar cadastral 162746 inscris in Cartea Funciara 162746 Iasi, identificat conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, in scopul amenajarii unei parcari.

Art.4 Se însușește raportul de evaluare nr. 97315/29.09.2017, intocmit de evaluator autorizat REAL ESTATE VALUE SRL in baza contractului de prestari servicii nr. 78438/07.08.2017, pentru bunul imobil in suprafață de 1.213 mp, situat in Iași, Calea Chisinaului langa nr. 2, in fata cladirii SC Moldova Tricotaje, care stabileste o valoarea de 116.450 euro, respectiv echivalentul a 535.080 lei, respectiv 441,12 lei/mp.

Art.5. Redevența valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitației organizata in conditiile OUG 57/2019 - Codul administrativ și va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Valoarea minima pe care trebuie sa o ofere participantii este de 8.000 euro/an. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

Art.6. Durata concesionării va fi de 15 ani și poate fi prelungita, prin simplul acord de vointa al partilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 ani.

Art.7. Se aprobă Documentatia de atribuire a contractului de concesiune, incluzand si Caietul de sarcini, pentru concesionarea terenului în suprafață de 1.213 mp, situat in Iasi, Calea Chisinaului langa nr. 2, in fata cladirii SC Moldova Tricotaje, avand nr cadastral 162746 inscris in Cartea Funciara 162746, cuprinsa în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Concesionarului i se transmite dreptul si obligatia de proiectare, executie si exploatare a terenului si parcării înierbate care se va realiza pe acesta. Concesionarul are obligatia ca la amenajarea parcarii sa pastreze suprafata de 325 mp de spatiu verde.

Art.8. Se aproba comisia de licitatie, in urmatoarea componenta:

 • -  Presedinte: viceprimar _________________

 • -  Membri: consilier _____________________

consilier _____________________

consilier _____________________

reprezentant al DGFP Iasi__________________

 • -  Presedinte de rezerva: viceprimar _________________

 • -  Membri de rezerva: consilier _____________________

consilier _____________________

consilier _____________________

reprezentant al DGFP Iasi__________________

Secretariatul comisiei va fi asigurat de D.E.P.

Art.9. La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei.

Art.10. La finalizarea investiției se va pastra suprafața de 325 Mp spatiu verde din totalul suprafetei de 1.213 mp .

Art.11. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent.

Art.12. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.13. Demararea procedurii de concesionare prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafață de 1.213 mp, situat in Iasi, Calea Chisinaului langa nr. 2, in fata cladirii SC Moldova Tricotaje, cu numar cadastral 162746 inscris in Cartea Funciara 162746 Iasi, in vederea amenajarii unei parcari inierbate, se face cu avizul Ministerului Afacerilor Interene - Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale nr. 50277/09.05.2019 prin care se precizeaza faptul ca bunul supus concesiunii nu se incadreaza in infrastructura sistemului national de aparare.

Art.14. Dreptul de concesiune se inscrie in cartea funciara de catre concesionar.

Art.15. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Comisiei de licitație; Direcției Exploatare Patrimoniu ;Direcției Economică și de Finante Publice Locale Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.16. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Economică și de Finante Publice Locale, Comisia de licitatie.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Gabriel Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 316 din 29 August 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI

MUNICIPIUL IAȘI

D.E.P.

TEL./FAX 0232.264.246

Anexa nr. 3 a HCL 316 din 29 august 2019


DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

a concesionarii prin licitatie publica a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, in suprafata de 1.213 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului langa nr. 2, in fata cladirii SC Moldova Tricotaje, avand numar cadastral 162746, inscris in Cartea Funciara 162746 Iasi, in vederea amenajarii unei parcari înierbate

Continut :

 • 1. informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;

 • 2. instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare;

 • 3. caietul de sarcini;

 • 4. instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

 • 5.  informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor;

 • 6. instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

 • 7. informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii - Contractul cadru de concesiune.

 • I.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

CONCEDENT : MUNICIPIUL IAȘI

SEDIUL : IAȘI, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11 COD FISCAL : 4541580

TELEFON 0232-264246; FAX 0232-264508

Organizarea licitatiei se face de catre Comisia de licitatie numita prin HCL nr. __________, secretariatul acesteia fiind asigurat de DEP.

 • II. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE

CONCESIONARE

A. Procedura licitatiei publice

 • 1. In cazul acestei proceduri, concedentul are obligatia sa publice anuntul de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI a, intr-un cotidian de circulatie nationala, intr-unul de circulatie locala si pe site-ul Municipiului Iasi

 • 2. Anuntul se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor .

 • 3. Documentatia de atribuire se ridica contra cost de la sediul DEP din sos. Nationala nr. 43, et.4, cam. 8 sau 9. Persoanele interesate pot solicita clarificari iar reprezentantii concedentului au obligatia de a le transmite raspunsul intr-o perioada ce nu depaseste 4 zile lucratoare. Pentru comunicarea clarificarilor, persoana interesata va pune la dispozitie adresa, nr. fax si e-mail-ul sau va preciza in scris daca doreste o alta modalitate de comunicare (ex: sa ridice personal corespondenta).

 • 4. Ofertele se depun la sediul concedentului, intr-un singur exemplar, in doua plicuri inchise si sigilate, unul exterior si unul interior, care vor contine documentele solicitate de concedent. Pe plicuri va fi trecut obiectul concesiunii pentru care se depune oferta. Dupa primirea ofertelor, in perioada anuntata si inscrierea lor in ordinea primirii in registrul “Candidaturi si oferte”, plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare , constituita prin hotararea de consiliu local.

 • 5. Procedura de licitatie se desfasoara numai daca in urma publicarii anuntului de licitatie au fost depuse cel putin doua oferte. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica.

 • 6. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor cerute in ''Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor” si intocmeste un proces verbal in care se mentioneaza rezultatul analizei. Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel putin 2 oferte sa intruneasca conditiile de participare.

 • 7. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea procesului verbal care consemneaza operatiunile descrise la pct. 4 de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti , numai daca exista cel putin 2 oferte valabile.

 • 8. In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatei nu au fost depuse cel putin doua oferte valabile, concedentul va anula procedura si va organiza o noua procedura de licitatie, cu aceeasi documentatie. In cazul organizarii unei noi licitatii, procedura este valabila in situatia in care a fost depusa cel putin o oferta valabila.

 • 9. Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei. Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriul de atribuire prevazut in documentatie.

 • 10. In cazul egalitatii pretului oferit de 2 sau mai multi participanti admisi, comisia va solicita acestora sa faca o noua oferta, in plic inchis.

 • 11. In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, secretarul comisiei intocmeste un proces verbal in care mentioneaza ofertele valabile, oferta declarata castigatoare, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.

 • 12. In baza procesului verbal care indeplineste conditiile prevazute la pct. 7, in termen de o zi, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat nici un castigator, cauzele respingerii pe care il comunica concedentului.

 • 13. Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in termen de 3 zile lucratoare informeaza in scris cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse indicand motivele excluderii si ofertantul declarat castigator.

 • 14. Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricaror clarificari si completari necesare .

 • 15. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertantilor vizati.

 • 16. Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 4 zile lucratoare de la primirea acesteia.

 • 17. In cazul in care licitatie publica nu a condus la desemnarea unui castigator se va consemna aceasta situatie intr-un proces verbal si se va organiza o noua licitatie.

 • 18. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condus la desemnarea unui castigator aceasta se va consemna intr-un proces verbal care va constitui temeiul pe baza caruia comisia de evaluare va recurge la reluarea procedurii de licitatie.

B. Garantii

1. In vederea participarii la licitatie ofertantii sunt obligati sa depuna garantia de participare la licitatie.

 • 2. Garanția de participare este de 8.000 eur, care se va depune prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. rO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății;

 • III. CAIETUL DE SARCINI

CAPITOLUL 1 - PRINCIPII GENERALE

Licitatia se va desfasura in conformitate cu prevedeile legale in vigoare, respectiv:

 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • HCL nr.____________________

CAPITOLUL 2 - OBIECTUL CONCESIUNII

2.1.Obiectul concesionarii : terenul proprietate publica a Municipiului lasi, în suprafată de 1213 mp, situat in Iasi, Calea Chisinaului langa nr. 2, in fata cladirii SC Moldova Tricotaje. Terenul are nr. cadastral 162746, fiind inscris in Cartea funciara 162746 UAT Iasi.

 • 2.2 Scopul concesiunii : terenul in suprafata de 1.213 mp, situat în Iași, Calea Chisinaului langa nr. 2, in fata cladirii SC Moldova Tricotaje, avand nr. cadastral 162746, înscris în cartea funciara nr. 162746, se concesioneaza prin licitație publică in scopul amenajarii unei parcari înierbate, cu pastrarea suprafetei de 325 mp spatiu verde, in baza OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

:terenul in suprafata de 1.213 mp, situat în Iași, Calea Chisinaului langa nr. 2, in fata cladirii SC Moldova Tricotaje, avand nr. cadastral 162746, înscris în cartea funciara nr. 162746, se concesioneaza prin licitație publică numai in scopul amenajarii unei parcari înierbate fara nici o alta modificare de destinatie ulterioara.

2.3.Caracteristicile generale ale obiectului concesiunii : terenul in suprafata de 1213 mp are asigurat racord la reteaua de energie electrica, retea de apa si canalizare gaz sau alte utilitati.

CAPITOLUL 3. INFORMATII GENERALE PRIVIND INVESTITIA CE URMEAZA A FI REALIZATA

 • 3.1 Autorizatii, avize, studii etc

Concesionarul are obligatia elaborarii si obtinerii documentatiilor tehnice: documentatii urbanistice, proiect tehnic, detalii de executie etc. Cheltuielile vor fi suportate in exclusivitate de concesionar, acestea neputand fi recuperate in cazul rezilierii contractului de concesiune din orice motiv. Concesionarul are obligatia obtinerii tuturor avizelor/autorizatiilor necesare realizarii investitiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe cheltuiala sa.

 • 3.2. Investiția constă în amenajarea unei parcări înierbate. Concedentul va pune la dispoziția concesionarului terenul dupa semnarea contractului de concesiune. Concesionarul va construi parcarea pe cheltuiala sa. La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei.

 • 3.3. Execuția lucrărilor:

 • a) durata de executie a lucrarii se stabilește prin autorizația de construire, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.

 • b) se vor respecta prevederile specificațiilor tehnice, stabilite prin documentatiile de urbanism: proiecte, autorizatii etc.

 • c) concedentul își rezerva dreptul de control și verificare a execuției lucrărilor, pe tot parcursul execuției. Concesionarul are obligația sa furnizeze concedentului, la cererea acestuia, toate informatiile si detaliile solicitate.

 • d) prin soluțiile adoptate concesionarul va asigura protecția construcțiilor învecinate precum și protecția mediului.

 • 3.4. Programul de execuție a lucrărilor:

 • a) programul general de execuție a lucrărilor care fac obiectul concesiunii se întocmește de către concesionar.

 • b) recepția lucrărilor se va efectua de către o comisie numita de concesionar; vor fi invitati și reprezentanți ai concedentului, din personalul de specialitate (tehnic, urbanism);

 • c) punerea în exploatare a parcării se va face după ce o comisie, din care fac parte reprezentanți ai concesionarului, verifică și consemnează îndeplinirea tuturor condițiilor și a reglementărilor tehnice în vigoare cu privire la confortul și siguranța circulației rutiere, a functionarii parcarii si cailor de acces.

CAPITOLUL 4. OBLIGATIILE CONCESIONARULUI/CONCEDENTULUI:

 • 4.1 Obligațiile concesionarului :

 • (1) Concesionarul va obtine documentatiile tehnice, documentatii urbanistice, proiect tehnic, detalii de executie etc. pe cheltuiala sa. Concesionarul are obligatia obtinerii tuturor avizelor/autorizatiilor necesare realizarii investitiei, in conformitate cu prevederile legale. Concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiectării, construirii, exploatării și întreținerii parcării ce va fi construita pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune. Concesionarul are obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate, eficacitate și permanență a bunului concesionat si a parcarii construite pe acesta, pe toata durata contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii si a parcarii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestora pe toată durata contractului.

 • (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii. Pe toata durata contractului, concesionarul nu va schimba obiectul concesiunii, asa cum a fost stabilit la Cap. 2 al caietului de sarcini.

 • (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul are obligația sa respecte legile române pe toată durata concesiunii în toate acțiunile pe care le întreprinde pentru realizarea contractului

 • (5) Concesionarul este obligat să plătească redevența si penalitatile/majorarile calculate de concedent in caz de nerespectare a termenelor de plata.

 • (6) Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

 • (7) Concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercitiului functiunii organelor de politie, pompieri, salvare, protectie civila, aparare nationala si alte asemenea.

 • (8) Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat si a parcarii construite pe acesta pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc).

 • (9) Concesionarul are obligatia de a permite accesul proprietarului bunului concesionat, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

 • (10) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.). Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

 • (11) Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

 • (12) Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru ca prin lucrarile realizate sa nu afecteze proprietatile vecine; este direct raspunzator pentru defectiunile/degradarile/distrugerile si alte asemenea si va suporta exclusiv prejudiciile create.

 • (13) Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară.

 • (14) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, terenul (bun de retur) in mod gratuit si liber de orice sarcini, pe baza de proces verbal. La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei.

 • (15) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței. Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile si alte sume datorate concedentului de catre concesionar, in baza prezentului contract.

 • (16) Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de construire sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate ; la recepția lucrărilor vor fi invitati și reprezentanți ai concedentului, din personalul de specialitate (tehnic, urbanism); punerea în exploatare a parcării se va face daca sunt îndeplinite toate condițiile și a reglementările tehnice în vigoare cu privire la confortul și siguranța circulației rutiere, a functionarii parcarii si cailor de acces.

 • (17) Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

 • (18) Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din contractul de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate. In cazul de modificarea unilaterala a contractului de concesiune ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca fara intarziere o justa despagubire. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilita de catre instanta judecatoreasca competenta. Dezacordul nu exclude indeplinirea obligatiilor contractuale de catre concesionar.

 • (19) Concesionarul va asigura evacuarea apelor meteorice la rețeaua de canalizare a orașului și va avea grija ca prin lucrarile executate sa nu afecteze imobilele vecine.

 • (20) Concesionarul are obligația sa asigure continuitatea traficului rutier, în condiții de confort și securitate și sa mențină toate lucrările și instalațiile în buna stare de funcționare, conform prevederilor regulamentarilor in vigoare privind exploatarea parcărilor publice;

 • (21) Concesionarul trebuie sa se conformeze tuturor prevederilor legale, privind controlul traficului rutier și al securității utilizatorilor parcării;

 • (22) Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile în vederea semnalizării și dirijării traficului rutier, atunci când intervin perturbații generate de execuția unor lucrări de întreținere, exploatare sau de alte cauze de forța majora.

 • (23) Concesionarul are obligatia de a executa lucrarile de construire in termenul stabilit prin autorizatia de construire. Concesionarul va respecta specificatiile tehnice stabilite prin documentatiile de urbanism.

 • (24) Concesionarul va respecta, daca situatia o impune, prevederile OG 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, respectiv a Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata.

 • 4.2. Cheltuieli în sarcina concesionarului:

- concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiectării, construirii, exploatării și întreținerii parcării ce se va edifica pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune, pe toata durata acestuia. Concesionarul are obligatia ca parcarea sa fie realizata pe cheltuiala sa astfel incat sa se pastreze suprafata de 325 mp de spatiu verde.

 • 4.3. Exploatarea construcției și instalațiilor aferente:

 • - concesionarul are obligația sa asigure continuitatea traficului rutier, în condiții de confort și securitate și sa mențină toate lucrările și instalațiile în buna stare de funcționare, conform prevederilor regulamentarilor in vigoare privind exploatarea parcărilor publice, pe toata durata contractului.

 • 4.4. Reglementări și măsuri de poliție rutieră:

 • - concesionarul trebuie sa se conformeze tuturor prevederilor legale, privind controlul traficului rutier și al securității utilizatorilor parcării, pe toata durata contractului;.

 • 4.5. Întreruperi și restricții de circulație:

 • - concesionarul are obligația de a lua toate măsurile în vederea semnalizării și dirijării traficului rutier, atunci când intervin perturbații generate de execuția unor lucrări de întreținere, exploatare sau de alte cauze de forța majora.

4.6 Renuntarea la concesiune

 • (a) Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul imposibilității de a realiza obiectul concesiunii, motivat de disparitia bunului concesionat, dintr-o cauza de forta majora. Motivația renunțării la concesiune va fi analizată de o comisie numita de concedent, formată din specialiști de profil ai acestuia și ai altor autorități legale competente.

 • (b) În cazul in care obiectul concesiunii nu poate fi realizat datorita nerespectarii obligatiilor de catre concedent, atunci concesionarul are dreptul la despagubiri pentru acoperirea costurilor lucrărilor și a celorlalte cheltuieli suportate. În cazul în care nu se va ajunge la un acord, se va sesiza instanța de judecata.

 • (c) În cazul renunțării la concesiune, din alte motive decat cele prevăzute la alin 1 (a) ce tin de culpa sa, concesionarul este obligat la plata unor despagubiri. În situatia in care constructia nu este inceputa, despăgubirea în sarcina concesionarului consta in contravaloarea lucrarilor executate de concedent in vederea aducerii bunului la starea fizica de la data concesionarii.

4.7 Obligațiile concedentului

 • (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul sa modifice unilateral contractul de concesiune, exceptand situatiile excepționale legate de interesul național sau local sau alte situatii prevazute expres de lege.

 • (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • (4)  Transmiterea concesiunii asupra terenului se face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

CAPITOLUL 5. REGIMUL FINANCIAR AL CONCESIUNII

 • 5.1. Costurile estimate de realizare a obiectului concesiunii cad in sarcina concesionarului.

 • 5.2. Sursele de finantare se asigura de concesionar.

 • 5.3. Valoarea redeventei anuale rezulta in urma licitatiei publice. Valoarea de pornire la licitație este o redevență de 8.000 euro/an. Redevența adjudecată în euro va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății și se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2019.

Începând cu anul 2020, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

 • 5.4. Concesionarul are obligația sa achite impozitele și alte venituri datorate bugetului local, stabilite de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL 6. DURATA CONCESIUNII

 • 6.1 Durata concesiunii este de 15 de ani și poate fi prelungita, prin simplul acord de vointa al partilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 ani. Concesiunea decurge de la data semnarii și inregistrarii contractului. Obligația plății redeventei începe de la această dată.

CAPITOLUL 7 - ORGANIZAREA LICITAȚIEI SI TAXE

 • 7.1 La licitatie pot participa agenti economici.

 • 7.2 Ofertanții interesați în a participa la licitația publică privind concesionarea terenului în

suprafată de 1213 mp, situat în municipiului Iași, Calea Chisinaului langa nr. 2, in fata cladirii SC Moldova Tricotaje, vor depune la Registratura D.E.P. din Iasi, sos. Nationala nr. 43, până în data de.........................., ora............., documentele solicitate.

 • 7.3 Comisia de licitatie are dreptul să descalifice orice opțiune, care nu îndeplineste, prin documentele prezentate, condițiile de participare; orice document lipsa sau neconform duce la descalificare.

 • 7.4 Garantia de participare se va restitui participantilor care au pierdut licitatia, în termen de 15 zile lucrătoare de la data licitatiei.

 • 7.5 Pentru ofertantul câștigător, garanția de participare se constituie în plata redevenței.

 • 7.6 Garanția de participare se pierde în situația în care solicitantului căștigător nu se prezintă pentru încheierea contractului de concesionare în termen de 20 zile calendaristice de la data comunicarii rezultatului procedurii de atribuire.

CAPITOLUL 9 - PREZENTAREA OFERTELOR ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

 • 9.1. Deschiderea licitației are loc în data de_____________, ora________, la sediul Primăriei

Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11. In ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru licitatie. Pentru desfasurarea procedurii licitatiei publice este obligatoriu depunerea a cel putin 2 oferte.

 • 9.2. Dupa primirea ofertelor, in perioada anuntata si inscrierea lor in ordinea primirii in registrul “Candidaturi si oferte”, plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare , constituita prin hotararea de consiliu local.

 • 9.3. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica.

 • 9.4. (a) Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor cerute in ,,Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor”.

 • (b) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

 • (c) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către concedent ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

 • (d) Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 • (e) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

 • (f) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

 • 9.5. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea procesului verbal care consemneaza operatiunile descrise la pct. 4 de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti, numai daca exista cel putin 2 oferte valabile. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii.

 • 9.6. In cazul in care nu exista cel putin 2 oferte valabile comisia de evaluare va intocmi un proces verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmand a se repeta procedura de licitatie publica. La a doua licitatie procedura este valabila daca sa prezentat o singura oferta valabila.

 • 9.7. Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei.

 • 9.8. Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriul de atribuire prevazut in documentatie.

 • 9.9.  In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, secretarul comisiei intocmeste un proces verbal in care mentioneaza ofertele valabile, oferta declarata castigatoare, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.

 • 9.10. In baza procesului verbal care indeplineste conditiile prevazute la pct. 6 lit (f), in termen de o zi, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat nici un castigator, cauzele respingerii pe care il comunica concedentului.

 • 9.11. Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in termen de 3 zile lucratoare informeaza in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse indicand motivele excluderii, si ofertantul declarat castigator.

 • 9.12. In cazul in care licitatie publica nu a condus la desemnarea unui castigator se va consemna aceasta situatie intr-un proces verbal si se va organiza o noua licitatie, aceasta fiind valabila daca s-a depus o oferta valabila.

 • 9.13. In cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitatie publica nu se depune nicio oferta valabila, concedentul anuleaza procedura de licitatie. Concedentul va consemna aceasta intr-un proces verbal. Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

 • 9.14. Ofertantul va participa la licitație prezentând actul de identitate si eventualele procuri în cazul mandatarilor.

 • 9.15. Pretul minim pe care trebuie sa-l ofere participantii admisi in procedura de licitatie este de 8.000 euro/an.

 • 9.16. Suma adjudecată va constitui redevența anuală, timp de 15 ani și va fi achitată în lei la cursul B.N.R. din ziua plătii.

 • 9.17. După încheierea fiecărei licitatii, participanții și comisia de licitație vor semna procesul verbal încheiat privind derularea licitației. Concedentul va publica in Monitorul oficial al Romaniei, partea a VI a, Anuntul de atribuire, continand rezultatele procedurii, in cel mult 20 zile calendaristice de la finalizarea proceduri de atribuire a contractulu de concesiune.

CAPITOLUL 10. CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

 • 10.1. Ofertele se redacteaza in limba romana. Fiecare participant poate depune o singura oferta.

 • 10.2. Ofertantii transmit ofertele lor pana la data de __________ ora _______in 2 plicuri

sigilate (unul exterior si unul interior) conform documentatiei de atribuire, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor, în Registrul Oferte, precizându-se data și ora.

 • 10.3. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent, respectiv 120 zile calendaristice de la data depunerii.

 • 10.4. Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

 • 10.5. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 • 10.6. Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 11. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

  • 11.1.  Prin simplul acord de vointa al partilor de la data restituirii de către concesionar a bunului concesionat ;

  • 11.2. La expirarea duratei initiale stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

  • 11.3. La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fara plata unei despagubiri, caz in care acesta va notifica indata concedentul despre disparitia bunului ori imposibilitatea obiectiva de exploatare a acestuia, declarand renuntarea la concesiune. In aceste situatii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ;

  • 11.4. In cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata. Concedentul va notifica de indata intentia de a denunta unilateral contractul de concesiune si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.

  • 11.5. In cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 16 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

  • 11.6. In cazul in care concesionarul intra in procedura de faliment sau este decăzut din drepturi.

  • 11.7. In cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului. Concesionarul este obligat sa achite folosinta terenului pana la predarea efectiva a acestuia catre concedent. Cuantumul lipsei de folosinta teren, pe luna, reprezinta 1/12 din valoarea anuala a redeventei licitate. Plata se va efectua lunar pana la ultima zi a lunii in curs. Pentru nerespectarea acestei obligatii se calculeaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare.

  • 11.8.  Pact comisoriu : Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni de la expirarea perioadei pana la care era obligat sa faca plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara a mai fi necesara semnarea sau punerea in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti.

  • 11.9. La încetarea/rezilierea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul (bunul de retur), în mod gratuit și liber de orice sarcini.

  • 11.10.  Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare, cu plata unei despagubiri, constand in valoarea redeventei si a penalitatilor calculate pana la preluarea bunului.

11.11.. In conditiile incetarii contractului de concesiune din alte cauze decat ajungerea la termen, forta majora sau cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului proprietate publica, in conditiile stipulate in prezentul contract, pana la preluarea de catre concedent.

 • IV. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

 • 1. Ofertele se redacteaza in limba romana.

 • 2. Ofertantii transmit ofertele lor in 2 plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

 • 3. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta si acesta va contine :

 • - o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • - certificat de inmatriculare la ORC ;

 • - certificat constatator emis de ORC ;

 • - certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local, care să certifice faptul că societatea nu figurează cu sume restante;

 • -  certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul de stat, care să certifice faptul că societatea nu figurează cu sume restante;

- cazierul fiscal al societatii eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul;

- declaratie pe propria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare, lichidare judiciara sau faliment;

 • - certificat de cazier judiciar care să ateste lipsa sancțiunilor penale pentru săvârșirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelătorie și delapidare, pentru reprezentantul legal al societății;

Nota : certificatele fiscale, certificatele ORC si cazierul trebuie sa fie valabile la data depunerii documentatiei.

 • - acte doveditoare privind achitarea caietului de sarcini, a taxei de participare si a garantiei de participare la licitatie : taxa de participare este în valoare de 400 euro (OP sau la caserie), garantia de participare este de 8.000 euro, care se va depune prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății iar valoarea Documentatiei de atribuire este de 50 lei.

 • - imputernicire pentru reprezentantul societatii, daca nu este reprezentantul legal al acestuia

 • - declaratie proprie care sa cuprinda adresa, fax-ul si email-ul unde doreste sa i se comunice rezultatele procedurii sau alte documente (clarificari etc)

 • - declaratie notariala ca va realiza investitiile consemnate in Caietul de Sarcini, ca este de acord cu toate prevederile caietului de sarcini si isi asuma obligatiile stabilite prin acesta, ca isi asuma obligatiile cu privire la protejarea mediului înconjurător, PSI, condițiile privind folosirea și conservarea patrimoniului, respectarea normelor igienico-sanitare;

 • - scrisoare de bonitate bancara.

 • 4. Pe plicul interior care contine oferta propriu-zisa se inscriu numele sau denumirea ofertantului, domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz, precum si bunurile pentru care se liciteaza; acesta va cuprinde redeventa in euro/an oferita.

 • 5. Ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire prevazut in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise

 • 6. Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

 • V. INFORMAȚII DETALIATE ȘI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE, PRECUM ȘI PONDEREA LOR

 • 5.1. Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei.

 • 5.2. Ofertantul câștigător va încheia contractul de concesiune în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului de concesiune. Comunicarea se va face de catre concedent la adresa declarata de ofertant ca fiind adresa de corespondenta.

 • 5.3. Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună cu titlu de garanție o sumă reprezentând 30% din redevența datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

 • 5.4. Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de concesiune in termenul stabilit atrage după sine nulitatea adjudecării, cu urmatoarele consecinte : suma achitată cu titlu de garanție de participare de catre acesta se pierde (nu se va restitui intrând in bugetul concedentului) iar acesta este obligat sa achite catre bugetul local un sfert din suma adjudecata reprezentand redeventa anuala, cu titlu de daune.

Ofertantul in cauza nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru terenul în cauză.

 • 5.5. În cazul în care concedentul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, depunand documente pentru probarea celor precizate anterior, concedentul are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

 • 5.6. În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului sau nu il semneaza in termen de 30 zile de la comunicarea rezultatului , procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condițiile legii, studiul de oportunitate păstrându-și valabilitatea.

 • VI. ANULAREA LICITATIEI

 • 6.1. Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și anterior încheierii contractului, în situația în care se constată încălcări ale prevederilor legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

Procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute de legislatie, respectiv art. 311 al OUG 57/2019

 • b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute de legislatie respectiv art. 311 al OUG 57/2019.

Anularea licitației are loc si atunci când:

 • •  nu au fost depuse cel putin 2 oferte valabile in cadrul primei proceduri de licitatie sau o oferta valabila in cadrul celei de a doua proceduri de licitatie;

 • •  ofertantul declarat castigator refuza incheierea contractului sau nu se prezinta in termenul stabilit pentru semnarea contractului;

 • •  în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, în termen de 1 zi de la semnarea procesului verbal.

 • 6.2. Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație. Concedentul are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 6.3. Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior, până la semnarea contractului de concesiune, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

 • 6.4. Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

 • VII. CAI DE ATAC

In măsura în care partile nu ajung la o solutie pe cale amiabila, soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Mihai Gabriel Surdu

 • VIII. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII - CONTRACTUL CADRU DE CONCESIUNE

MUNICIPIUL IASI

CONTRACT DE CONCESIUNE

 • 1.      Părțile contractante

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, pe de o parte, și

 • 2.  _________________, cu sediul în cu sediul _________________, identificata prin cod

unic de inregistrare RO __________ si numar de inregistrare la Registrul Comertului Iasi

_________________, reprezentata prin administrator _______________ în calitate de concesionar, pe de altă parte,

la data de..........................,

la sediul concedentului, în temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr...........precum și a procesului verbal nr._________________, s-a încheiat

prezentul contract de concesiune.

 • II.     Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului este concesionarea terenului in suprafata de 1213 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului langa nr. 2, in fata cladirii SC Moldova Tricotaje, identificat prin schița ce face parte integrantă din contract.

Terenul se concesioneaza numai in scopul amenajarii unei parcari înierbate fara nici o alta modificare de destinatie ulterioara.

 • III.    Termenul

Art. 2

 • (1) Durata concesiunii este de 15 ani, și intră în vigoare începând cu data de

 • (2) Durata contractului de concesiune poate fi prelungita, prin simplul acord de vointa al partilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 ani.

 • IV.    Redevența

Art. 3

Redevența este de _________ Euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflatie in cazul in care redeventa se transforma in moneda nationala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice, respectiv ___________ lei/ an.

 • V.     Plata redevenței

Art. 4

 • (1) Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO31TREZ40621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

 • (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2019.

 • (3) Începând cu anul 2020, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

 • (4) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

 • (5) Pact comisoriu : Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni de la expirarea perioadei pana la care era obligat sa faca plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara a mai fi necesara semnarea sau punerea in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti.

 • (6) Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

 • VI.   DREPTURILE PARTILOR

Art. 5 Drepturile concesionarului

 • (1)    Concesionarul are dreptul de a exploata, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul ce face obiectul contractului de concesiune.

 • (2)    Concesionarul are dreptul de a executa lucrarile de constructie a parcarii supraterane, a cailor de acces, a instalatiilor si a altor lucrari/bunuri necesare functionarii pe cheltuiala sa.

 • (3)    Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunului ce face obiectul concesiunii, potrivit naturii acestuia si obiectivelor stabilite de parti prin prezentul contract de concesiune.

Art. 6 Drepturile concedentului

 • (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar. Verificarea bunului concesionat se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului, in scris, cu min. 3 zile inainte de data stabilita pentru vizitare.

 • (2) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • (3) Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari, de interes public, pe care acesta le considera a fi necesare, anuntand in prealabil in scris concesionarul

 • (4) Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu, conform art.3.

 • VII.    Obligațiile părților

Art. 7 - Obligațiile concesionarului

 • (1) Concesionarul va obtine documentatiile tehnice: documentatii urbanistice, proiect tehnic, detalii de executie etc. pe cheltuiala sa. Concesionarul are obligatia obtinerii tuturor avizelor/autorizatiilor necesare realizarii investitiei, in conformitate cu prevederile legale. Concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiectării, construirii, exploatării și întreținerii parcării ce va fi construita pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune. Concesionarul are obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate, eficacitate și permanență a bunului concesionat si a parcarii construite pe acesta, pe toata durata contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii si a parcarii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestora pe toată durata contractului. Concesionaul are obligatia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor legale in acest scop.

 • (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii. Pe toata durata contractului, concesionarul nu va schimba obiectul concesiunii, asa cum a fost stabilit la art.1

 • (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul are obligația sa respecte legile române pe toată durata concesiunii în toate acțiunile pe care le întreprinde pentru realizarea contractului

 • (5) Concesionarul este obligat să plătească redevența si penalitatile/majorarile calculate de concedent in caz de nerespectare a termenelor de plata.

 • (6) Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

 • (7) Concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercitiului functiunii organelor de politie, pompieri, salvare, protectie civila, aparare nationala si alte asemenea.

 • (8) Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat si a parcarii construite pe acesta pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc).

 • (9) Concesionarul are obligatia de a permite accesul proprietarului bunului concesionat, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

 • (10) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

 • (11) Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

 • (12) Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru ca prin lucrarile realizate sa nu afecteze proprietatile vecine; este direct raspunzator pentru defectiunile/degradarile/distrugerile si alte asemenea si va suporta exclusiv prejudiciile create.

 • (13) Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară.

 • (14) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, terenul in mod gratuit si liber de orice sarcini, pe baza de proces verbal.

 • (15) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței. Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile si alte sume datorate concedentului de catre concesionar, in baza prezentului contract.

 • (16) Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de construire sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate ; la recepția lucrărilor vor fi invitati și reprezentanți ai concedentului, din personalul de specialitate (tehnic, urbanism); punerea în exploatare a parcării se va face daca sunt îndeplinite toate condițiile și a reglementările tehnice în vigoare cu privire la confortul și siguranța circulației rutiere, a functionarii parcarii si cailor de acces.

 • (17) Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

 • (18) Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate. In cazul de modificarea unilaterala a contractului de concesiune ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca fara intarziere o justa despagubire. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilita de catre instanta judecatoreasca competenta. Dezacordul nu exclude indeplinirea obligatiilor contractuale de catre concesionar.

 • (19) Concesionarul va asigura evacuarea apelor meteorice la rețeaua de canalizare a orașului și va avea grija ca prin lucrarile executate sa nu afecteze imobilele vecine.

 • (20) Concesionarul are obligația sa asigure continuitatea traficului rutier, în condiții de confort și securitate și sa mențină toate lucrările și instalațiile în buna stare de funcționare, conform prevederilor regulamentarilor in vigoare privind exploatarea parcărilor publice;

 • (21) Concesionarul trebuie sa se conformeze tuturor prevederilor legale, privind controlul traficului rutier și al securității utilizatorilor parcării;

 • (22) Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile în vederea semnalizării și dirijării traficului rutier, atunci când intervin perturbații generate de execuția unor lucrări de întreținere, exploatare sau de alte cauze de forța majora.

 • (23) Concesionarul are obligatia de a executa lucrarile de construire in termenul stabilit prin autorizatia de construire. Concesionarul va respecta specificatiile tehnice stabilite prin documentatiile de urbanism.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

 • (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul sa modifice unilateral contractul de concesiune, exceptand situatia prevazuta la art.6 alin (2) sau alte situatii prevazute expres de lege.

 • (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • (4) Transmiterea concesiunii asupra terenului se face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

 • VIII. Încetarea/rezilierea contractului de concesiune

Art. 9

 • (1) Prin simplul acord de vointa al partilor de la data restituirii de către concesionar a bunului concesionat ;

 • (2) La expirarea duratei initiale stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • (3) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fara plata unei despagubiri, caz in care acesta va notifica indata concedentul despre disparitia bunului ori imposibilitatea obiectiva de exploatare a acestuia, declarand renuntarea la concesiune, in conformitate cu art. 14.1 (a) al prezentului document. In aceste situatii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar.

 • (4) In cazul în care interesul național sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata. Concedentul va notifica de indata intentia de a denunta unilateral contractul de concesiune si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.

 • (5) In cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 16 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

 • (6) In cazul in care concesionarul intra in procedura de faliment sau este decăzut din drepturi.

 • (7) In cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului. Concesionarul este obligat sa achite folosinta terenului pana la predarea efectiva a acestuia catre concedent. Cuantumul lipsei de folosinta teren, pe luna, reprezinta 1/12 din valoarea anuala a redeventei licitate. Plata se va efectua lunar pana la ultima zi a lunii in curs. Pentru nerespectarea acestei obligatii se calculeaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare.

 • (8) Pact comisoriu : Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni de la expirarea perioadei pana la care era obligat sa faca plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara a mai fi necesara semnarea sau punerea in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti.

 • (9) La încetarea/rezilierea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul (bun de retur), în mod gratuit și liber de orice sarcini. Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare, cu plata unei despagubiri, constand in valoarea redeventei si a penalitatilor calculate pana la preluarea bunului.

 • (10) In conditiile incetarii contractului de concesiune din alte cauze decat ajungerea la termen, forta majora sau cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului proprietate publica, in conditiile stipulate in prezentul contract, pana la preluarea de catre concedent.

 • IX.   Răspunderea contractuală

Art. 10

 • (1) Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează : majorări de întârziere in cazul neachitarii in termenul stabilit a redeventei, conform art. 4.4. si despagubiri, conform art 9.7.

 • (2) Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

 • X.    Decaderea din drepturi a concesionarului

Art. 11

 • (1) Decăderea din drepturi a concesionarului echivalează cu retragerea concesiunii și are drept consecința încetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului.

Decăderea din drepturi se pronunță de către instanța de judecata. Aceasta sancțiune se aplică în cazul când concesionarul:

 • a) ignoră sistematic prevederile contractului de concesiune;

 • b) abandonează sau întrerupe activitățile legate de realizarea obiectului concesiunii;

 • c) alte situații care conduc la nerealizarea obiectului concesiunii.

În situațiile prevăzute mai sus, concedentul va transmite o somație scrisă concesionarului, cu menționarea situațiilor care pot conduce la decăderea sa din drepturi. Prin somație se va acorda un termen pentru înlăturarea deficiențelor. În cazul în care situațiile se mențin și după expirarea acestui termen, se va sesiza instanța de judecata.

 • (2) Decăderea din drepturi a concesionarului conduce la încetarea de drept a contractului de concesiune și obligă pe concesionar la acoperirea tuturor prejudiciilor suportate de concedent. Înainte de sesizarea instanței de judecata pentru decăderea din drepturi a concesionarului, concedentul este obligat sa anunțe finantatorii lucrării în vederea exercitării dreptului de a decide invocarea beneficiului substituirii concesionarului. Finantatorii vor comunica concedentului intenția lor ferma de a constitui o persoană juridică substitutoare, care va trebui sa posede capacitate financiară și tehnica suficienta pentru a continua concesiunea. Concedentul este obligat ca, în termen de două luni de la notificarea persoanei juridice substitutoare, sa comunice confirmarea sa sau motivele respingerii. De la data confirmării exprese a substituirii, unitatea substitutoare se bucură de totalitatea drepturilor și își asumă totalitatea obligațiilor aferente concesiunii.

 • XI.     Litigii

Art. 12

In măsura în care partile nu ajung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, precum si a celor privind acordarea despagubirilor se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • XII. Rascumpararea concesiunii

Art. 13

(1) a) Concedentul are posibilitatea, cu un preaviz de un an, de a răscumpăra concesiunea după epuizarea a 2/3 din durata acesteia.

 • b) Răscumpărarea concesiunii se face când interese majore ale Municipiului Iași o impun și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iasi.

 • c) Pretul rascumpararii se stabilește de comun acord intre parti iar în caz de dezacord, părțile se vor adresa instanței de judecata.

 • XIII. Renuntarea la concesiune

Art. 14

14.1. a) Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul imposibilității de a realiza obiectul concesiunii, motivat de disparitia bunului concesionat, dintr-o cauza de forta majora, sau datorita faptului ca pe parcursul executarii lucrarilor se constata existenta unor vestigii arheologice. Concesionarul va instiinta deindata in scris concedentul. Motivația renunțării la concesiune va fi analizată de o comisie numita de concedent, formată din specialiști de profil ai acestuia și ai altor autorități legale competente. In aceste situatii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar.

 • b) În cazul in care obiectul concesiunii nu poate fi realizat datorita nerespectarii obligatiilor de catre concedent, atunci concesionarul are dreptul la despagubiri pentru acoperirea costurilor lucrărilor și a celorlalte cheltuieli suportate. În cazul în care nu se va ajunge la un acord, se va sesiza instanța de judecata.

 • c) În cazul renunțării la concesiune, din alte motive decat cele prevazute la alin 1 (a) ce tin de culpa sa, concesionarul este obligat la plata unor despagubiri. În situatia in care constructia nu este inceputa, despăgubirea în sarcina concesionarului consta in contravaloarea lucrarilor executate de concedent in vederea aducerii bunului la starea fizica de la data concesionarii. Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa si accesoriile acesteia pana la data preluarii terenului de catre concedent.

 • XIV. Alte clauze

Art. 15

 • (1) La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei sau daca parcarea supraterana devine proprietate publica a Municipiului Iasi.

 • (2) Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 16

(1) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 17

(1) Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

Art. 18

(1) In situatia în care la termenul de încetare a concesiunii vor apărea alte reglementări legale privind concesionarea terenurilor, de comun acord, părțile contractante vor putea negocia și stabili alte conditii decît cele prevăzute în prezentul document.

 • XV. Definiții

Art. 19

 • (1) Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

 • (2) Prin interes national sau local, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, prin care se impune realizarea unor obiective de interes național, județean și local.

Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in Iași, Calea Chisinaului s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Bunul se consideră predat la data semnării prezentului contract de concesiune.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Gabriel Surdu