Hotărârea nr. 315/2019

HOTĂRÂRE privind exceptarea de la plata taxei de parcare în parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Iași a mașinilor complet electrice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind exceptarea de la plata taxei de parcare în parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Iași a mașinilor complet electrice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Amendamentul inregistrat sub nr. 91983/26.08.2019 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se va completa Art. 2 din prezentul proiect de hotarare, care va avea urmatorul continut: “Se interzice ocuparea fără drept a unui loc de parcare rezervat mașinilor complet electrice și semnalizat corespunzător cu marcaj de culoare verde inscriptionat cu semnul “ E” si/sau panou de semnalizare”;

Având în vedere referatul nr. 67085/18.06.2019 întocmită de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă exceptarea de la plata taxei de parcare în parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Iași a mașinilor complet electrice, pe o perioadă de 60 de luni.

Art. 2. Se interzice ocuparea fără drept a unui loc de parcare rezervat mașinilor complet electrice și semnalizat corespunzător cu marcaj de culoare verde inscriptionat cu semnul “ E” si/sau panou de semnalizare

Art. 3. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1500 lei. Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași, Poliției Rutiere Iași, Poliției Locale Iași, Direcției Exploatare Patrimoniu, Autoritatii Rutiere Română - Agenția Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Poliția Locală Iași, Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 315 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0