Hotărârea nr. 314/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Iasi la ”Programul Termoficare” şi a Calendarului de esalonare anuala a lucrarilor de investitii


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Iași la "Programul Termoficare” și a Calendarului de eșalonare anuala a lucrarilor de investiții

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 89174 /14.08..2019 întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Avand in vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și de modificare a articolului 36 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 184/24.04.2019 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2019;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

1 / 2 la H.C.L. nr. 314 din 29 augușt 2019

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Iași la "Programul Termoficare”.

Art. 2. Se aprobă Calendarul de esalonare anuala a lucrarilor de investitii, conform Anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 314 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 314 din 29 august 2019

Anexa HCL 314/29.08.2019

Anexa 1 la H.C.L. Nr. 314/2019 privind participarea Municipiului

Iasi la ”Programul Termoficare” si a Calendarului de esalonare anuala a lucrarilor de investitii

Calendarul de esalonare anuala a lucrarilor de investitii

DENUMIRE LUCRARI/ CONTRACT

PLATI EFECTUATE

Solicitare de finantare

Solicitare de finantare

2017

2018

2019

2020

Mun Iasi

MDRAP

Mun Iasi

MDRAP

Mun Iasi

MDRAP

Mun Iasi

MDRAP

REFACEREA IZOLATIEI IZOLATIEI MAGISTRALEI 2XDN 1100 -MUNICIPIUL IASI

Contract 122300/08.12.2017

803 250

1 874 250

4 019 318

4 946 670

1 122 225

10 478 747

509 493

2 887 130

Valoare contract :      26 775 000.00 lei

Dif manop. OUG114    2 305 700.20 lei

1 869 427

436 273

EXTINDEREA RETELEI PRIMARE IN VEDEREA RACORDARII DE NOI CONSUMATORI LA SACET DIN MUNICIPIUL IASI

Contract nr. 73881/17.07.2018

1 500 000

8 500 000

1 654 237

9 374 007

Valoare contract :      21 028 243.52 lei

Dif manop. OUG114    1 367 508.52 lei

650 320

717 189

* Nota Toate sumele contin TVA

PRESEDINTE DE SEDINTA GABRIEL MIHAI SURDU