Hotărârea nr. 313/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijlocului fix ”tribuna metalica – Stadionul Tineretului”,în vederea casării

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului

Iași a mijlocului fix ”tribuna metalica - Stadionul Tineretului”, în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul nr. 89853/19.08.2019, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere raportul nr. 88511/13.08.2019 înaintat de Directia Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale ;

Având în vedere OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;

Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere H.G. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere H.C.L.  212/2018,  privind însușirea  inventarului

domeniului public al Municipiului Iași,  reactualizat, cu modificările și completările

ulterioare;

Având în vedere H.C.L.  211/2018,  privind însușirea  inventarului

domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, a mijlocului fix cu numarul de inventar 13219N, "tribuna metalica -Stadionul Tineretului”, valoare de inventar 22.117,69 lei.

Art. 2. Se aprobă scoaterea din functiune si casarea mijlocului fix mentionat la art. 1, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ -teritoriale.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator H.C.L. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidentă Patrimoniu Public și Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Comisiei de casare din cadrul PMI, numita prin Dispoziția Primarului și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;Directia Exploatare Patrimoniu; Comisia de casare din cadrul PMI, numita prin Dispoziția Primarului.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Gabriel Mihai Surdu

Consilier local,

Nr. 313 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0