Hotărârea nr. 312/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 68847/21.06.2019,79306/18.07.2019,87093/08.08.2019 şi 89237/19.08.2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de ședința nr. 68847/21.06.2019, 79306/18.07.2019, 87093/08.08.2019 și 89237/19.08.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul Civil, republicata;

Având în vedere prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 210/31.05.2017, privind constituirea comisiilor specifice activității Direcției Fond Locativ;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 577/20.12.2018, privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanții care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași;

Având în vedere Propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesele verbale de sedinta nr. 79306/18.07.2019, 87093/08.08.2019 și 89237/19.08.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesele verbale nr. 79306/18.07.2019 și 87093/08.08.2019, cuprinse în ANEXA NR. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Fond Locativ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 312 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 312/29.08.2019 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale nr. 68847/21.06.2019, 79306/18.07.2019, 87093/08.08.2019 și 89237/19.08.2019

 • 1. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului de locuit din str. Șipoțel nr. 33A, compus din 1 cameră - 11,38 mp, 2 dependințe principale -16,94 mp și 1 dependință secundară - 6,83 mp (magazie).

 • 2. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 253/28.06.2019 - beneficiar, Costaș Stela Mariana.

 • 3. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 99, d-nei Bulgaru Mariana și familiei sale, chiriaș în imobilul din Str. Păcurari nr. 108, care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 4. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Sărărie nr. 165, d-nei Tîțan Daniela, chiriaș în imobilul din Str. Mr. I. Popescu 18, care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 5. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 253/28.06.2019 - beneficiar, Fechet Pavel

 • 6. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Bularga nr. 14A, et. 2, ap. 32, d-nei Nagîț Doina și familiei sale, chiriaș în imobilul din Str. Păcurari nr. 108, care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 7. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 253/28.06.2019 - beneficiar, familia Cobiliță Florin și Mihaela

 • 8. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Canta 60B, et. 2, ap. 37, d-nei Lungulescu Maria, chiriaș în ap. 44 din același imobil

 • 9. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 253/28.06.2019 - beneficiar, Gemene Viorel

10.Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 253/28.06.2019 - beneficiar, familia Bejenaru Cristian și Venușa

11.Se respinge solicitarea doamnei Paval Andra Ioana privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în șos. Rediu nr.8A, bl. 482D, tr.2, et.4, ap.23.

12.Se respinge solicitarea domnului Paparuz Iulian privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Izvor nr.3, bl. 649, sc.A et.4, ap.18.

13.Se respinge solicitarea domnului Manolache Viorel privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în std. Grădinari nr.19, bl. B5, sc.C et.3, ap.1.

14.Se respinge solicitarea domnului Bogdan Adrian privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Albinet nr.4.

15.Se respinge solicitarea doamnei Enache Liliana Victorița privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr.68.

16.Se respinge solicitarea doamnei Agapi Ruxandra Andreea privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. General Henri Mathias Berthelot nr.18.

17.Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din b-dul Nicolae Iorga nr. 39, bl. H2, et. 8, ap. 03, d-lui Gemene Viorel, chiriaș în imobilul din Str. Mr. I. Popescu 18, care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

18.Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 253/28.06.2019 - beneficiar, familia Ionescu Adrian și Irina

19.Se aprobă atribuirea la schimb a camerelor 62 și 64, din str. Canta 60B, d-lui Hâncu Petru și familiei sale, chiriaș în imobilul din Str. Păcurari nr. 108, care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

20.Se revocă atribuirile la schimb aprobate prin HCL 253/28.06.2019 -beneficiare, Balan Andrada Elena și familia Herciu Ion Florin și Maria

21.Se respinge solicitarea doamnei Agapi Ruxandra Andreea privind atribuirea locuinței situată în ale. Veronica Micle nr.1.

22.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Corbu Daniel, pentru locuința situată în b-dul Chimiei nr. 87, bl. 17, et. 1, ap. 8.

23.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Cozma Constantin si Irina, pentru locuința situată în b-dul Chimiei nr. 99, bl. 9, sc. B, et.2, ap. 10.

24.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Lupascu Cristian Florin, pentru locuința situată în str. Neptun, nr. 08-10, bl. 771, sc. A, et. 2, ap.12.

25.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Vasilescu Argentina, pentru locuința situată în str. Ciurchi nr. 109B, bl. D2, sc.A, et. 3, ap. 07. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru debitele restante la plata cheltuielilor de întreținere.

26.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Hriscu Gheorghe, pentru locuința situată în șos. Nicolina nr.17, bl. 944, sc. B, et. 2, ap. 05. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru penalitățile la plata cheltuielilor de întreținere.

27.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Bordianu Gheorghe, pentru locuința situată în b-dul Poitiers nr. 33, bl. B4, et. 6, ap. 24.

28.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Luca Mihai Adrian si Felicia, pentru locuința situată în str. Vasile Lupu nr. 108A, bl. G6, et. 7, ap. 04.

29.Se respinge solicitarea domnului Roman Constantin Cezar privind prelungirea relațiilor contractuale și preluarea în calitate de titular al contractului de inchiriere pentru locuința situată în bd. Poitiers nr.24, bl.751, sc.B, parter, ap.3.

30.Se respinge solicitarea domnului Chiriță Mugurel Virgil privind preluarea în calitate de titular a contractului de inchiriere pentru locuința situată în șos. Națională nr.42A, bl.F1 sc.A, et.2, ap.11.

31.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Doleanu Gheorghe, pentru locuința situată în aleea Musatini nr. 09, bl. N14, sc.C, et. 4, ap. 01. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru debitele restante la plata cheltuielilor de întreținere.

32.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Buhu Floarea, pentru locuința situată în str. Bradului nr. 25, bl. H11, sc. B, parter, ap. 03, condiționat de obligativitatea prezentării de către persoanele majore cu drept locativ la adresă a declarațiilor notariale privind nedeținerea unei locuințe în proprietate.

33.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Chelaru Mihaela Gabriela, pentru locuința situată în Piața Voievozilor nr.16, bl.C3, sc.C, et.7, ap.28.

34.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Andone Gabriel, pentru locuința situată în str. Ciurchi nr.125, bl.R2, sc.B, et.3, ap. 03.

35.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Trofin Elena, pentru locuința situată în str. Butnari nr. 07, bl. B5-2, sc. B, et. 1, ap. 4. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru penalitățile la plata cheltuielilor de întreținere.

36.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Ciortan Maria, pentru locuința situată în str. Butnari nr. 04, bl. B2-2, sc. B, et. 4, ap. 1. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de prezentarea unui angajament de plată pentru penalitățile la plata cheltuielilor de întreținere.

37.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Butugan Mariana pentru locuința situată în str. Musatini nr.55, bl.R2, sc.D, et.1, ap.03. Prelungirea se face condiționat de achitarea integrală a debitelor la bugetul local ale lui Buțugan Dan, achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local al lui Butugan Gabriel și eșalonarea diferenței. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate la bugetul local.

38.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Suman Doina, pentru locuința situată în str. Stramosilor nr.15, bl.SF6, sc. B, et.2, ap.10. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru penalitățile la plata cheltuielilor de întreținere.

39.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Palade Eduard George, Palade Elena Cristina, Palade Gabriela, Ambroz Iuliana, pentru locuința situată în str. Stramosilor nr. 63, bl. DA17, et. 3, ap. 02. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru penalitățile la plata cheltuielilor de întreținere.

40.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Moisi Lucia, pentru locuința situată în str. Gradinari nr. 6-8, bl. A4-5, sc. B, parter, ap.02. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată eșalonată a debitului restant la bugetul local. Nu va mai figura în contract fiul, Haraba Gabriel. Va fi inclus fiul, Moisi Corneliu.

41.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Chimu Florica pentru locuința situată în aleea Drobeta nr. 08, bl. R8, sc. C, et. 3, ap. 01. Prelungirea se va efectua condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local și eșalonarea diferenței. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate.

42.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința din str. Ciric nr. 52, bl. L5, sc.E, et.1, ap.04 și preluarea acestuia, în calitate de titular, de către Olariu Dragos.

43.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința din b-dul Dacia nr.06, bl.SA6, et.5, ap.16 și preluarea acestuia, în calitate de titular, de către Buraga Laura.

44.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Luncasu Rodica, pentru locuința situată în str. Ciric nr. 52, bl. L5, sc. A, et. 2, ap. 04. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată pentru penalitățile la plata cheltuielilor de întreținere.

45.Se aprobă atribuirea locuinței din str. Izvor nr. 13, bl. 632, sc.B, parter, ap. 2, familiei Herciu Ion Florin și Maria, care ocupă poziția 5 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat .

46.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința din str. Ciurchi nr.121C, bl.Q2, sc.B, et.3, ap.04 și preluarea acestuia, în calitate de titular, de către Irimescu Ionela Mariana. În contractul de inchiriere nu va figura soțul, Irimescu Adrian. Pentru acesta se menține posibilitate de reluare a dreptului locativ la adresă, condiționat de prezentarea documentelor necesare reincluderii in contract.

47.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința din șos. Nicolina nr. 93, bl. 988, et. 1, ap. 01 și preluarea acestuia, în calitate de titular, de către Dascalu Carmen.

48.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința din str. Tabacului nr. 7, et. 2, ap. 20 și preluarea acestuia, în calitate de titular, de către Pițai Sorin. În contractul de închiriere va figura și fiul, Pițai Dumitru.

49.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Mocanu Cecilia pentru locuința situată în str. Tabacului nr. 7, et. 3, ap. 30. Prelungirea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local și eșalonarea diferenței. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate la bugetul local.

50.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Păun Eduard, pentru locuința situată în str. Tabacului nr. 7, et. 3, ap. 34. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată eșalonată a debitului restant la bugetul local.

51.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Bârliga Angela pentru camerele 2 si 15 din str. Canta nr. 60B, parter. Prelungirea se face condiționat de achitarea a 10% din debitele restante la bugetul local ale persoanelor care au drept locativ la adresă și eșalonarea diferenței. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate la bugetul local.

52.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Florea Benoni Danut, pentru locuința situată în șoseaua Nicolina nr. 74, bl. 991A, et.8, ap.30. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată eșalonată a penalităților la plata cheltuielilor de întreținere.

53.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Borșieru Spiridon, pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 42, etaj 1. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

54.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Lucan Maricela, pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 42, etaj 1. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate la bugetul local.

55.Se respinge solicitarea doamnei Palade Florina Iulia privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în șos. Sărărie nr.9.

56.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Răducanu Ioan, pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 25. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

57.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Diaconu Silvia pentru locuința din str. Spital Pașcanu nr. 25. În contractul de închiriere va figura și Buruiană Tudor.

58.Se respinge solicitarea doamnei Iacob Lăcrămioara privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Ciurchi nr.7.

59.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Habdulea Constantin, pentru locuința situată în aleea Nicolina nr. 16, bl. 939, et. 5, ap. 18.

60.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Curcă Constantin și Maricica, pentru locuința situată în b-dul Nicolae Iorga nr. 39, bl. H2, et. 9, ap. 11.

61.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Teodorescu Dănuț Adrian și Linda Roxana, pentru locuința situată în Tomești, bloc. 43, et. 2, ap. 9..

62.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Rotaru Maria, pentru locuința situată în Tomești, bloc. 27B, et. 2, ap. 10.

63.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Herșcu Minel, pentru locuința situată în str. Ștefan cel Mare nr. 6.

64.Se aprobă prelungirea contractului de închiriere cu Amargheoale Elena, pentru locuința situată în aleea Prof. I. Simionescu nr. 2, bl. I3, parter, ap. 2.

65.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Urzică Constantin, pentru locuința situată în str. Buridava nr. 19-25, bl. B4-7, et. 1, ap. 4.

66.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Universitatea Națională de Arte ,,George Enescu,, pentru locuința situată în str. Piața Unirii nr. 5, sc. B, et. 2, ap. 11. Închiriere se va face pentru o perioadă de 5 ani.

67.Se aprobă prelungirea contractului de închiriere cu Scrab Mihai, pentru locuința situată în aleea Prof. I. Simionescu nr. 1, bl. M3, sc. A, et.2, ap. 9.

68.Se aprobă prelungirea contractului de închiriere cu Titibuică Petru, pentru locuința situată în Str. Păcurari nr. 93A, sc. B, parter, ap. 3.

69.Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru locuința din aleea Copou nr. 4B și preluarea acestuia, în calitate de titular, de către Popescu Mariana. În contractul de închiriere nu vor mai figura: Avădănei Fănică Daniel, Avădănei Doina Lăcrămioara și Avădănei Alexandru.

70.Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru locuința din str. Hotin nr. 17 și preluarea acestuia, în calitate de titular, de către Nichifor Sebastian Gabriel.

71.Se aprobă includerea minorei Banu Sara Gabriela în contractul de închiriere deținut de Biacă Petru Daniel pentru locuința situată în șos. Rediu Tătar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 8, ap. 41.

72.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Avădănei Iuliana, pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 11, etaj 1. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate la bugetul local.

73.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Todică Mariana pentru locuința situată în str. Sf. Teodor nr. 32. Prelungirea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant, cu titlu de contravaloare lipsă folosință spațiu, al fiului Păun Constantin. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate pentru debitul anterior menționat.

74.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Danalache Mariana, pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, parter, ap. 5.

75.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Ciubotariu Mariana pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, parter, ap.11. Prelungirea se face condiționat de achitarea debitului restant cu care figurează soțul, Ciubotariu Ioan, la bugetul local. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

76.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Pavel Alin Marius și Mihaela, pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, parter, ap. 10. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale și raportat la soluția pe care o va pronunța instanța de judecată referitoare la debitele cu care figurează Pavel Alin Marius la bugetul local.

77.Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere ale următorilor chiriași din b-dul Tudor Vladimirescu nr. 79A, astfel:

 • -  până la data de 01.05.2022, pentru Clopotar Anișoara.

 • - până la data de 01.07.2022, pentru Gâină Monica și Gheorghe și Noroc Paulina.

78.Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 172/24.04.2019 - beneficiar, familia Ipatov Constantin și Iulia Minodora.

79.Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Cuza Vodă nr. 33, et. 1 către Răuț Maria Mioara, chiriaș în imobilul situat în str. Cuza Vodă nr. 43.

80.Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului de locuit din str. Cuza Vodă nr. 43, et.1, ap. 1, compus din 2 camere - 45,39 mp, dependință principală de folosință comună - 4,89 și 1 dependință secundară - 5,97 mp.

81.Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului de locuit din str. Cuza Vodă nr. 43, et.1, ap. 2, compus din 2 camere - 30,44 mp, 4 dependințe principale -23,22 mp și 2 dependințe secundare - 13,09 mp (boxă la subsol și magazie în curte).

82.Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Canta nr. 60B, ap. 52, d-lui Chirilă Ion, chiriaș în același imobil, ap. 51.

83.Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din std. Grădinari nr. 2, parter, ap. 1, d-nei Majlat Judith, chiriaș în același imobil, ap.11.

84.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Chindinof Costel, pentru locuința situată în ale. Tudor Neculai nr. 37, bl. 959, sc.C, parter, ap. 4.

85.Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. I.C. Brătianu nr. 30, d-nei Costaș Stela Mariana, chiriaș în imobilul din Str. Mr. I. Popescu 18, care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

86.Se revocă atribuirile la schimb aprobate prin HCL 253/28.06.2019 -beneficiare, Enciu Luminița și Tîțan Daniela

87.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Ciofu Cristina Maria pentru locuința situată în bd. Chimiei nr. 87, bl. 15, et.3, ap.15. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale. Locuinta va avera caracter de necesitate.

88.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Nechita Florin, pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et.2, ap.54. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate la bugetul local.

89.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Nechita Iulian, pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et.2, ap.65. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate la bugetul local.

90.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Răuț Petronela, pentru locuința situată în str. Golia nr. 3. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate la bugetul local.

91.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Ferariu Modela, pentru locuința situată în str. Golia nr. 3. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate la bugetul local.

92.Se respinge solicitarea domnului Barbu Vasile privind reluarea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Săulescu nr.19.

93.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Ceucă Elena, pentru locuința situată în str. Pasaj Cuza Vodă nr. 2, condiționat de prezentarea documentelor necesare completării cererii de prelungire.

94.Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Pintilie Ion pentru locuința situată în str. Sf. Andrei nr. 32, etaj. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate la bugetul local.

95.Se respinge solicitarea doamnei Gălii Dumitrița Cătălina.

96.Se respinge solicitarea domnului Hurjui Constantin privind reluarea relațiilor contractuale pentru locuința situată în șos. Nicolina nr.107, bl.1004, tr.2,et.7,ap.1.

97.Se aprobă introducerea în circuitul locativ a locuinței situată în str. Lascăr Catargi nr.20-demisol, compusă din 1 cameră în suprafată de 20 mp, 1 dependință principală în suprafață de 20 mp și un hol de 3,5 mp și încheierea unui contract de inchiriere cu Șfichi Oana Mariana, cu obligația de reabilitare a spațiului. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 5 ani.

După aprobarea repartițiilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Excepție fac beneficiarii de locuințe de necesitate.

Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

 • •        declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

 • •       declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii 114/1996.

 • •       cărți de identitate cu domiciile stabile în Municipiul Iași- soț/soție

Beneficiarii repartitiilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

 • •       declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996.

 • •       cărți de identitate cu domiciile stabile în Municipiul Iași- soț/soție

Beneficiarii atribuirilor de locuinț trebuie sa se prezinte la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,