Hotărârea nr. 311/2019

HOTĂRÂRE pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 152/1998,consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 79304/18.07.2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 152/1998, consemnate in procesul verbal de ședința nr.

79304/18.07.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași 13/31.01.2019, privind criteriile de acces la locuință și ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe, destinate închirierii tinerilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași 62/28.02.2019, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere, cu persoanele și familiile care au făcut dovada, în anul 2018, că îndeplinesc condițiile pentru a avea acces la locuință;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași 252/28.06.2019;

Având în vedere Proces verbal nr. 79304/18.07.2019, încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Analizând referatul de aprobare nr. 89608/19.08.2019, prezentat de inițiator, Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica și raportul nr. 89612/19.08.2019, al Direcției Fond Locativ ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă solicitările locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 79304/18.07.2019.

(2) Solicitările sunt cuprinse în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Fond Locativ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 311 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 a HCL nr. 311/29.08.2019

Solicitările locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 79304/18.07.2019

 • 1. Se atribuie doamnei Halunga Corina Maria și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată Șos. Nicolina nr.109, bl. 1004, tr. 3, parter, ap. 1.

Beneficiara atribuirii va reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași, și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere precum și membrii de familie majori, (acolo unde este cazul).

Beneficiara atribuirii se va prezenta la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii

contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri

de consiliu local. În caz contrar locuința repartizată va redeveni vacantă.

 • 2.  Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Anghel Dan Ionuț și Elena Cristina pentru locuința construită prin ANL, situată în Bd-ul Alexandru Cel Bun nr.70, bl.250, sc.B, et.8, ap.34 - titular contract de închiriere va fi soția, Anghel Elena Cristina. În contractul de inchiriere nu va figura soțul,

Anghel Dan Ionuț, care își menține posibilitatea de reluare a dreptului locativ la adresă, condiționat de prezentarea documentelor necesare reincluderii in contract.

 • 3.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Cihodaru Alina Gabriela pentru locuința construită prin ANL, situată în Bd-ul Dacia nr. 40, bl.1, sc. A, et.1, ap.07.

 • 4.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Ungureanu Bogdan-Valentin și Daniela-Irina-Maria pentru locuința construită prin ANL, situată în Șos. Nicolina nr. 113, bl. 1004, tr. 5, et. 3, ap. 18 - titular contract de închiriere va fi soția, Ungureanu Daniela-Irina-Maria. În contractul de inchiriere nu va figura soțul, Ungureanu Bogdan-Valentin, care își menține posibilitatea de reluare a dreptului locativ la adresă, condiționat de prezentarea documentelor necesare reincluderii in contract.

 • 5. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Barnea Georgel-Alin pentru locuința construită prin ANL, situată în Șos. Nicolina nr. 115, bl. 1004, tr. 6, et. 2, ap.14.

 • 6.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Andronic Alina pentru locuința construită prin ANL, situată în Șos. Nicolina nr. 115, bl. 1004, tr.6, et. 6, ap.31.

 • 7.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Matei Marian pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr.61, bl. 1, sc. B, et. 2, ap. 12.

 • 8.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Motriuc Maria Gabriela pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr.73, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 09.

 • 9.  Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Anisiei Lorela pentru locuința construită prin ANL, situată în Șos. Nicolina nr. 115, bl. 1004, tr. 6, et. 1, ap. 05.

 • 10. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Damian Adinel pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr.69, bl. 3, sc. B, parter, ap. 01.

 • 11. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Cornea Doina pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr.69, bl. 3, sc. B, et. 2, ap.09.

 • 12. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Stoica Maria pentru locuința construită prin ANL, situată în Sos. Rediu nr.6A, bl.482E, sc. D, et. 6, ap. 27.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,